Етнологија и антропологија

Курс:
Историја српске етнологије 2008/2009
У оквиру предмета: Историја српске етнологије
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Смисао предмета ''Историја српске етнологије'' је садржан у самом наслову и његов задатак је да упозна студенте прве године студија са историјом дисциплине коју студирају у земљи у којој студирају. Просветитељство и идејне основе формирања антропологије. Филозофија Доситеја Обрадовића. Географска литература прве половине 19. века. Сентименталистичка књижевност. Романтизам, етнологија и етнопсихологија. Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије. Вук Караџић и почеци етнографије. Фалсификатори етнографске грађе и прве етнографске синтезе. Почеци наставе етнологије. Конституисање дисциплине и етнологија између два светска рата. Етнологија у Србији после другог светског рата. Обреди прелаза као специфичан случај трансформације дисциплине и последице модернизације. Српска етнологија и постмодернизам
Циљ изучавања курса: Упознавање са критички презентираном историјом дисциплине омогућава критички приступ и коришћење резултата до којих је дисциплина дошла у прошлости. Проучавање новије историје дисциплине прдставља
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: НАСТАВА: 4 часа предавања и видео пројекција настава се састоји из 3 тематске целине: 1. Преглед историје српске етнологије 2. Српски романтизам – Уводна предавања и видео пројекције 3. Обреди прелаза у српској етнологији – преглед проучавања и њихов значај
Обавезе студената: 1. Условна предиспитна обавеза Семинарски рад – Студент предлаже теме за семинарски рад из задатог оквира све до усвајања до последњег часа у првом семестру.. Предавање семинарског рада у електронској форми је у другој недељи априла. Оцењивање семинарског рада се обавља у наредне две недеље, а исправке се могу обавити у до краја школске године. 2. Условна предиспитна обавеза Приказ књиге – Студент приказује одређену књигу и предаје приказ у писменој форми. 3. Условна предиспитна обавеза Есеј – Студент пише есеј из једне тематске целине на крају другог семестра Испит - Усмени испит на крају другог семестра
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе – семинарски рад - максимум 30 бодова Преедиспитне обавезе – писмени приказ књиге - максимум 10 бодова Предиспитне обавеза – есеј - максимум 30 бодова Усмени испит – максимум 30 бодова
План курса:

1. недеља
предавање - Општи преглед развоја српске етнологије
Романтичарски корени. Конституисање. Нестанак друштвене улоге и хибернација. Марксизам и хуманистичка антропологија. Ревитализација и антропологизација етнологије после 1975.године. Литература: И.Ковачевић, Традиција модерног, Београд, 2006. 47-61. (даље ТМ)

1. недеља
вежбе - Српска етнологија и Ван Генепова теорија обреда прелаза
Значај апликације Ван Гебепове теорије обреда прелаза у сропској етнологији/антропологији. Литература: И.Ковачевић, ТМ. 75-90.

2. недеља
предавање - Српска антропологија и постмодернизам
Зашто постмодернистички талас није захватио српску антропологију? Литература: И.Ковачевић, ТМ. 19-43.

2. недеља
вежбе - Основи Ван Генепове теорије обреда прелаза.
Покладе као полигон пробе Личове рецепције Ван Генепове теорије обреда прелаза. Теоријско - методолошко утемељење анализе. Сахрана као обред прелаза. Фазе погребног ритуала. Допуна класичне теорије обреда прелаза. Литература: А.Ван Генеп, Обреди прелаза, Београд, 2005.15-16.

3. недеља
предавање - Српска антропологија и постмодернистичка етнографија.
Зашто у српској антропологији нема посмодернистичких квазиетнографија? Литература: И.Ковачевић, ТМ. 19-43.

3. недеља
вежбе - Личова стуктуралистичка адопције теорије обреда прелаза
Едмунд Лич и трансформација, допуна и графичка илустрација Ван Генепове теорије обреда прелаза. Литература: Е.Лич, Култура и комуникација, Бгд. 1983.117-120.

