Етнологија и антропологија

Курс:
Италијански језик 1
У оквиру предмета: Италијански језик 1
Предавачи: др Данијела Ђоровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе курса Италијански језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева усвајање језичког система,богаћење лексичког фонда увођењем термина општег академског језика,као и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Италијански језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру области које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: За похађање наставе италијанског језика студенти не морају располагати претходним знањима.
Облици наставе: Настава италијанског језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове, испуњава предиспитне обавезе и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит)и које, у укупном збиру поена од 100, учествују са 60 поена(у форми два контролна теста и носе 20 и 40 поена) и на основу резултата писменог испита (у форми теста) који носи 40 поена. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - увод у основе италијанског језика
Италијански алфабет,правила читања и писања,индикатив презента глагола essere ,облици неких именица и придева-род и број; одређен и неодређен члан (само основни облици), личне заменице

2. недеља
предавање - помоћни глаголи
индикатив презенета глагола аverе ;c’è, ci sono;основни предлози, спајање предлога с чланом и њихова употреба ,основне упитне заменице

3. недеља
предавање - индикатив презента све три конјугације
индикатив презента све три конјугације одређени и неодређени члан (сви облици), неки прилози sempre, spesso, qulache volta ; наглашене заменице спојени с чланом;

4. недеља
предавање - индикатив презента неких неправилних глагола, предлози спојени с чланом
дани у недељи, бројеви од 1 до 100, сати, индикатив презента глагола глаголи fare и stare;основне неодређене заменицe и придеви ogni,qualche,qulacosa,niente,nulla, qualcuno,nessuno; предлози и предлози спојени с чланом;

5. недеља
предавање - индикатив презента још неких неправилних глагола
индикатив презента неправилних глагола (andare,venire,uscire) и увежбавање презента; месеци у години

6. недеља
предавање - индикатив презента модалних глагола
индикатив презента модалних глагола(volere,potere,dovere)и њихова употреба, неки предлози спојени с чланом;

7. недеља
предавање - индикатив прошлог времена passato prossimо
индикатив прошлог времена passato prossimо , грађење партиципа прошлог и избор помоћног глагола; бројеви преко 100, партикула ci ;

8. недеља
предавање - неправилни партиципи
неправилни партиципи коришћени у грађењу времена passato prossimo;

9. недеља
предавање - присвојни и показни придеви и заменице – облици и употреба
присвојни и показни придеви и заменице – облици и употреба; редни бројеви; основе компарације придева; вежбе разумевања писаног текста.

10. недеља
предавање - индикатив футура
индикатив футура, облици и употреба; неке ненаглашене заменице (у служби директног објекта)

11. недеља
предавање - индикатив футура (неправилни облици)
индикатив футура (неправилни облици), индикатив предбудућег времена futuro anteriorе, футур употребљен у модалном значењу, припрема за контролни задатак

12. недеља
предавање - контролни задатак
контролни задатак; дискусија резултата и анализа грешака;

13. недеља
предавање - повратни глаголи, вежбе разумевања писаног текста
повратни глаголи, место повратне заменице; вежбе разумевања писаног текста

14. недеља
предавање - неке опште одлике језика струке, морфологија и употреба пасива
језик струке:основне одлике морфологије и употребе пасива; безлична форма si + 3.лица једнине ( читање и разумевање једноставних текстова струке у којима су заступљена само већ научена времена).

15. недеља
- - систематизација
Систематизација градива, увежбавање слабије савладаних граматичких целина

16. недеља
предавање - индикатив имперфекта и давнопрошлог времена
индикатив имперфекта и давнопрошлог времена( trapassato prossimо)

17. недеља
предавање - употреба ненаглашених заменица у простим и сложеним временима
ненаглашене личне заменице у служби директног објекта; употреба ненаглашених заменица у простим и сложеним временима, партикула ne, изражавање партитивности,

18. недеља
предавање - ненаглашене личне заменице у служби индиректног објекта
ненаглашене личне заменице у служби индиректног објекта; глаголи piacerе и dispiacerе

19. недеља
предавање - кондиционал прости и сложени
Глаголски начин – кондиционал, прости и сложени (condizionale semplice,condizionale composto), плурал неких именица

20. недеља
предавање - вежбе разумевања и превод једноставних текстова струке 20-22
језик струке: вежбе разумевања и превод једноставних текстова у којима су заступљена прошла глаголска времена

23. недеља
предавање - императив 23-24
императив ;место заменица уз императив

25. недеља
предавање - поређење придева и вежбе разумевања писаног текста 25-27
поређење придева – (comparazione: maggioranza, minoranza, uguaglianza) релтивни и апсолутни супералатив,комбиноване заменице ,вежбе разумевања писаног текста

28. недеља
- - припрема за контролни задатак и испит 28-29
императив (неправилни облици), припрема за контролни задатак и испит (писмени);

30. недеља
- - испит
писмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Qui Italia, Corso elementare di lingua italiana per stranieri, Lе Моnnier,Firenze 2002. (до 14.лекције) Д.Ђоровић, Избор текстова за студенте Филизофског факултета, скрипта
Општа допунска литература
С. Модерц: Граматика италијанског језика,Удружење наставника италијанског језика Србије,2004 S.Nocchi:Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze, 2002 И .Клајн: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд
↑↑↑