Етнологија и антропологија

Курс:
Југословенска држава и друштво 1918-1990. (осн.)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о политичкој и друштвеној историји Југославије са посебним освртом на фазе унутар којих се исказивала југословенска идеја, обликовала идеологија, одигравао друштвени развој, изграђивала држава и уобличавала мисао о друштву. Практична настава има за циљ да оспособи студенте да самостално користе историјске изворе (различите по типу, пореклу и садржају - записници, законска акта, стенографске белешке, статистике, штампа, фимски материјал...) и историографску литературу, да критички мисле, учествују у дискусијама, а стечена знања саопштавају у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним процесима који одређују развој југословенске државе и друштва; стицање додатних сазнања о историјским изворима; самостално савлађивање историографске литературе.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених) обавеза
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе архивских докумената и литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Б.Петрановић, М.Зечевић, Југословенски федерализам – идеје и стварност, I-II, Београд 1987.
Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, 1-2, Београд 1985.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941, I-III, Београд 1996-1997.
М. Радојевић, Научник у политици, Београд 2007.
М. Бјелајац, Југословенско искуство са мултиетничком армијом, Београд 2000.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
М.Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Србија у модернизационим процесима 19. и 20. века, I-II Београд 1994-1998.
↑↑↑