Етнологија и антропологија

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Књижевност и друштво (осн.)
Предавачи: др Гордана Горуновићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Поље књижевности, његови елементи и правила Врсте проучавања и тумачења; гледишта о књижевности и приступи Односи између антропологије и књижевних проучавања Антрополошко-етнографско писање и интерпретативни приступи О употреби књижевности у домаћој етнологији; допринос књижевној историји и другим књижевним дисциплинама Контекстуално тумачење дела и жанрова домаће и светске књижевности
Циљ изучавања курса: Главни циљ предмета је да се са антрополошког и интердисциплинарног становишта артикулише поље проучавања етнографских и књижевних дискурса као културне праксе у одређеним друштвеноисторијским контекстима.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови за похађање наставе из овог предмета.
Облици наставе: Наставе се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре.
План курса:

1. недеља
предавање - Књижевне дисциплине и врсте проучавања и тумачења
Поље књижевности и његова правила. Теорија и пракса књижевности. Књижевна теорија, историја и критика. Објашњење и тумачење. Контекстуално и текстуално гледиште о књижевности. Елементи књижевности.
Литература: Компањон, А., Демон теорије, Светови, Нови Сад 2001, 15-51.

2. недеља
предавање - Теоријски појмови и проблеми
Литерарност, интенција, представа, рецепција, стил, историја, вредност. Проблем односа између књижевности и света, текста и стварности, текста и света. Мимезис, подражавање, реализам - миметичка теза о референцијалности. Антимиметичка теза - затвореност књижевности, непостојање спољашње референце. Интертекстуалност (Ј. Кристева) и дијалогизам (Бахтин), друштвена интеракција између дискурса.

2. недеља
вежбе - Бурдијеова теорија поља
Бурдијеова теорија интелектуалних поља. Одређење поља књижевности.
Литература: Бурдије, П., Правила уметности: Генеза и структура поља књижевности, Светови, Нови Сад 2003, 254-354.
Roberto Fransozi, „Narrative Analysis Or Why (And How) Sociologist Should be Interested in Narrative“, Annual Review of Sociology, vol. 24 (1998): 517-54.
Nasleđe Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća. Priredili Miloš Nemanjić i Ivana Spasić, Filip Višnjić, Beograd 2006, 65-75, 77-90.

3. недеља
предавање - Историјски дискурс о књижевности
Историја схваћена као динамика књижевности и њен контекст. Књижевна историја и историја књижевности. Однос према општој историји културе. Историја историографа и етнографија антрополога као конструкција и прича, тј. текст.

3. недеља
вежбе - Дело као артефакт и документ (етнографски, историјски, географски...)
Врсте и жанрови: путописи, дневници, мемоари, аутобиографије и биографије. Етнографско сведочење: "Дневник у строгом смислу речи" Б. Малиновског и рефлексивни моменат у антрополошкој теорији. Антрополошка "аутонатографија" Роберта Мерфија.
Литература: М. Šamić, Istorijski izvori travničke hronike Ive Andrića i njihova umjetnička transpozicija. Sarajevo, Veselin Masleša, 1962.
Pratt, M. L., Fieldwork in Common Places, u: Clifford, Marcus 1986, 27-50.
Lionnet, F., A Politics of the „we“. Autobiography, Race, and Nation. pdf
Murphy, R. F., The Body Silent: The different world of the disabled. New York, London, 1990.

4. недеља
предавање - Антропологија и књижевна проучавања у ретроспективи
Односи између антрополошких теорија и проучавања књижевности. Ране везе, утицаји и паралеле: класични еволуционизам Фрејзера и "ритуалисти", хеленисти са Кембриџа; англоамеричка Нова критика и "нова" етнографија (Малиновски, теренски рад и детаљна етнографија појединачне културе). Француска антрополошка школа - теренска пракса и "етнографски надреализам" (M. Гриол и М. Лерис). Естетика егзотизма (В. Сегален). Интерпретативна антропологија, етнографија и књижевна анализа културе.
Литература: Barnard, А., Tarzan and the lost races: Parallels between anthropology and early science fiction, u: Archeti, ed., 1994, 231-257.
Clifford, J., “On Ethnographic Self-Fashioning. Conrad and Malinowski”, у: The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988, 92-113.
Clifford, Ј., The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.
The John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, Edited by Marc Manganaro and Martin Kreiswirht, Интернет документ.
J. Clifford, Power and Dialogue in Ethnography: Marcel Griaule’s Initiation, у: The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988, 55-91.
J. Clifford, On Ethnographic Surrealism, у: The Predicament, 117-151; Tell about Your Trip: Michel Leiris, 165-174.
Ј. Clifford, 5. A Poetics of Displacement: Victor Segalen, у: The Predicament, 152-163.

