Етнологија и антропологија

Курс:
Визуелна антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Визуелна антропологија
Предавачи: др Слободан Наумовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Упознавање са основним појмовима, место визуелне антропологије у систему антрополошких наука и посебности истраживања утемељених на визуелним изворима; Историја етнографског филма и визуелне антропологије; Одређења документарног и етнографског филма и питања жанра и стила; Природа нарације сликом, врсте коментара и питање ауторства у етнографском филму; Сазнајне могућности визуелних записа, документарног филма и етнографског филма; Методи и технике визуелних истраживања; Визуелна антропологија и фотографија; „Домородачки медији“ или о коме је прича, чији је глас и у чијем је све то интересу? Позиционалност у етнографском филму; Политика и етика етнографског филма и визуелне антропологије; Будућност ВА: дигитална револуција, антропологија медија и антропологија чула; Визуелна антропологија и играни филм.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним делатностима, историјатом и теоријским полазиштима у визуелној антропологији; вредновање и анализовање визуелне грађе; снимање, монтирање и уклапање у истраживачки оквир основних визуелних текстова, сходно циљевима истраживања.
Предуслови за полагање: Положени испити на претходним семестрима-годинама студија.
Облици наставе: Предавања, вежбе, рад у оквиру семинара, практичан рад, приказивање и анализа филмова и других врста визуелних материјала, теренско истраживање/снимање/монтирање видео записа, менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод: упознавање са основним појмовима визуелне антропологиje
Етнографски филм, фотографија, сликовни извори, визуелна антропологија, истраживања утемељена на различитим врстама визуелних извора; хронолошко представљање историје етнографског филма и визуелне антропологије.
Литература: Наумовић, Слободан (2011):“Разговор са Питером Крофордом”, Етноантрополошки проблеми, Год. 6, Св. 1, 235-242. Ruby, Jay (1996): Visual Anthropology, у: David Levinson and Melvin Ember (eds.), Encyclopaedia of Cultural Anthropology, Henry Holt and Company, 1345-1351.

2. недеља
предавање - Историја етнографског филма и визуелне антропологије 1
Преци и претече – од Жил-Етјена Мареја и Феликса-Луја Реноа до Вертова и Флаертија.
Литература: Grimshaw, Anna (2001): The Ethnographer’s Eye, Cambridge University Press, 15-56. Brigard, Emilie de (1975): The History of Ethnographic Film, у: Paul Hockings (ed.), Principles of Visual Anthropology, Mouton, 13-43.

3. недеља
предавање - Историја етнографског филма и визуелне антропологије 2
Од Грирсона до развоја cinéma verité-а, директног и посматрачког филма.
Литература: Grimshaw, Anna (2001): The light of reason: John Grierson, Radcliffe-Brown and the enlightenment project; Cinema and anthropology in the postwar world; The anthropological cinema of Jean Rouch; у: The Ethnographer’s Eye, Cambridge University Press, 57-120.

4. недеља
предавање - Историја етнографског филма и визуелне антропологије 3
Од партиципативног филма преко институционализације визуелне антропологије ка дигиталној и мултимедијалној револуцији.
Литература: Grimshaw, Anna (2001): The anthropological cinema of David and Judith MacDougall, у: The Ethnographer’s Eye, Cambridge University Press, 121-148. Henley, Paul (2007): The Origins of Observational Cinema: Conversations with Colin Young, у: Beate Engelbecht (ed.), Memories of the Origins of Ethnographic Film, Peter Lang, 139-161. MacDougall, David (1998): Beyond Observational Cinema, Transcultural Cinema (edited by, and with an introduction by Lucien Taylor), Princeton University Press, 125-139.

5. недеља
предавање - Одређења документарног и етнографског филма и питања жанра и стила.
Упознавање са систематизацијама које су понудили Пол Хенли и Бил Николс и њихова критичка примена на примеру инсерата из филмова.
Литература: Nichols, Bill (2001): What Types of Documentary Are There?, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 99-138. Henley, Paul (1985): British Ethnographic Film: Recent Developments, Anthropology Today, Vol.1, No.1, 5-17.

6. недеља
предавање - Наративи, титлови и коментари: питање ауторства у етнографском филму.
Разматрање могућности и средстава која стоје на располагању ауторима за пренос сазнања у документарном филму.
Литература: Henley, Paul (2006): Narratives: the guilty secret of ethnographic documentary, у: Metje Postma and Peter Ian Crawford (eds.), Reflecting Visual Ethnography: using the camera in anthropological research, Intervention Press, 376-401. MacDougall, David (1998): The Subjective Voice in Ethnographic Film, Transcultural Cinema (edited by, and with an introduction by Lucien Taylor), Princeton University Press, 93-122.

