Археологија

Археологија и социјална антропологија
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Моника Милосављевићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Изборни курс Археологија и социјална антропологија замишљен је као општи паралелни увид у две сродне дисциплине: социо-културну антропологију и археологију и као наставак и допуна обавезног курса Увод у студије археологије. Kурс Археологија и социјална антропологија траје један семестар (IV ). Тежиште је стављено на социо-културну антропологију, пошто се многе опште теоријске теме археологије већ обрађују у предмету Увод у студије археологије. Социо-културна антропологија не сагледава се на курсу интегрално, већ је истакнута веза ове дисциплине с археологијом и прожимање двеју дисциплина. Отуд и извесна несразмера у третирању значаја појединих антрополошких школа. Археологија и социјална антропологија имале су заједничке корене и почетке да би се потом, у зависности од различитих теоријских концепата, временом разилазиле и поново приближавале и коначно, почетком XXI века, нашле суочене са сличним проблемима и темама.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је упознавање студената с историјом идеја и основним теоријским концептима социо-културне антропологије, без којих је немогуће разумети теорију и праксу савремене археологије. Курс је посебно прилагођен студентима археологије и програму студија на Одељењу за археологију.
Предуслови за полагање: познавање енглеског језика.
Облици наставе: Курс се састоји од два часа предавања и два часа вежби недељно.
Обавезе студената: У оквиру вежби сваки студент, према професоровом предлогу, припрема по један реферат који се односи на конкретне случајеве из области социо-културне антропологије, примењене антропологије и археологије. Реферат се усмено саопштава у току једног часа, а после излагања следи дискусија.
Постојећи курсеви:
↑↑↑