4. недеља
вежбе - Књижевност као предмет интересовања домаће етнологије и антропологије
Kоришћење појединих текстова као допунских и помоћних извора у проучавању извесних аспеката културе у прошлости. Ретки и спорадични прилози старијих аутора познавању просветних прилика у Србији и књижевној историји у националном контексту (Т. Ђорђевић). Етнолошка анализа "Хајдук Станка". Ковачевићева анализа жанровских дела просветитељства и романтизма. Савремени интерес за антрополошко проучавање жанровске књижевности и популарне културе.
Литература: S. Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Beograd 2007, 119-165.
Ковачевић, И., Историја српске етнологије, I, Просветитељство, Београд 2001, 219-224 (Величање природе и „робинзонијаде“ у српској књижевности крајем XVIII и почетком XIX века); 225-242 („Племенити дивљак“ у српској књижевности у првој половини XIX века; Закључак), 243-244.
Ђорђевић, T., Хајдук Станко, у: Наш народни живот 2, 109-117.
Ђорђевић, Т., Једно писмо Вука С. Караџића црногорском владици Петру I Петровићу, у: Наш народни живот, 3, 262-266.
Ђорђевић, Т., Љубомир П. Ненадовић у Италији, у: Наш народни живот, 3, 303-311.
Вукмановић, J., Етнолошка грађа у Горском вијенцу, Стогодишњица Горског вијенца 1847-1947, Београд 1947, 48-53.
Жикић, Б., „Страх и лудило: пролегомена за антрополошко проучавање жанровске књижевности“, Етноантрополошки проблеми, н.с., г. 1, св. 2, 2006, 27-43.
Ђорђевић, И., „Употреба традицијских мотива у фантастичној књижевности“, Гласник Етнографског института САНУ LIV, Београд 2006, 101-111.

5. недеља
предавање - Приступи и школе
Етнолошко-фолклористички приступ књижевности. Ритуалистички приступ у тумачењу настанка позоришта и драме. Примена на друге књижевне родове.
Литература: Ајдачић, Д., Ритуалистички приступ књижевним текстовима. Интернет документ.
Gellner, E., Anthropology and Politics: Revolutions in Sacred Grove, Oxford and Cambridge, Blackwell, 1995. (7. James Frazer and Cambridge Anthropology), 102-117.

5. недеља
вежбе - Ритуалистички приступ
Литература: Eli Rozik, The Ritual Origin of Theatre: A Scientific Theory or Theatrical Ideology?, The Journal of Religion and Theatre, vol. 2, no. 1, Fall 2003. Internet dokument.

6. недеља
вежбе - Психоаналитички приступи
Фројдова демонстрација психоаналитичке теорије и метода у тумачењу Јенсенове "Градиве" и мотива оцеубиства код Достојевског.
Литература: Frojd, S., Sumanutost i snovi u „Gradivi“ V. Jensena; Dostojevski i oceubistvo, u: S. Frojd, Iz kulture i umetnosti, Novi Sad, Matica srpska, 1969, 5-98, 235-259.

6. недеља
вежбе - Теорија архетипова
Тумачења инспирисана Јунговом теоријом.
Литература: Archetypal Theory And Criticism, by Carol Schreier Rupprecht. Internet document.

