Етнологија и антропологија

Курс:
Историја српске етнологије - општи курс
У оквиру предмета: Историја српске етнологије
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Смисао предмета ''Историја српске етнологије'' је садржан у самом наслову и његов задатак је да упозна студенте прве године студија са историјом дисциплине коју студирају у земљи у којој студирају. Просветитељство и идејне основе формирања антропологије. Филозофија Доситеја Обрадовића. Географска литература прве половине 19. века. Сентименталистичка књижевност. Романтизам, етнологија и етнопсихологија. Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије. Вук Караџић и почеци етнографије. Фалсификатори етнографске грађе и прве етнографске синтезе. Почеци наставе етнологије. Конституисање дисциплине и етнологија између два светска рата. Етнологија у Србији после другог светског рата. Обреди прелаза као специфичан случај трансформације дисциплине и последице модернизације. Српска етнологија и постмодернизам
Циљ изучавања курса: Упознавање са критички презентираном историјом дисциплине омогућава критички приступ и коришћење резултата до којих је дисциплина дошла у прошлости. Проучавање новије историје дисциплине прдставља полазиште свеукупног студирања јер упознаје студента са новијим развојем и стањем науке.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: НАСТАВА: 4 часа предавања ПРЕДАВАЊА – имају релативно трајну структуру и садржај и састоје се из 3 тематске целине: 1. Преглед историје српске етнологије - 26 тема 2. Обреди прелаза у српској етнологији – преглед проучавања и њихов значај – 13 тема 3. Фалсификатори, етнопсихологија и постмодернизам - 13 тема
Обавезе студената: Условне предиспитне обавезе Семинарски рад – Студент предлаже теме за семинарски рад из задатог оквира све до усвајања до последњег часа у новембру.. Предавање семинарског рада у електронској форми је до краја првог семестра. Оцењивање семинарског рада се обавља у наредне две недеље, а исправке се могу обавити у још две наредне недеље. Испит - Усмени испит на крају другог семестра
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе – семинарски рад 1-30 поена Усмени испит – 1-70 поена
План курса:

1. недеља
предавање - Просветитељство и етнологија
Просветитељска социјална мисао и постављање основних антрополошких питања.Теорија друштвеног уговора. Постанак друштва и питање прогреса. Извештаји морепловаца и мисионара.
Литература: Историја српске етнологије 1, Београд 2001., 11-20 (у даљем навођењу ИСЕ 1)

2. недеља
предавање - Просветитељство код Срба
Елементи просветитељства код Срба у политичкој и лепој књижевности.Терезијанско-јозефинистеичке реформе и њихов утицај на друштвени,културни и верски живот Срба.
Литература: ИСЕ 1, 21-40

3. недеља
предавање - Доситејево схватање науке, постанка друштва и друштвеног развоја
Доситејево схватање науке као крајњег резултата разума. Доситејево схватање историје и географије као наука које омогућују знања неопхопдна за успостављање најбољег облика владавине. Доситејево схватање постанка друштва и друштвеног развоја у оквирима филозофије просветитељства. Супротстављање Русоу и Хобсу. Прихватање патријархалне теорије о пореклу друштва и Локове теорије друштвеног уговора.
Литература: ИСЕ 1, 57-71, 97-104

4. недеља
предавање - Доситејево схватање обичаја и односа појединца и културе
Трочлана структура Доситекјевог схватања обичаја: критика паганских обичаја и веровања; критика превеликог броја празника и постова;критика обичаја уопште. Логичка везе две посебне и једне опште критике у теорији о улози обичаја у људском животу. Улога језика, воспитаније, моде и обичаја у претварању човека у машину. Однос према Ламетрију. Целовита теорија односа појединца и културе.
Литература: ИСЕ 1, 65-91

5. недеља
предавање - Почеци географских знања код Срба и Павле Соларић
Ново грађанско земљеописаније Павла Соларића из 1804. године. Основе девелопменталистичких идеја о три степена развитка људског рода.
Литература: ИСЕ 1, 105-139

6. недеља
предавање - Прве карактерологије – Јоаким Вујић и Аврам Бранковић
Јоаким Вујић и његове карактеристике српског народа изнете у ''Путешествију по Сербији''. Смеша просветитељских и романтичарских узора. Аврам Бранковић писац прве опште карактерологије и првог прегледа етнографије света. Елементи географског и социјалног детерминизма у објашњавању појединачних карактеристика народа.
Литература: ИСЕ 1, 139-171