4. недеља
предавање - Српска антропологија у последњој деценији двадесетог века
Зашто српска антропологија није постала ''слушкиња политике'' режима? Зашто српска антропологија није створила ''ратну антропологију'' или ''антропологију страха и суза''? Литература: С.Наумовић, Национализација националне науке, у С.Ковач (ур.), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Београд, 2005. 26-46

4. недеља
вежбе - Прве апликације у српско-хрватској антропологији
Један урбани/савремени и један сеоски/традицијски ритуал. Литература: M.Vodopija, Maturiranje kao rite de passage, Narodna umjetnost, 13. Zagreb, 1976. 77-82. М.Прошић, Теоријско-хипотетички оквир за проучавање поклада као обреда прелаза, Етнолошке свеске 1. Бгд. 1978

5. недеља
предавање - Модернизација српске етнологије у последњој четвртини 20. века
Зашто је српска антропологија модернизована тек у последње две деценије двадесетог века? Зашто је структурално-семиотичка анализа била главни агенс модернизације српске етнологије? Литература: Н. Павковић-Д. Бандић-И. Ковачевић, Тежње и правци развоја етнологије у СР Србији (1945-1983), Зборник 1. конгреса југослованских етнологов ин фолклористов, Рогашка Слатина-Љубљана, 1983.

5. недеља
вежбе - Апликиције Ван Генепове теорије
Ломљење предмета у оквиру свадбеног ритуала као граничник у фазама обреда прелаза. Критика замена научног објашњења етноекспликацијом. Вишеструкост обреда прелаза у ситуацији вишеструке промене статуса.Инверзија фаза.Ритуали везани за путовање и гостопримство посматрани као обреди прелаза. Ритуални елементи социоекомског чина деобе породичне задруге. Ритуализација и структура обреда прелаза. Обред који прати адопцију. Ритуална адопција и фазе обреда прелаза. Изврнути или прави редослед фаза. Литература: И. Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 1. Београд. 2001. 154-163,179-186. Шира литература:Д. Братић, Ритуални аспект деобе задруге, ГЕИ САНУ, XXXIII, Бгд. 1984.; З. Дивац, Адопција као обред прелаза, ГЕИ САНУ, XXXIII, Бгд. 1984.

6. недеља
предавање - Српска антропологија и функционализам.
Зашто функционална анализа није постала интерпретативно средство српске антропологије? Идеолошка анатема догматског марксизма? Утицај свођења функционалне анализе на задовољавање потреба Човека. Однос закључака функционалне анализе и здраворазумског констатовања употребе. Шира литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала 1 Традиција, Београд, 2001. 69-85. И. Ковачевић, Семиологија мита и ритуала 2. Савремено друштво, Београд, 2001. 154-165. Г. Горуновић, Псеудомарксизам и протофункционализам у српској етнологији: Кулишић vs. Филиповић, Етноантрополошки проблеми год. 1. св.1. Београд. 2006. 185-204. З. Пешић-Голубовић, Антрополошки функционализма Бронислава Малиновског, предговор у књизи Б. Малиновски, Магија наука религија, Београд, 1970.7-27.

6. недеља
вежбе - Покладе као полигон пробе Личове рецепције Ван Генепове теорије обреда прелаза.
Теоријско - методолошко утемељење анализе. Сахрана као обред прелаза. Фазе погребног ритуала. Допуна класичне теорије обреда прелаза. Шира литаратура: М. Прошић, Теоријско-хипотетички оквир за проучавање поклада као обреда прелаза, Етнолошке свеске 1. Бгд. 1978.; М. Прошић, Погребни ритуал у светлу обреда прелаза, Етнолошки преглед, 18. Бгд. 1982

7. недеља
предавање - Српска антропологија и марксизам. 1.
Зашто антропологија одређена као општа наука о човеку, заснована на марксизму, није током првих деценија друге половина двадесетог века сменила хибернирану етнологију у Србији? Литература: И. Ковачевић, ТМ, 63-74.

