Етнологија и антропологија

Курс:
Методологија етнологије и антропологије (дизајн истраживања, теренско истраживање, архивско истраживање, анализа медија, поновљена истраживања) (мастер)
Предавачи: др Сенка Ковачредовни професор
др Драгана Антонијевићредовни професор
др Владимир Рибићредовни професор
др Милош Миленковићредовни професор
др Саша Недељковићредовни професор
др Лидија Радуловићванредни професор
др Слободан Наумовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Дизајн истраживања. Основи теренског рада. Рад у архиву. Анализа медија. Поновљена истраживања.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета јесте да упути студенте у основе методологије научног обавештења у етнологији и социо-културној антропологији: дизајн истраживања, основе теренског истраживања, основе архивског рада, анализу медија и поновљена или контролна истраживања.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова. Уобичајени услови регулисани Статутом, правилницима и сл.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, радионице.
План курса:

1. недеља
предавање - Ковач, Антрополошко истраживање као друштвени однос
-

2. недеља
предавање - Ковач, Поновљена истраживања у антропологији
-

3. недеља
предавање - Antonijević, Tekstualna antropološka analiza 1
Analiza mitskih i ideoloških konstrukcija u istoriografskim i literarnim izvorima.

4. недеља
предавање - Antonijević, Tekstualna antropološka analiza 2
Analiza mitskih i ideoloških konstrukcija u dnevnoj i periodičnoj štampi.

5. недеља
предавање - Недељковић - Методологија истраживања
Проширивање и преформулисање појма «терен». Теренска истраживања – прикупљање грађе. Уочавање теме, формулисање проблема и предмета истраживања. Прелиминарна истраживања. Упознавање са тереном. Формирање узорка. Одабир методолошког поступка. Посматрање са учествовањем, биографски метод и структурисани интервју. Субјективни и објективни приступ. Истраживање институционалног, интерактивног и индивидуалног нивоа идентификације. Истраживање ставова и друштвене праксе (манифестација идентитета). Анализа и контекстуализација сакупљене грађе. Есенцијалистички, примордијалистички, конструкционистички и инструменталистички приступи.

5. недеља
вежбе - Недељковић, Израда упитника на задату тему
-

6. недеља
предавање - Недељковић, Методологија антрополошког истраживања етницитета и насиља
-

6. недеља
вежбе - Недељковић, Израда упитника на задату тему
-

7. недеља
предавање - Radulović, Specifičnosti terenskog istraživanja religije
Specifičnosti terenskog istraživanja religije u urbanoj i ruralnoj sredini; etika terenskog istraživanja; izvori i analiza izvora; tehnike rada na terenu; sistematizacija empirijskog materijala; analiza i prezentacija rezultata istraživanja.

8. недеља
предавање - Radulović, Rodni aspekti terenskog istraživanja u antropologiji
Rodni aspekti terenskog istraživanja u antropologiji; refleksivnost; feministička teorija; metode interaktivnog i nedistanciranog intervjua

9. недеља
предавање - Рибић, Медији као извор за проучавање друштвених феномена – политика и фолклор
-

10. недеља
предавање - Рибић, Медијска конструкција друштвене стварности
Медијска конструкција друштвене стварности – политика, рат, образовање и фолклор

11. недеља
предавање - Наумовић, Методе истраживања у визуелној антропологији
Основе коришћења визуелне грађе у квалитативним истраживањима; врсте визуелне грађе; стварање разних врста визуелне грађе у оквиру теренских истраживања; коришћење грађе настале независно од истраживања и провера њене ваљаности; начела тумачења визуелне грађе; начини њеног коришћења у даљим истраживањима; презентација научних резултата уз помоћ различитих врста визуелних материјала.

12. недеља
предавање - Наумовић, Антрополошка анализа играних филмова
Језик филма; инструменти и технике анализе филма; филм – илузија стварности и стварност илузије; националне кинематогафије, транснационални филм и светски филм као комуникацијски канали за различита виђења савременог света.

13. недеља
предавање - Миленковић, Методологија као континуирана епистемолошко-политичка анализа метода
Интернализам и екстернализам у антрополошкој методологији. Од логичких и епистемолошких анализа, преко контекстуалистичких и конструктивистичких критика објективности "западног" знања, до дебата о ауторитету науке и повратка позитивизму.

14. недеља
предавање - Миленковић, Како дизајн истраживања утиче на резултате истраживања?
"Чињенице", "знање" и "резултати" као функције дизајна истраживања. Откриће као оправдање. Стратегије антрополошких истраживања после краја антропологије. Стратегије писања и објављивања. Како написати мастер рад. Како се припремити за докторске студије.