7. недеља
предавање - Девелопментализам Георгија Хаџића
Георгије Хаџић - разрада девелопменталистичких идеја. Помињање сурвивала као наговештаја еволуционизма. Економско-технолошки детерминизам као допуна девелопменталистиком схватању историје човечанства.
Литература: ИСЕ 1, 184-201

8. недеља
предавање - Географска литература у Србији до краја половине 19. века
Географска литература у Србији до крај половине 19. века.Књиге Димитрија Тирола, Милована Спасића као и прва специјализована земљеописанија (библијско).
Литература: ИСЕ 1, 171-183, 209-215

9. недеља
предавање - Етнологија у српској сентименталистичкој књижевности
Етнологија у српској сентименталистичкој књижевности. Етнолошки елементи у идилама,пасторалама и робинзонијадама у преводној литератури. ''Племенити дивљак'' као вид упознавања српске публике са постојањем другачијих и далеких култура.
Литература: ИСЕ 1, 219-242

10. недеља
предавање - Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије
Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије. Величање прошлости и вредности народне поезије као основ стварања атмосфере у којој се заснивања ''науке о народу'' поставља као прворазредни национални задатак.
Литература: Ј.Скерлић, Омладина и њена књижевност (1848-1871), поглавља: ХI-XIV i XIX

11. недеља
предавање - Романтизам, етнологија и етнопсихологија
Развој проучавања психичких појава.Од романтичарске етнопсихологије,преко антропогеогрфских опсервација до упада индивидуалне психологије.
Литература: Историја српске етнологије 2, Београд 2001., 7-44 (у даљем навођењу ИСЕ 2)

12. недеља
предавање - Први сакупљачи етнографског материјала – Вук Караџић 1
Теоријска основа Вуковог рада. Утицаји Грима и Копитара.
Литература: М.Радовановић, Вук Караџић етнограф и фолклорист, Бгд. 1973. 24-66

13. недеља
предавање - Први сакупљачи етнографског материјала - Вук Караџић 2
Вук Караџић као први сакупљач етнографског материјала - ''Српски рјечник'' из 1818. и остала дела са етнографским садржајем.
Литература: М.Радовановић, Вук Караџић етнограф и фолклорист, Бгд. 1973. 24-66

14. недеља
- - Крај првог семестра - Завршавање семинарских радова
У овој недељи се завршава израда семинарских радова.

15. недеља
- - Крај првог семестра - Предаја и преглед семинарских радова
У овој недељи се врши предаја, преглед и оцена семинарских радова.

16. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 1
Историја проучавања обреда прелаза у српској етнологији.
Литература: Е.Лич, Култура и комуникација, Бгд. 1983.117-120. M.Vodopija, Maturiranje kao rite de passage, Narodna umjetnost, 13. Zagreb, 1976

17. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у спрској етнологији 2
Начин ''стизања'' теорије обреда прелаза у српску етнологију. Рецепција Ван Генепа путем Личове стуктуралистичке адопције теорије обреда прелаза.

18. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 3
Ломљење предмета у оквиру свадбеног ритуала као граничник у фазама обреда прелаза. Критика замена научног објашњења етноекспликацијом.
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 1. Бгд. 2001. 154-163

19. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 4
Покладе као полигон пробе Личове рецепције Ван Генепове теорије обреда прелаза. Теоријско - методолошко утемељење анализе.
Литература: М.Прошић, Теоријско-хипотетички оквир за проучавање поклада као обреда прелаза, Етнолошке свеске 1. Бгд. 1978.

20. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 5
Вишеструкост обреда прелаза у ситуацији вишеструке промене статуса.Инверзија фаза.Ритуали везани за путовање и гостопримство посматрани као обреди прелаза.
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритула, 1 Бгд. 2001. 179-186.

21. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 6
Ритуални елементи социоекомског чина деобе породичне задруге. Ритуализација и структура обреда прелаза. Фазе ритуала.
Литература: Д.Братић, Ритуални аспект деобе задруге, ГЕИ САНУ, XXXIII, Бгд. 1984.

22. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 7
Обред који прати адопцију. Ритуална адопција и фазе обреда прелаза. Изврнути или прави редослед фаза.
Литература: З.Дивац, Адопција као обред прелаза, ГЕИ САНУ, XXXIII, Бгд. 1984

23. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 8
Сахрана као обред прелаза. Фазе погребног ритуала. Допуна класичне теорије обреда прелаза. Посмртна фаза обреда прелаза у традицијској култури Срба. Раздвајање од света живих и увођење у статус ''предака''.
Литература: М.Прошић, Погребни ритуал у светлу обреда прелаза, Етнолошки преглед, 18. Бгд. 1982.
Д.Бандић, Концепт посмртног умирања у религији Срба, Етнолошки преглед, 19. Бгд. 1983.

24. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 9
фабрички фолклор и теорија обреда прелаза. Одлазак у пензију радника у фабрици и обредна структура прославе.
Литература: Д.Братић, Церемонија испраћања радника у пензију, Етнолошке свеске, 5. Бгд. 1984.

25. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 10
Рано политичко организовање и ритуали иницијације. Ритуал пријема у пионирску организацију. Фазе ритуала и њихово иделошко значење.
Литература: М.Малешевић, Пријем у пионирску организацију, Етнолошке свеске, 5. Бгд. 1984.

26. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 11
Обреди бриколирани по моделу обреда прелаза. Испраћај у војску као нови обичај. Прослава одласка као део фазе обреда прелаза. Обред прелаза код женског служења војног рока.Трансформација обреда прелаза у случају мушког полазника у обред прелаза поласка жене-војника.
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд.2001. 154-165.
Е.Петровић, Прослава испраћаја жена у војску, Етнолошке свеске, 5. Бгд.1984.

27. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 12
Бон тон као обичајна пракса. Просторна и социјална трансверзуација као узрок јављања ритуала. Улазак у свети простор шефове канцеларије.
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд. 2001. 91-99.

28. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији 13
Изградња предлога за типологију обреда прелаза. Типови прелаза и типови обреда прелаза.Могућност закључивања о узроцима постојања типова обреда. Теоријско методолошки допринос српске етнологије изграњи интерпретивног поступка на Ван Генеповој теорији обреда прелаза. Типологија обреда прелаза и афазна тумачења.
Литература: М.Малешевић, Прилог типологији обреда прелаза, Расковник, 39. Бгд. 1984.
И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд. 2001. 12-19.

29. недеља
- - Крај првог семестра - Завршавање семинарских радова
У овој недељи се завршава израда семинарских радова.

30. недеља
- - Крај првог семестра - Предаја и преглед семинарских радова
У овој недељи се врши предаја, преглед и оцена семинарских радова.

31. недеља
предавање - Прве етнографске синтезе – Милан Милићевић
Прве етногарфске синтезе – Милан Милићевић. ''Живот Срба сељака''као социолошки прецизнија одредница у односу на ранија и каснија проучавања ''народног живота''. Прва етнографска синтеза на основу самосталног сакупљања етнографске грађе.
Литература: ИСЕ 2, 61-75

32. недеља
предавање - Прве етнографске синтезе – Владимир Карић
Владимир Карић, аутор прве синтезе у оквиру обимног поглавља књиге ''Србија опис земље народа и државе''. Идилично представљање сеоског живота и критка цивилизацијски творевина. Постављање концепције етнологије која у образовном процесу траје још скоро један век.
Литература: ИСЕ 2, 83-123

33. недеља
предавање - Академско конституисање етнологије
Академско конституисање етнологије - покретање едиције ''Српски етнографски зборник'' у академији анука;оснивање Етнографског музеја; формирање семинара за етнологију на београдском универзитету и почетак систематске наставе.
Литература: ИСЕ 2, 76-83
П.Влаховић, Развој етнологије на београдском универзитету од оснивања до другог светског рата, ГЕИ САНУ, ХХVIII, Бгд. 1979.; Сто година Филозофског факултета, 1963. 287-300.

34. недеља
предавање - Први наставници етнологије – Тихомир Ђорђевић
Тихомир Ђорђевић. Схватање фолклора као средства за одређивања граница.Између еволуционизма и науке о народу. Употреба архивске грађе.
Литература: ИСЕ 2, 141-153. ; Р.Ракић, Предмет етнолошке науке према схватањима првих наставника етнологије на Филозофском факултету у београду, Зб.ФФ. Сер.А. Историјске науке. Књ. XIX, Бгд. 1997.