7. недеља
предавање - Сазнајне могућности визуелних записа, документарног филма и етнографског филма.
Литература: Ruby, Jay (1975): Is an Ethnographic Film a Filmic Ethnography?, Studies in the Anthropology of Visual Communication, Vol. 2, No. 2, 104-111. MacDougall, David (1998): Visual Anthropology and the Ways of Knowing, Transcultural Cinema (edited by, and with an introduction by Lucien Taylor), Princeton University Press, 61-92. Наумовић, Слободан (1988): Питање визуелне грађе у етнологији, Етнолошке свеске IX, 113-123.

8. недеља
предавање - Методи и технике визуелних истраживања.
Литература: Banks, Marcus (2001): Research Strategies; Making Images; Perspectives on Visual Research, Visual Methods in Social Research, Sage, 73-109, 111-139, 175-181. Pink, Sarah, (2007): Planning and Practicing ’Visual Methods’. Appropriate Uses and Ethical Issues, Doing Visual Ethnography (Second Edition), Sage, 40-62. Pink, Sarah (2012): Advances in Visual Methodology. An Introduction, у: Sarah Pink (ed.), Advances in Visual Methodology, Sage, 3-16.

9. недеља
предавање - Визуелна антропологија и фотографија.
Литература: Ruby, Jay (1981): Seeing Through Pictures: The Anthropology of Photography, Camera Lucida 3, 19-32. Harper, Douglas (2002): Talking about pictures: a case for photo elicitation, Visual Studies, Vol. 17, No. 1, 13-26.

10. недеља
предавање - Проблеми позиционалности етнографског филма.
Литература: Ruby, Jay (1991): Speaking For, Speaking About, Speaking With, or Speaking Alongside – An Anthropological and Documentary Dillema, Visual Anthropology Review, Vol. 7, No. 2, 50-67. Turner, Terence (1992): Defiant Images: The Kayapo Appropriation of Video, Anthropology Today, Vol. 8, No. 6, 5-16.

11. недеља
предавање - Политика и етика документарног и етнографског филма и визуелне антропологије.
Литература: Nichols, Bill (2001), Why Are Ethical Issues Central to Documentary Filmmaking?; How Have Documentaries Addressed Social and Political Issues?, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 1-19, 139-167.Laat, Sonia de (2004): Picture Perfect (?): Ethical Considerations in Visual Representation, Nexus, Vol. 17, 122-149. Madison, Soyini (2005): Introduction to Critical Ethnography: Theory and Method, Critical ethnography: method, ethics and performance, Sage, 1-16.

12. недеља
предавање - Дигитална револуција и нови правци размишљања у визуелној антропологији.
Литература: Ruby, Jay (2005): The last 20 years of visual anthropology – a critical review, Visual Studies, Vol. 20, No. 2, 159-170. MacDougall, David (2001): Renewing ethnographic film: Is digital video changing the genre?, Anthropology Today, Vol. 17, Issue 3, 15-21.

13. недеља
предавање - Антропологија медија и антропологија чула.
Литература: Askew, Kelly (2002), Introduction, Kelly Askew and Richard R. Wilk (eds.), The Anthropology of Media. A Reader, Blackwell,1-13. MacDougall, David (2006): The Body in Cinema, The Corporeal Image. Film, Ethnography and the Senses, Princeton University Press, 13-31.21. Hayden, Robert and Slobodan Naumović: „Imagined Commonalities: The Invention of a Late Ottoman ’Tradition’ of Coexistence“, American Anthropologist, Vol. 115, No. 2, June 2013, 324-334.

14. недеља
предавање - Визуелна антропологија и играни филм.
Од времена Х. Паудермејкер и њене студије о Холивуду као фабрици снова, антрополози имају амбивалентан, али начелно све позитивнији став према проучавању индустрије играног филма. Овде ће у историјској перспективи бити размотрени резултати проучавања важнијих области истраживања: од услова продукције, дакле односа који владају међу појединим професионалним групама у конкретним филмским индустријама, преко проблема развоја националних кинематографија и упоредне глобализације филмске продукције, потом различитих приступа анализи вредносних и идеолошких садржаја филмова, до анализе логике рецепције филмова и понашања публике у различитим културним срединама и, најзад, политике филмских фестивала.
Литература: Наумовић, Слободан (2010): Кадрирање културне интимности: неколико мисли о динамици самопредстављања и самопоимања у српској кинематографији, Годишњак за друштвену историју 1, 7-37. Naumović, Slobodan (2011): Kino klub Radovanović: kultivisani autorski putokaz kroz vizuelna i moralna bespuća srpske tranzicije, у: Retrospektiva filmova Gorana Radovanovića, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 6-21.