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
RIBIĆ, Vladimir. Подељена нација : српски национализам и политички сукоби у Србији 1990-2000, (Етнолошка библиотека, књ. 16). Београд: Српски генеалошки центар, 2005. 422 стр.
Сенка Ковач 2007 Марсел Гриол и научна преиспитивања на крају двадесетог века. Београд: Музеј афричке уметности, 7-122
KOVAČ, Senka, MILENKOVIĆ, Miloš. Ponovljene studije u antropologiji : Fan Bek vs. Griol. Antropologija, 2006, sv. 2, str. 89-109.
ANTONIJEVIĆ, Dragana. Карађорђе и Милош : између историје и предања, (Етнолошка библиотека, књ. 32). Београд: Српски генеалошки центар: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета
RADULOVIĆ, Lidija. Okultizam ovde i sada : magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu, (Etnološka biblioteka, knj. 29). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i a
NEDELJKOVIĆ, Saša. Antropologija savremenosti ili antropologija kao savremenost : antropologija između prezentizma i temporalizma. У: NEDELJKOVIĆ, Saša (ur.). Antropologija sa
Milenković, Miloš 2007 Istorija postmoderne antropologije: Teorija etnografije. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju i Srpski genealoški centar
NAUMOVIĆ, Slobodan. On the heaviness of feathers, or what has culture got to do with the failure to establish an organic poultry production business in contemporary Serbia?. Etnoantropol. probl.,
Недељковић, С. (ур.). (2006). Антропологија савремености. Београд. Српски генеалошки центар.
Недељковић, С. (ур.). (2006). Антропологија савремености. Београд. Српски генеалошки центар.
Antonijević, Dragana. 2007. Karađorđe i Miloš:Između istorije i predanja. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Etnološka bibl
Antonijević, Dragana. 2007. Karađorđe i Miloš: Mit i politika. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Etnološka biblioteka knj.33, 1
Čapo Žmegač J., Gulin Zrnić V., Šantek Goran P., Etnologija Bliskoga: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Đurić Slađana, Fokus-grupni intervju, Beograd: Službeni glasnik, 2007. Wittel Andreas, Ethnography on the Move: From Field to Net to Internet, Forum Qualitative Social Research (
Radulović L., Po/rod i religija: Konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba, Beograd Srpski genealoški centar, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. ( I poglav
Bowie Fiona., The Anthropology of Religion, Blackwell, Oxford, 2000. Poglavlje: Sex, Gender and the Sacred. Oakley A., Gen¬der, Met¬ho¬do¬logy and Pe¬o¬ple’s Way of Kno¬wing: So¬me Pro¬blems With Fe¬
Dunja Rihtman-Auguštin, Etnologija naše svakodnevice, Školska knjiga, Zagreb, 1988, 116-183. Ivan Čolović, Divlja književnost. Etnolingvističko proučavanje par
Владимир Рибић, Подељена нација. Српски национализам и политички сукоби у Србији 1990-2000, Српски генеалошки центар – Етнолошка библиотека (књ. 16), Београд, 2005. Philippe Bocquier and Herve Maupeu
Jelena Vasiljević, Kultura sećanja i medijska narativizacija sukoba u Hrvatskoj, Етноантрополошки проблеми, год. 3, св. 1 (н. с), 2008, 243-273. Greg Simons, The Use of Rhetoric and the Mas
James Latham, Technology and “Reel Patriotism” in American Film Advertising of the World War I Era, Film and History, Vol. 36, No. 1, 2006, 36-43. Danica Pavlović, Studentski protest u dnevnim n
Marijana Ćirić, Studentski protest u televizijskim dnevnicima, u: Bora Kuzmanović i saradnici, Studentski protest 1992. Socijalno-psihološka studija jednog društvenog doga
Michael Keren, Online Life Writing: One Israeli’s Search for Sanity, Auto/Biography, Vol. 13, 2005, 187-2005. Michelle Stack, Testing, Testing, Read All About It: Canadian Press Coverage of the PISA
Миленковић, Милош 2003 Проблем етнографски стварног. Београд: Етнолошка библиотека, 17-19
Sinđelić, Svetozar 1995 Paradigme i uticaj društvenih faktora na nauku. Sociološki pregled 29, 3: 273-292.
Rorti, Ričard 1990 Filozofija i ogledalo prirode. Sarajevo: Veselin Masleša, str. 321-330 (Objektivnost kao korespodencija i kao saglasje)
Rabinow, Paul 1992 Predodžbe su društvene činjenice: Modernost i postmodernost u antropologiji. Dometi 25, ¾: 119-135
Clifford, James 1992 Uvod: Neobjektivne istine. Dometi 25, ¾: 103-117
Marcus E. George i Michael M. J. Fischer 2003 Antropologija kao kritika kulture. Zagreb: Breza, str. 7-20 (Predgovor i Uvod), str. 21-31 (Kriza prikazivanja u humanističkim znanostima)
Latour, Bruno 1999(1983) Give Me a Laboratory and I Will Raise the World. SSR: 258-275
Hicks, Diana. 2005. The Four Literatures of Social Sciences. Journal of Management and Social Sciences 1, 1: 1-20.
Banks, Marcus, “Visual Research Methods”, Social Research Update, Winter 1995, http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU11/SRU11.html . Banks, Marcus, “Approaches to Studying the Visual”, “Visual Methods and F
Rose, Gillian, “An Anthropological Approach: Directly Observing the Social Life of Visual Objects”, “Making Photographs as part of a Research Project: Photo-Elicitation, Photo-Documentation and Other
Banks, Marcus, “Visual Anthropology: Image, Object and Interpretation”, in: Posser, John, Ed., Image-based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers, Taylor and Francis, 2005, 6-19. Henley,
Collier, John Jn and Malcolm Collier (1986) Visual anthropology: photography as a research method. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Omon, Žak i Mišel Mari, Instrumenti i tehnike analize, Ciljevi analize: umesto zaključka u: isti, Analiza film(ov)a, Clio, Beograd, 2007, 42-79, 245-262. Rayner, Philip, Peter Wall an
Monaco, James, “The Language of Film: Signs and Syntax”, “The Shape of Film History”, in: How to read a Film: the art, technology, language, history, and theory of film and media (3rd Edition), New Yo
Sorlin, Pierre, European cinemas, European societies 1939-1990, London: Routledge, 1991. Eleftheriotis, D., Popular Cinemas of Europe – Texts, Contexts, Frameworks, New York, NY and London: Continuum
↑↑↑