7. недеља
предавање - Структурализам и постструктурализам у француској критици
Структурална анализа у антропологији и тумачењу књижевности. Леви-Стросова и Јакобсонова анализа Бодлерових "Мачака". Бартово схватање књижевности, науке о књижевности и критике. Структуралистички поступак у анализи и тумачењу текста. Поставка о "смрти аутора" као тачка прелаза из структурализма у деконструкцијски постструктурализам. Метакритика Жерара Женета.
Литература: Bart, R., Književnost, Mitologija, Semiologija, Nolit, Beograd 1979.
Ženet, Ž., Figure V, Novi Sad, Svetovi 2002.
Barth, R., The Death of the Author, pdf
Milošević, N., Gnoseološka funkcija književnosti, u: Ideologija, psihologija, stvaralaštvo, Duga, Beograd 1972, 41-125.

7. недеља
вежбе - Поетика као критика
Трансдисциплинарна концепција геопоетике Кенета Вајта - критика модерности и "еколошка" поетика света "без историје".
Литература: K. Vajt, Pisma iz Srbije i Crne Gore, Beograd, Geopetika, 1997.
Sekulić, N., Poetika i antropologija. Uloga poetike u pomeranju granica antropologije. Tekst na intenetu. www.sac.org.yu/komunikacija/casopisi/fid/XXIV/d04/html_ser_lat

8. недеља
предавање - Етнографско писање и тумачење културе као текста
Литература: Симић, M., „Да ли су антрополози (још увек) књижевници? (кратак преглед антрополошких приступа проблему књижевности и антропологије)“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, LIII/1-3 (2005): 549-560.
Gerc, K., Duboka igra: beleške o balinežanskoj borbi petlova, u: Gerc, Tumačenje kultura, 2, 221-281.
Geertz, C., Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought, u: Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books, 1983, 19-34.
Clifford, J., Introduction: Partial Truts, u: Clifford и Marcus, eds.,Writing Culture, 1986, 1-26.
Crapanzano, V., Hermes’ Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description, u: Clifford and Marcus, eds., 1986, 51-76.

8. недеља
вежбе - Етнографије као текстови, антрополог као писац, и обрнуто
Литература: Eriksen, T. H, The author as anthropologist. Some West Indian lessons about the relevance of fiction for anthropology, u: Е. Archeti, Exploring the Written. Anthropology and the Multiplicity of Writing, Scandinavian University Press, 1994,167-199.
Geertz, C., Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford, California: Stanford University Press, 1988.
J. Clifford, 1. On Ethnographic Authority, у: The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988, 21-54.
Мark Turner, Deep Play, u: Cognitive Dimensions of Social Science: The Way We Think About Politics, Economics, Law, and Society, Oxford University Press, 2001, 3-59.

9. недеља
предавање - Постколонијална теорија
Колонијализам и процеси деколонизације. Распад империја и развој националних књижевности у бившим колонијама после Другог светског рата. Критике колонијалне праксе, писања и Западне књижевности (Чинуа Ачебе vs. Џозеф Конрад). Саидова критика оријентализма.
Литература: Clifford, On Orientalism, у: The Predicament, 255-276.
Eagleton, T., F. Jameson, E. Said, Nationalism, Colonialism, and Literature, Minneapolis, London: University of Minessota Press, 2001.
Said, E., Orijentalizam, Beograd, XX vek, 2000.
Milutinović, Z., Susret na trećem mestu, Beograd, Geopoetika, 2006, 22-82.

9. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова

10. недеља
предавање - Критички и феминистички дискурси
Литература: Zuppa Jelena, „Novo žensko pismo: da bi se kazalo život“, u: Žena, znak, jezik, Delo, god. XXVII, br. 4, Beograd 1981, 15-28.
Sarah Harasym, ed., Gayatri Chacravorty Spivak, The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, Routledge, New York and London, 1999.
Spivak, Reading the World: Literary Studies in the Eighties, u: Spivak, In Other Worlds, 95-101.
Bhattacharji, S., „Sex and empire building in the fiction of Chinua Achebe“, Studies in Media & Information Literacy Education, 4 (2004). Internet dokument.
Iveković, Rada, „Indija je nijema žena“, u: Delo, 1981/4, 88-105.

10. недеља
вежбе - Домаћа женска књижевност и штампа
Литература: Dojčinović, B., O ženama i književnosti početkom veka. Internet tekst.
Prelić, M., „Analiza ženske štampe u periodu između dva rata u Beogradu“, GEI SANU XXXVIII, Beograd 1989, 105-125.
Milanović, Đurđa, „Jezik ženske štampe“, u: Žena, znak, jezik, Delo, god. XXVII, br. 4, Beograd 1981, 66-82.