15. недеља
семинар - Презентација резултата. Евалуација курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Наумовић, Слободан: „Кадрирање културне интимности: неколико мисли о динамици самопредстављања и самопоимања у српској кинематографији“, Годишњак за друштвену историју 1, 2010, 7-37.
Наумовић, Слободан: „Разговор са Питером Јаном Крофордом“, Етноантрополошки проблеми (н.с.), Год. 6, Св. 1, 2011, 235-242.
Наумовић, Слободан (1988): Питање визуелне грађе у етнологији, Етнолошке свеске IX, 113-123.
Naumović, Slobodan (2011): Kino klub Radovanović: kultivisani autorski putokaz kroz vizuelna i moralna bespuća srpske tranzicije, у: Retrospektiva filmova Gorana Radovanovića, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 6-21.
Симић, Марина (2010): Вид и виђење: режими знања и апропријација других у етнографским музејима и етнографском филму, Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1), 85-99.
Ruby, Jay (1996): Visual Anthropology, у: David Levinson and Melvin Ember (eds.), Encyclopedia of Cultural Anthropology, Henry Holt and Company, 1345-1351.
Grimshaw, Anna (2001): The modernist moment and after, 1895-1945; Anxious visions: Rivers, Cubism and anthropological modernism; The innocent eye: Flaherty, Malinowski and the romantic quest, у: The Ethnographer’s Eye, Cambridge University Press, 15-56.
Grimshaw, Anna (2001): The light of reason: John Grierson, Radcliffe-Brown and the enlightenment project; Cinema and anthropology in the postwar world; The anthropological cinema of Jean Rouch; у: The Ethnographer’s Eye, Cambridge University Press, 57-120.
Grimshaw, Anna (2001): The anthropological cinema of David and Judith MacDougall, у: The Ethnographer’s Eye, Cambridge University Press, 121-148.
Nichols, Bill (2001): What Types of Documentary Are There?, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 99-138.
Ruby, Jay (1975): Is an Ethnographic Film a Filmic Ethnography?, Studies in the Anthropology of Visual Communication, Vol. 2, No. 2, 104-111.
MacDougall, David (1998): Visual Anthropology and the Ways of Knowing, Transcultural Cinema (edited by, and with an introduction by Lucien Taylor), Princeton University Press, 61-92.
Puljar D’Allesio, Sanja (2002): O etnografskom filmu u odnosu na etnografsko pismo, Narodna umjetnost 39/2, 33-51.
Grady, John (2008): Visual Research at the Crossroads, Forum: Qualitative Social Research, Vol. 9, No. 3, Art. 38, 1-34.
Prošić-Dvornić, Mirjana (1982): Mogućnosti korišćenja fotografije u proučavanju materijalne kulture, Etnološke sveske IV, 94-108.
Belaj, Melanija (2006): Obiteljska fotografija – analiza i interpretacija u okviru teorije predstavljanja Ervinga Goffmana, Etnološka tribina 29, Vol. 36, 53-69.
Harper, Douglas (2002): Talking about pictures: a case for photo elicitation, Visual Studies, Vol. 17, No. 1, 13-26.
Ruby, Jay (1991): Speaking For, Speaking About, Speaking With, or Speaking Alongside – An Anthropological and Documentary Dillema, Visual Anthropology Review, Vol. 7, No. 2, 50-67.
Turner, Terence (1992): Defiant Images: The Kayapo Appropriation of Video, Anthropology Today, Vol. 8, No. 6, 5-16.
Ruby, Jay (2005): The last 20 years of visual anthropology – a critical review, Visual Studies, Vol. 20, No. 2, 159-170.
MacDougall, David (2001): Renewing ethnographic film: Is digital video changing the genre?, Anthropology Today, Vol. 17, Issue 3, 15-21.
Hayden, Robert and Slobodan Naumović (2013): Imagined Commonalities: The Invention of a Late Ottoman ’Tradition’ of Coexistence, American Anthropologist, Vol. 115, No 2, 324-334.
↑↑↑