Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија популарне културе (осн.)
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријско-методолошки приступи проучавању популарне културе. Однос популарне културе према фолклору, масовној и високој култури. Глобализација и феномен популарне културе. Формулативност и комерцијалност као битна особина популарне културе. Анализа појединих жанрова.
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим дефиницијама и приступима проучавању популарне културе. Сагледавање односа популарне културе према фолклору и према уметничким жанровима. Место и значај феномена популарне културе у свакодневном животу.
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Предавања и вежбе:радионице за анализу појединих феномена популарне културе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dominic Strinati,An Introduction to Theories of Popular Culture, Routledge, 2nd ed. 2004, 184 str.
John Storey, Inveting Popular Cuture. From Folklore to Globalization, Blackwell, 2003, 1-45, 63-74, 107-120
J.G.Cawelti,Concept of Formula in Study of Popular Culture, Journal of Popular Culture, vol.3,n.3, 1969: 381-390
Joseph Arpad, Between Folklore and Literature: Popular Culture as Anomaly, JPC, 51-70
Carl Malmgren, Anatomy of Murder: Mystery, Detective and Crime Fiction, JPC, 115-135
Džon Fisk, Popularna kultura, Clio, Beograd 2001, 8-30, 120-147
Бојан Жикић, Страх, зло, лудило, у: Ковачевић, И., Жикић, Б. и Ђорђевић, И., Страх и култура,Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 38, Београд, 2008, 67-125
Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош: мит и политика, Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.33, Београд, 2007, 119-187
Marina Warner, Six myths of our time. Managing monsters, Vintage, 1994,1-48
↑↑↑