11. недеља
предавање - Дело као репрезентација идеолошких дискурса о идентитету
Дискурси о разним видовима групног и индивидуалног идентитета и њихове текстуалне репрезентације у књижевности. Широк дијапазон тема: тело, сексуалност, род; племе, нација; село и град; традиција и модерност; империја и колонија, метропола и периферија; цивилизација и варварство; Исток и запад; културни, етнички, политички, верски и други сукоби; четници и партизани, итд. И. Андрић - репрезентације Босне, Балкана и Југославије. "Босна између Истока и Запада или "две Босне".
Литература: Milutinović, Z., „Misunderstanding is a rule, understanding is a miracle: Ivo Andrić’s Bosnian Chronicle“, Slavonic and East European Review, July 2008.
Bosna između Istoka i Zapada (od kosovskog mita u ideologiji Mlade Bosne do romana Iva Andrića Travnička hronika), Sveske Andrićeve zadužbine, 6: 257-287.
O balkanskom modelu sveta, Sveske Andrićeve Zadužbine, 14: 165-220.
Aleksov, B., Poturica gori od Turčina: srpski istoričari o verskim preobraćenjima. Internet dokument. http//www.iis.unsa.ba/posebna/mitovi/mitovi_aleksov.htm
Zamišljanje Jugoslavije: istorijska arheologija Ive Andrića, Andrićeva Zadužbina, Sveske 13: 105-123.
Noris, D., Balkanski mit, pitanja identiteta i modernosti, Geopoetika, Beograd 2002.

11. недеља
вежбе - Текстуалне репрезентације и читање простора
Репрезентације градског и сеоског начина живота у реализму. Дела Боре Станковића о Врању и савремени идентитети; конструкција традиције (пример свадбе у Врању). Читање савременог града и текстуалне репрезентације метрополе. Интердисциплинарно читање значења градских простора и текстуалне репрезентације у књижевности. Начини представљања Београда у делима савремених домаћих писаца.
Литература: Bel, D. i Dž. Bini, Teatar surovosti, reke požude. Erotičnost ulice, u: Prizori ulice: Planiranje, identitet i kontrola u javnom prostoru (priredio Nikolas Fajf), Beograd, Clio 2002, 182-196.
Dorst, J. D., The Written Suburb. An American Site, An Ethnographic Dilemma, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989, 101-136, 204-210.
Noris, D., Balkanski mit, pitanja identiteta i modernosti, Geopoetika, Beograd 2002,151-181.
Златановић, С., Свадба – прича о идентитету, Врање и околина, Посебна издања Етнографског института САНУ, књ. 47, Београд 2003, 144-150.

12. недеља
предавање - Књижевна фикција и културна критика
Фикција у служби ангажоване друштвене, политичке и културне критике. Дисидентска књижевност. Случај B. Wongara - аустралијског писца српског порекла (Сретен Божић)са псеудонимом Абориџина.
Литература: Š. Monteskje, Persijska pisma
Bogoeva Sedlar, Lj., „Mapping the Other, Mapping the Self: B. Wongar’s Novel Raki“, Facta Universitatis, series Linguistic and Literature, Vol. 2, No 9, 2002: 313-325.
Caiter, T., „Censored Creativity: B. Wongar’s Original Version of Walg“, Journal of Australian Studies 77, 2003.

12. недеља
вежбе - Презентација семинарских радова

13. недеља
предавање - Књижевност у/о социјализму и постсоцијализму
Мимезис у социјализму Драме Душана Ковачевића у интерпретацији З. Милутиновића.
Литература: Endru Baruh Vahtel, Književnost Istočne Evrope u doba postkomunizma: Uloga pisca u Istočnoj Evropi, Stubovi kulture, Beograd 2001: Dobrica Ćosić: srpski kralj Lir, 106-111.