35. недеља
предавање - Први наставници етнологије – Јован Ердељановић
Јован Ердељановић. Истраживање племенског друштва. Етнографија сећања на племенску организацију. Наука у служби династичке идеологије.Закаснели еволуционизам у тумачењу настанка религије.
Литература: Н.Павковић, Етнополитички погледи Јована Ердељановића, ГЕИ САНУ, XLIV,Бгд. 1995.; Р.Ракић, Предмет етнолошке науке према схватањима првих наставника етнологије на Филозофском факултету у београду, Зб.ФФ. Сер.А. Историјске науке. Књ. XIX, Бгд. 1997.

36. недеља
предавање - Оснивање Етнографског музеја и Сима Тројановић
Сима Тројановић - природњак етнограф. Квазиипозитивизам у природњачком гледању на културу. Интерпретативни аматеризам и компилирање граше.
Литература: Н.Павковић, Социјална етнологија у делу Симе Тројановића, у На почетку. Др СимаТројановић. Истраживач, научник и први чувар Етнографског музеја, Бгд. 2002. 83-113.; Д.Бандић, Сима Тројановић као истраживач народне религије, у На почетку. Др Сима Тројановић. Истраживач, научник и први чувар Етнографског музеја, Бгд. 2002. 115-132.

37. недеља
предавање - Миленко Филиповић
Некохерентно бављење великим бројем независних тема.Од изједначавања етноекспликације и пуке етнографије до позивања на историјске изворе и рушења класичних етнолошких констукција.
Литература: Ђ.Петровић, Предговор, у М.Филиповић, Човек међу људима, Бгд. 1991. VII-XVI.; Ђ.Петровић, О Миленку Филиповићу, у М.Филиповић, Човек међу људима, Бгд. 1991. 471-480.; Д.Бандић, Миленко Филиповић као истраживач народне религије Јужних Словена, у М.Филиповић, Трачки коњаник, Бгд.1986.339-348.

38. недеља
предавање - Крај парадигме – Сретен Вукосављевић
Сретен Вукосављевић као оличење краја парадигме коју представља ''наука о народу''. Без формалног образовања до универзитетске и институтско-истраживачке каријере. Примарно искуство уместо систематског истраживања.
Литература: ИСЕ 2, 157-198. и 276-280.

39. недеља
предавање - Догматски еволуционизам – Шпиро Кулишић
Апендиксални карактер марксизма у српској етнологии. Шпиро Кулишић између дијалектичког материјализма, пансловенског пантеона, и деветнаестовековног еволуционизма.
Литература: Г.Горуновић, Еволуционистичко-марксистичка теорија у етнолошком поступку Шпире Кулишића, Зборник ФФ, серија А: Историјске науке, књ. ХIX, Бгд. 1997. 373-385.

40. недеља
предавање - Српска етнологија после Другог светског рата 1.период
Период примитивизације, несуспешне марксизације и апсолутне методолошке неукости. Дисциплинарни опстанак захваљујући инерцији.
Литература: Н.Павковић-Д.Бандић-И.Ковачевић, Тежње и правци развоја етнологије у СР Србији (1945-1983), Зборник 1. конгреса југослованских етнологов ин фолклористов, Рогашка Слатина-Љубљана, 1983

41. недеља
предавање - Српска етнологија после другог светског рата 2.период
Период иновације и приближавања српске етнологије увелико познатим теоријским и методолошким идејама светске етнологије.Појава интерпретативне етнологије.
Литература: S.Naumović, Identity Creator in Identity Crisis: Reflection on the Politics of Serbian ethnology, Anthropological Journal on European Cultures, Vol. 8., No. 2. (1999). 39-128

42. недеља
предавање - Српска етнологија после другог светског рата 3.период
Период након антропологизације етнологије и њеног превођења у антрополошку разноврсност.
Литература: S.Naumović, Identity Creator in Identity Crisis: Reflection on the Politics of Serbian ethnology, Anthropological Journal on European Cultures, Vol. 8., No. 2. (1999). 39-128

43. недеља
предавање - Српска етнологија после 2. светског рата - општи преглед
Синтетички поглед на развој српске етнологије. Целовит погледа на развој и промене друштвене улоге науке у два века српске историје. Место етнологије у појединим периодима. Процес антропологизације.
Литература: И.Ковачевић, Из етнологије у антропологију, Етнологија и антропологије: стање и перспективе, Зборник ЕИ САНУ 21, Београд 2005.

