Етнологија и антропологија

Курс:
Етнолошка и антрополошка музеологија (основне) (осн.)
Предавачи: др Марина Симићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: У оквиру курса разматрају се: дефиниције културног наслеђа; наслеђе и савремена култура, однос према прошлости/историји, учешће у обликовању идентитета; дефиниција, организација, структура музеја; однос антропологије и музеологије; концепт музејског предмета; материјално и нематеријално наслеђе у музејима; музејска документација и object ID; дигитализација музејских фондова; папирни музеј, музеј као прича/текст; музеј: ред и моћ; музеји и приче о идентитету; музеји и публика, музејски маркетинг; cyber музеј. Практична настава и вежбе се, осим на факултету, организују у музејима, Централном институту за конзервацију, заводима за заштиту споменика културе и ботаничкој башти или зоолошком врту.
Циљ изучавања курса: Савладавање појмовног и методолошког оквира за музеализацију предмета у оквиру етнографских и других сродних музејских збирки и начин њихове репрезентације, односно читања информација садржаних у њима.
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: предавања, радионице, дискусионе групе, консултације, писање семинарских радова
План курса:

1. недеља
предавање - уводно предавање: оквир и структура предмета

2. недеља
предавање - дефиниције културног наслеђа; наслеђе и савремена култура, однос према прошлости

3. недеља
предавање - музеј: дефиниција, организација, структура

4. недеља
предавање - антропологија и музеологија

5. недеља
предавање - музејски предмет

6. недеља
предавање - материјално и нематеријално наслеђе у музејима

7. недеља
предавање - музејска документација, object ID

8. недеља
предавање - дигитализација музејских фондова

9. недеља
предавање - папирни музеј, музеј као прича/текст

10. недеља
предавање - музеј: ред и моћ

11. недеља
предавање - музеји и приче о идентитету

12. недеља
предавање - музеји и публика, музејски маркетинг

13. недеља
предавање - cyber музеј

14. недеља
- - припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Maroević, Ivo. 1993. "Muzeografija i muzej". U: Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije, str. 70-90.
Šola, Tomislav. 2003. "Vrijeme za teoriju". U: Eseji o muzejima i njihovoj teoriji. Prema kibernetičkom muzeju. Zagreb: ICOM, str. 239-328
Гавриловић, Љиљана. 2007. Култура у излогу: ка новој музеологији. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 60, стр. 33-48, 63-94, 113-168.
Гавриловић, Љиљана. 2009. O политикама, идентитетима и друге музејске приче. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 65, стр. 11-48, 127-158.
Gavrilović, Ljiljana. 2009. "Muzeologija i antropologija: ukrštanje puteva". Antropologija 9. Beograd: Centar za etnološka i antropološka ostraživanja Filozofskog fakulteta, 27-39
Gavrilović, Ljiljana. 2010. "Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo) terminološka dilema". Etnoantropološki problemi n.s. 5 (2). Beograd : Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski f
Gavrilović, Ljiljana. 2011. "Čudesni kabineti: red i moć". U: Muzeji i granice moći. Beograd: Biblioteka XX vek, 27-36.
Петар Декић. 2012. Папирни музеј. Смедеревска паланка: Народни музеј, стр. 27-37
Општа допунска литература
Eriksen,Thomas Hylland. 2001. "Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concepts of culture". In: J.Cowan, M.B.Dembour, R.Wilson, Culture and Rights: Anthropological Perspectives
Jokilehto, J. 1990/2005. DEFINITION OF CULTURAL HERITAGE. REFERENCES TO DOCUMENTS IN HISTORY. ICCROM.
Alpers, Svetlana. 1991. The Museum as a Way of Seeing. In: Ivan Karp, Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display
Kirshenblatt-Gimblet, Barbara. 1991. Objects of Ethnography. In: Ivan Karp, Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display
↑↑↑