13. недеља
вежбе - Читање као историјски и антрополошки феномен
Писменост као културни феномен и односи моћи; писање као привилегованa праксa. Историја читања.
Литература: А. Mangel, Istorija čitanja, Novi Sad, Svetovi, 2005.
Božić, J., Antropologija knjige i čitanja, pdf

14. недеља
предавање - Интердисциплинарни дискурс
Литература: Šuvaković, M., Diskurzivna analiza, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 2006.
Clifford, J., Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, 1997.
Abu-Lughod, L., The Interpretation of Culture(s) after Television, u: Ortner, S. B., ed., The Fate of „Culture“: Geertz and Beyond , University of California Press, 1999, 110-135.
De Angelis, R., Between Anthropology and Literature: Interdisciplinary Discourse, London, Routledge, 2002.

14. недеља
семинар - Презентација семинарских радова

15. недеља
предавање - Рекапитулација тема

15. недеља
семинар - Презентација преосталих семинарских радова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Porter Abot, H., Uvod u teoriju proze, Službeni glasnik, Beograd 2009, 37-75, 141-184.
Бурдије, П., Правила уметности: Генеза и структура поља књижевности, Светови, Нови Сад 2003, 303-320.
Компањон, A., Демон теорије, Светови, Нови Сад 2001, 5-340.
Општа допунска литература
Мark Turner, The Literary Mind, New York, Oxford, Oxford University Press, 1996, Bedtime with Shahrazad, 3-11, Human Meaning, 12-25.
Паул Фајерабенд, Наука као уметност, Издавачко предузеће Матице српске, Нови Сад 1994.
Roman Jakobson, Lingvistika i poetika, Nolit, Beograd 1966.
Smadar Lavi, Kirin Narayan, i Renato Rosaldo, eds., Creativity/Anthropology, Ithaca, London: Cornell University Press, 1993.
Gayatri Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Methuen: New York and London, 1987.
Ј. Clifford, G. Marcus, eds., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1986.
Triling, Lajonel, Iskrenost i autentičnost, Nolit, Beograd 1990.
Bahtin, M., O romanu, Beograd, Nolit, 1989.
Bart, R., Furije, Sad, Lojola, Vuk Karadžić, Beograd 1979.
Kalve, L. Ž., Rolan Bart: Jedno političko gledanje na znak, Beograd, BIGZ, 1976.
Goldman, L., Struktura: ljudska stvarnost i metodološki koncept, u: Strukturalistička kontroverza. Jezici kritike i nauke o čoveku, Priredili E. Donato i R. Meksi, Beograd, Prosveta, 1988, 123-136.
Sontag, S., The Anthropologist as Hero, u: E. Nelson Hayes and Tanya Hayes, (Eds.), Claude Lévi-Strauss: The Anthropologist as Hero, 184-196.
Milošević, N., Antropološki eseji, Beograd, Nolit, 1978, Drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje, 241-307, 311-317.
Fabijeti, U., R. Maligeti, V. Matera, Uvod u antropologiju: Od lokalnog do globalnog, Clio, Beograd 2002. (6. gl., 162-180)
Marcus, G. E., M. J. Fischer, Antropologija kao kritika kulture: Eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima, Naklada Breza, Zagreb 2003.
Thornton, R. J. , “Imagine Yourself Set Down”, Anthropology Today, 1 (oct. 1985): 7-14.
Rabinow, P., Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology, у: Clifford and Marcus, eds., 1986, 234-261.
Geertz, C., Found in Translation: On the Social History of the Moral Imagination, u: Local Knowledge, 35-54.
Archetti, E. P., ed., Exploring the Written: Anthropology and the Multiplicity of Writing. Scandinavian University Press, 1994.
Rapport, N., Transcendent Individual: Towards a Literary and Liberal Anthropology, London and New York, 1997.
Todorov, C., Mi i drugi: Francuska misao o ljudskoj raznolikosti, Biblioteka XX vek, Beograd 1994.
Monteskje, Š., Persijska pisma, Utopija, Beograd, 2004.
Golsvorti, V.. Izmišljanje Ruritanije: Imperijalizam mašte, Geopoetika, Beograd 2000.
Said, E. W., Reflexions on Exile and Other Essays, Harvard University Press, Cambridge Massachusets 2002. (Conrad and Nietzche, History, Literature and Geography...)
Ђорђевић, Т., Књижевне прилике у Србији пре стотину година, у: Наш народни живот, 3, 175-205.
↑↑↑