44. недеља
- - Крај другог семестра - Припрема за испит
Завршне консултације пред полагање испита.

45. недеља
- - Крај другог семестра - Испит
Испит.

46. недеља
предавање - Фалсификатори и фалсификати етнографске грађе – Милош Милојевић
Милош Милојевић један од најпознатијих фалсификатора народне поезије. Веровање да је народна поезија валидан историјски извор и допуне народне поезије у циљу преобликовања историје.
Литература: В. Бован, Косовско-метохијске народне песме у збирци М.С.Милојевића, Приштина, 1975.

47. недеља
предавање - Фалсификатори и фалсификати етнографске грађе – Богољуб Петрановић
Богољуб Петрановић као један од фалсификатора народне поезије. Улога научне јавности у прихватању или одбацивању фалсификоване грађе.
Литература: Н. Килибарда,Богољуб Петрановић као сакупљач народних песама, Зборник историје књижевности, Одељење језика и књижевности, књ. 8, САНУ, Београд 1974.

48. недеља
предавање - Фалсификатори и фалсификати етнографске грађе – Вук Врчевић
Вук Врчевић као фалсификатор Грбаљског законика. Правни обичаји преточени у непостојећи правни акт. Сублимација традицијског обичајног права.
Литература: Р.Пешић, Вук Врчевић, Бгд. 1967.

49. недеља
предавање - Етнопсихологија Алимпија Васиљевића
Етнопсихологија Алимпија Васиљевића као класична етнопсихологија друге половине двадесетог века. Употреба историје и народне поезије као ''доказа'' одређене етнопсихичке карактеристике Срба.
Литература: М.Поповић, Филозофски и научни рад Алимпија Васиљевића, Нови Сад, 1972. 114 -123.

50. недеља
предавање - Антропогеографски рад Јована Цвијића
Етнолошки елементи у раду Јована Цвијића. Ареали балканског полуоствра. типологија кућа и насеља. Основи етнопсихологије.
Литература: В.Милић, Социолошка концепција Јована Цвијића, Књижевност, 9, 10 и 11-12. Београд 1956

51. недеља
предавање - Јован Цвијић и психички типови - увод и теоријске поставке
Анализа Цвијићевог етнопсихичког типологизирања становништва Балканског полуострва.
Литература: Ј.Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд 1922. (у даљем навођењу Ј.Цвијић, Балканско полуострво)

52. недеља
предавање - Јован Цвијић и психички типови - динарски и централни тип
Анализа Цвијићевог етнопсихичког типологизирања становништва Балканског полуострва - динарски и централни тип.
Литература: Ј.Цвијић, Балканско полуострво

53. недеља
предавање - Јован Цвијић и психички типови - источнобалкански и панонски тип
Анализа Цвијићевог етнопсихичког типологизирања становништва Балканског полуострва - источнобалкански и панонски тип.
Литература: Ј.Цвијић, Балканско полуострво

54. недеља
предавање - Сретен Вукосављевић o менталитету
Мешање социјалних и етнопсихичких детерминанти у радовима Сретена Вукосављевића o менталитету.
Литература: ИСЕ 2, 270-275

55. недеља
предавање - Сретен Вукосављевић о обичајном праву
Појам регуле и уредбе као основ обичајно-спонтаног процеса стварања обичајног права. Сретен Вукосављевић о обичајном праву у уређивању својинских односа.
Литература: ИСЕ 2, 199-207.

56. недеља
предавање - Сретен Вукосављевић о племенској организацији
Сретен Вукосављевић о племенској организацији. Заступање теорије континуитета у објашњењу постанка и постојања племенске организације на Балкану. Катунска теорија о племенској организацији као супротстављање теорији континуитета. Дисциплинарна разноликост етнолога и историчара. Владање или невладање изворима.
Литература: ИСЕ 2, 239-252

57. недеља
предавање - Српска етнологија и постмодернизам 1
Основне против-тезе постмодернизму.

58. недеља
предавање - Српска етнологија и постмодернизам 2
Немогућност индивидуалног постулирања антропологије.

59. недеља
- - Крај другог семестра - Припрема за испит
Завршне консултације пред полагање испита.

60. недеља
- - Крај другог семестра - Испит
Испит
↑↑↑