7. недеља
вежбе - Изградња предлога за типологију обреда прелаза.
Типови прелаза и типови обреда прелаза.Могућност закључивања о узроцима постојања типова обреда. Теоријско методолошки допринос српске етнологије изграњи интерпретивног поступка на Ван Генеповој теорији обреда прелаза. Типологија обреда прелаза и афазна тумачења. Шира литература: М. Малешевић, Прилог типологији обреда прелаза, Расковник, 39. Бгд. 1984.; И. Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд. 2001. 12-19.

8. недеља
предавање - Српска антропологија и марксизам 2.
Зашто догматски марксизам није постао доминантан правац у српској антропологији после другог светског рата? Литература: Г. Горуновић, Српска етнологија и марксизам, београд, 2007. 95-98 и 113-122.

8. недеља
вежбе - Предлози тема за израду семинарског рада о обредима прелаза
Дискусија предлога тема за израду семинарских радова

9. недеља
предавање - Српска антропологија и етнографија после другог cветског рата.
Зашто је српска етнологија после другод светског рата хибернирана. Зашто су тим периодом доминарале аматерска етнографија и аутоетнографија? Литература: И. Ковачевић, ТМ, 97-132.

9. недеља
вежбе - Предлози тема за израду семинарског рада о обредима прелаза
Дискусија предлога

10. недеља
предавање - Српска етнологија између два светска рата.
Зашто се српска етнологија после првог светског рата претворила у бесциљну етнографију. Зашто су пропали покушаји политичке инструментализације? Теоризација српске етнологије девенетнаестовековним теоријама. Шира литература: Ј. Цвијић, О организацији научног рада у Војводини, у Ј. Цвијић, Аутобиографија и други списи, прир. В. Стојанчевић, Београд, 1965, 324-335. Ј. Ердељановић, О почецима вере и другим етнолошким пробелмима, Београд, 1938. 181-204.

10. недеља
вежбе - Предлози тема за израду семинарског рада о обредима прелаза
Дискусија предлога

11. недеља
предавање - Врхунац етнологије засноване на романтизму.
Мировна конференција и арбитрарна улога етнолога. Незадовољство корушким референдумом и нагли крај етнологије као националне науке. Литература: Љ. Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914 – 1920., Београд, 1986. 293-304.

11. недеља
вежбе - Предлози тема за израду семинарског рада о обредима прелаза
Дискусија предлога

12. недеља
предавање - Изградња и конституисање етнологије као националне науке.
Зашто је етнологије у Србији створена на романтичарским идејним коренима. Литература: И. Ковачевић, Историја српске етнологије 2. Правци и одломци, Београд. 2001. 7-26.

12. недеља
вежбе - Предлози тема за израду семинарског рада о обредима прелаза
Дискусија предлога

13. недеља
предавање - Периферна улога позитивизма у конституисању етнологије
Зашто позитивизам није у Србији створио социологију (науку у друштву) и социо-културну антропологију? Шира литература: Ј. Скерлић, Светозар Марковић, Београд, 1922. 199-209.

13. недеља
вежбе - Предлози тема за израду семинарског рада о обредима прелаза
Дискусија предлога

14. недеља
предавање - Српско просветитељство и антропологија 1.
Зашто просветитељство није послужило као основ за стварање. Сукоб роматичара са просветитељским идејама. Литература: И.Ковачевић, Историја српске етнологије 1 Просветитељство, Београд, 2001. 247-252.

14. недеља
вежбе - Формулисање тема семинарскихрадова
Завршно формулисање тема за семинарске радове о обредима прелаза и корекције пријављених тема

15. недеља
предавање - Српско просветитељство и антропологија 2.
Просветитељска платформа за формирање антропологије као друштвене науке о човеку и култури. Литература: И.Ковачевић, Историја српске етнологије 1. Просветитељство, Београд, 2001. 57-93, 97-104,123-171 и ц225-244.

15. недеља
вежбе - Формулисање тема семинарских радова 2.
Коначно прављење списка задужења за израду семинарских радова о обредима прелаза

16. недеља
предавање - Историја српске етнологије из угла двострулог припадништва
Појам двоструког припадништва као основ за посматрање историје антропологије у Србији.Шира литература: S. Naumovic, Identity Creator in Identity Crisis: Reflection on the Politics of Serbian Ethnology, Anthropological Journal on European Cultures, Vol.8. No.2. 1999. 39-128.

