Археологија

Курс:
Увод у културу и археологију Египта
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Општи увод у културу фараонског Египта, од Старог царства до освајања Александра Македонског. Курс обухвата поља религије, са посебним освртом на схватања о загробном животу, друштвене организације и економије, везе са другим културама, као и приказ основних одлика и развоја ликовних уметности и архитектуре на изабраним примерима.
Циљ изучавања курса: Постављање координата битних за разумевање културе фараонског Египта и њених односа са другим културама.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања (2+0)
Обавезе студената: похађање наставе; полагање колоквијума (писмени).
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе (колоквијум ) 30 поена. Испит: писмени, 70 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Египтологија као научна дисциплина. Одлике рељефа и климе Египта. Годишње изливање Нила, наводњавање, пољопривреда. Извори сировина.
Литература: GARDINER, A., Egypt of the Pharaohs, Oxford 1978, 27-45.
MANLEY, B., The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt, London 1996, 18-19.
A.Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford 1976, 1-18. B.J. Kemp, Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization, London and New York 1995, 7-13.

2. недеља
предавање - Преглед историје Египта (од III до XXX династије)
Релативна и апсолутна хронологија историјског периода старог Египта. Основне одлике појединих периода.
Литература: LANGE, K., Egipat, Beograd 1973, 45-6, 68-9, 72, 77-79, 160.
Шо, И., Увод: Хронологија и културне промене у Египту, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 9-31 (хронолошка таблица: 676-685).
Murnane, W.J., The History of Ancient Egypt: An Overview, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 691-718.

3. недеља
предавање - Египатско друштво
Краљевска догма. Друштвени слојеви. Привреда и администрација. Породица; положај жене.
Литература: LEPROHON, J.R., Royal Ideology and State Administration in Pharaonic Egypt, in: J.M. Sasson, (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 273-287.
SHAW, I. & P. NICHOLSON, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, Cairo 2002, 306-307.

4. недеља
предавање - Египатско схватање света
Космологија и космогоније. Пантеон.
Литература: OTO, E., Bogovi i hramovi, u: K. Lange, M. Hirmer, Egipat, Beograd 1973, 25-31.
Vilson, Dž.A., Egipat, u: H. i H.A. Frankfort, Dž.A. Vilson,T. Jakobsen, Od mita do filozofije, Subotica-Beograd 1967, 54-63.

5. недеља
предавање - Схватање о загробном животу.
Литература: LESKO, L.H., Death and Afterlife in Ancient Egyptian Thought, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 1763-1774.

6. недеља
предавање - Гробница и погребни обичаји
Краљевска и приватна гробница – одлике и развој. Опрема гробнице и гробни прилози. Култ мртвих.
Литература: LANGE, K., Egipat, Beograd 1973, 50-62, 68-9, 71, 105-107, 109-117, 120-122.
WILDUNG, D., Egypt, Köln 1997, 25-42, 51, 87-91.

7. недеља
- - Колоквијум
Писмени (тест)
Литература: литература за предавања 1-6.

8. недеља
предавање - Принципи египатске уметности
Функција ликовних представа. Принципи приказивања код дво- и тродимензионалних представа; фронталност, аспективно приказивање; канон пропорција. Однос уметности и занатства. Уметност и пропаганда.
Литература: ALDRED, C., Egyptian Art, London 1988, 11-30.
ROBINS, G., Egyptian Art, London 2000, 12-29.

9. недеља
предавање - Рељеф и сликарство.
Варијације и промене стила. Однос тематике и врсте споменика. Технологија израде дводимензионалних представа. Најзначајнији споменици.
Литература: BIANCHI, R.S., Ancient Egyptian Reliefs, Statuary, and Monumental Paintings, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2533-2554.

10. недеља
предавање - Скулптура
Типови, мотиви, материјали, технологија. Најзначајнији споменици.
Литература: BIANCHI, R.S., Ancient Egyptian Reliefs, Statuary, and Monumental Paintings, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2533-2554.

11. недеља
предавање - Храмовска и стамбена архитектура
Одлике и развој храмовске архитектуре. Палате, насеља. Грађевинске технике.
Литература: LANGE, K., Egipat, Beograd 1973, 31-35, 81-84, 96-97, 133-4, 171-173.
BAINES, J., Palaces and Temples of Ancient Egypt, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 303-317.
Wildung, D., Egypt, Köln 1997, 7-21, 95-112, 204-212.

12. недеља
предавање - Слика и писмо
Одлике египатског система писања и врсте писама. Писменост и статус. Веза писма и ликовних представа.
Литература: BUGARSKI, R., Pismo, Beograd 1997, 40-45, 61-66.
ВАСИЉЕВИЋ, В., Писма старог Египта, Свет речи 6/7/8 (1998) 82-87.

13. недеља
предавање - Египат и други
Становништво Египта. Странци у Египту. Однос Египћана према друштвима са којима су долазили у додир и њихови међусобни утицаји. Египат и европско наслеђе.
Литература: ШО, И., Египат и спољни свет, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 456-478.

14. недеља
- - припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ALDRED, C., Egyptian Art, London 1988, 11-30. BAINES, J., Palaces and Temples of Ancient Egypt, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 303-317. BIANCHI, R.S., Ancient Egyptian Reliefs, Statuary, and Monumental Paintings, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2533-2554.
BUGARSKI, R., Pismo, Beograd 1997, 40-45, 61-66. GARDINER, A., Egypt of the Pharaohs, Oxford 1978, 27-45. KEMP, B.J., Ancient Egypt. Anatomy of a Civilization, London and New York 2000, 7-13. LANGE, K., Egipat, Beograd 1973, 7-22, 25-35, 45-6, 50-62, 68-9, 70-72, 77-79, 81-84, 96-97, 105-107, 109-117, 120-122, 133-4, 160, 171-173.
LEPROHON, J.R., Royal Ideology and State Administration in Pharaonic Egypt, in: J.M. Sasson, (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 273-287. LESKO, L.H., Death and Afterlife in Ancient Egyptian Thought, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 1763-1774. OTO, E., Bogovi i hramovi, u: K. Lange, M. Hirmer, Egipat, Beograd 1973, 25-35.
ROBINS, G., The Art of Ancient Egypt, London 2000, 12-29. Shaw, I. & P. Nicholson, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, Cairo 2002, 306-307. ШО, И., Увод: Хронологија и културне промене у Египту, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 9-31, 676-685.
ШО, И., Египат и спољни свет, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 456-478. ВАСИЉЕВИЋ, Б., Писма старог Египта, Свет речи 6/7/8 (1998) 82-87. WILDUNG, D., Egypt, Köln 1997, 7-21, 25-42, 51, 87-91, 95-112, (154-165), 204-212.
Општа допунска литература
GARDINER, A., Egypt of the Pharaohs, Oxford 1976, 1-18. ХОРНУНГ, Е., Фараон, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 290-323. КАМИНОС, Р.А., Сељак, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 13-43. LANGE, K., Egipat, Beograd 1973.
LORTON, D., Legal and Social Institutions of Pharaonic Egypt, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 345-362. MANLEY, B., The Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt, London 1996. MURNANE, W.J., The History of Ancient Egypt: An Overview, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 691-718.
VILSON, Dž.A., Egipat, u: H. i H.A. Frankfort, Dž.A. Vilson, T. Jakobsen, Od mita do filozofije, Subotica-Beograd 1967, 54-63. WILDUNG, D., Egypt, Köln 1997.
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html
↑↑↑