Етнологија и антропологија

Курс:
Национална етнологија/антропологија - Невербална комуникација (осн.)
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: 1. Појмовно одређење, функције и елементарна класификација видова телесне невербалне комуникације 2. Паралингвистички знакови 3. Гестови 4. Фацијална експресија и комуникација погледом 5. Телеснопросторно понашање и додиривање 6. Обрасци невербалног понашања7. Култура и биологија као детерминанте невербалног понашања
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената да овладају теоријско-методолошким апаратом научног обавештавања релевантним за невербалну комуникацију; упознавање студената са теоријско-методолошким апаратом научног објашњења невербалне комуникације.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета: Антропологија тела, Методологија етнологије и антропологије.
Облици наставе: Настава се изводи путем предавања и вежби, 2+2 недељно, у седмом семестру. Условна предиспитна обавеза: положен колоквијум.
План курса:

1. недеља
предавање - Комуникација, вербална и невербална; кратак историјат проучавања невербалне ком.
-

1. недеља
вежбе - Комуникација, вербална и невербална; кратак историјат проучавања невербалне ком.
-

2. недеља
предавање - Невербална комуникација: одлике , функције и значај
-

2. недеља
вежбе - Невербална комуникација: одлике , функције и значај
-

3. недеља
предавање - Паралингвистичка комуникација; Кинезичка комуникација - гестови
-

3. недеља
вежбе - Паралингвистичка комуникација; Кинезичка комуникација - гестови
-

4. недеља
предавање - Фацијални изрази; Комуникација погледом
-

4. недеља
вежбе - Фацијални изрази; Комуникација погледом
-

5. недеља
предавање - Статички невербални знакови; Проксемичка комуникација и комуникација додиром
Статички невербални знакови: изглед, црте лица, држање тела; Проксемичка комуникација и комуникација додиром

5. недеља
вежбе - Статички невербални знакови; Проксемичка комуникација и комуникација додиром
Статички невербални знакови: изглед, црте лица, држање тела; Проксемичка комуникација и комуникација додиром

6. недеља
предавање - колоквијум
-

6. недеља
вежбе - колоквијум
-

7. недеља
предавање - Култура и биологија као чиниоци невербалне комуникације
-

8. недеља
предавање - Обрасци невербалног понашања – мултисигналне поруке: интимност
-

8. недеља
вежбе - Обрасци невербалног понашања – мултисигналне поруке: интимност
-

9. недеља
предавање - Обрасци невербалног понашања: агресивност, доминација и моћ
-

9. недеља
вежбе - Обрасци невербалног понашања: агресивност, доминација и моћ
-

10. недеља
предавање - Одећа, обућа, украси и мода као вид невербалног понашања
-

10. недеља
вежбе - Одећа, обућа, украси и мода као вид невербалног понашања
-

11. недеља
предавање - Невербална комуникација у јавном наступу и политици; Препознавање лажи
-

11. недеља
вежбе - Невербална комуникација у јавном наступу и политици; Препознавање лажи
-

12. недеља
предавање - предаја семинарских радова
-

13. недеља
предавање - Кратак осврт на курс и припрема за испит
-

14. недеља
предавање - Кратак осврт на курс и припрема за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Жикић, Бојан (2002а), Антропологија геста I: приступи, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.7, 17-36, 75-132.
• Жикић,Бојан (2002б), Антропологија геста II: савремена култура, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.8, 5-254.
• Екман, Пол (2011),Разоткривене емоције, Београд:Завод за уџбенике, 37-55; 271-291.
• Екман, Пол (2009), “Поговор: Универзалност изражавања емоција? Лична историја контроверзе“, у Чарс Дарвин, Изражавање емоција код човека и животиња, Београд:Досије, 351-381.
• Kendon, Adam (1997), Gesture, Annual Review of Anthropology 26, 109-128.
• Морис, Дезмонд (1977/2005), Откривање човека кроз гестове и понашање, Ниш: Зограф
• Рот, Никола (2010), Знакови и значења, Београд: Завод за уџбенике, 74-170.
Општа допунска литература
• Жикић,Бојан (2004а), Гест у егзотеричном контексту ГЕИ САНУ LII, Београд 2004, 17-28
• Жикић,Бојан (2004б), Сима Тројановић као претеча етнолошког проучавања људског тела у Србији, Гласник Етнографског музеја 68-69, 9-21.
• McNeill, David (1992), Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought, Chicago: University of Chicago Press, 11-35, 245-272.
• Требјешанин, Жарко (2009), „Дарвиново одгонетање емоционалних израза“, у Чарлс Дарвин, Изражавање емоција код човека и животиња, Београд: Досије, 7-21.
• Требјешанин, Жарко (2011), „Екманово декодирање фацијалних израза емоције“, у Пол Екман, Разоткривене емоције, Београд: Завод за уџбенике, 9-27.
• Knapp, M. & J. Hall (2005), Nonverbal Communication in Human Interaction (6th ed.), Wadsworth Publishing.
• Tabs, Stjuart (2013), Komunikacija: Principi i konteksti, Beograd: Clio, 29-71, 150-212.
↑↑↑