16. недеља
вежбе - Шта је двоструко припадништво?
Појам двоструког припадништва као основ за посматрање историје антропологије у Србији – разјашњење основних појмова

17. недеља
предавање - Трансформација српске етнологије на прелому векова
Трансформација српске етнологија у процесу трансформације друштва. Шира литература: S. Naumovic, The ethnologу of transformatiom and Transformated Ethnology. The serbian Case. Ethnologica Balcanica, Vol. 2002. 7-37.

17. недеља
вежбе - Антропологија и транзиција
Антропологија у транзицији и антропологија транзиције Шира литература: И. Ковачевић, Антропологија транзиције, Београд, 2007

18. недеља
предавање - Српско-хрватска паралела.
Антропологија/етнологија у Србији и Хрватској током последње деценије двадесетог века. Шира литература: С.Наумовић, Национализација националне науке? Политике етнологије/антропологије у Србији и Хрватској током прве половине деведесетих година двадесетог века, у С. Коваче, (ур.), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Београд, 2005. 17-50.

18. недеља
вежбе - Постмодернизам и национализам. Хрватски случај.
Хрватска антропологија ''страха и суза'' Шира литература: L. Čale-Feldman, I.Prica, R.Senjković, Fear, Death and resistance. An Ethnographу of War: Croatia 1991-1992, Zagreb, 1993.

19. недеља
предавање - Антропологија у мултикултиралном друштву
Схватање антропологије као мултикултурне пропедевтике. Шира литаратура: М. Миленковић, Антропологија као мултикултурна пропедеутика у зборнику Традиционално и савремено у култури Срба, Пос.изд. ЕИСАНУ, књ. 49. Београд, 2003.133-147.

19. недеља
вежбе - Антропологија и мултикултурализам
Однос науке и политике.Антропологија, политика и право. Антрополошки појмови у највишим државним правним актима.

20. недеља
предавање - Јован Цвијић научни и национални рад
Разматрање Цвијићевих концепата друштвене улоге научног рада у времену настанка и један век касније. Шира литература: Ј. Цвијић о научном раду и о нашем универзитету, у Ј.Цвијић, Аутобиографија и други списи, Прир. В. Стојанчевић, Београд, 1965. 271-313.

20. недеља
вежбе - Цвијићев концепт друштвене улоге науке
Цвијићева схватања пре и после Првог светског рата. Национална наука и стварање српске државе, национална наука и стварање југословенске државе. Национална наука и стварање ''југословенске културе''.

21. недеља
предавање - Српски романтизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 1.
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 1 и 2.

21. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

22. недеља
предавање - Српски романтизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 2
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 3. 4. и 5..

22. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

23. недеља
предавање - Српски романтизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 3
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 6. и 7.

23. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

24. недеља
предавање - Српски романтизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 4
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 8. 9 и 10.

24. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

25. недеља
предавање - Српски роматизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 5
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 11, 12 и 13.

25. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

26. недеља
предавање - Српски романтизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 6
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 14 и 15.

26. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

27. недеља
предавање - Српски романтизам у ТВ серији ''Вук Караџић'' 7
Видео пројекција са коменатарима серије ''Вук Караџић'' еп. 16, и 17.

27. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

28. недеља
предавање - Српски романтизам 1
Завршна разматрања о улози Вука Kараџића у развитку српске антропологије. Шира литаратура: М. Радовановић, Вук Караџiћ, као етнограф и фолклорист, Београд, 1973.

28. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије
Прикази најзначајних књига из српске етнологије.

29. недеља
предавање - Српски романтизам 2.
Завршна разматрања о улози српског романтизма у конституисању и даљем развоју српске етнологије/антропологије

29. недеља
вежбе - Прикази најзначајних књига из српске етнологије

30. недеља
предавање - Писање есеја

30. недеља
вежбе - Писање есеја
↑↑↑