Археологија

Курс:
Национална археологија средњег века
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
др Перица Шпехарванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти стичу основна знања о пореклу српског народа, његовој култури од 4-6. до 17. столећа, као и о укупној култури тла од 8-9. до 17. столећа, односно о археологији осталих народа и цивилизација, и то кроз упознавање археолошке грађу о стану, привреди, обредима сахрањивања, ношњи, грађевинарству, нумизматици
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна знања о сведочанствима материјалне културе Средњег века, како би могли да је разликују од Праисторије, Антике и Раног средњег века нашег тла.
Предуслови за полагање: Студенти који желе да дипломирају на овом предмету морају обавезно да положе изборне курсеве “Археолошка налазишта - град и насеља Средњег века“ и “Манастири, цркве и надгробни споменици (сакрална култура)“, уз месец дана праксе обављене пре 5. семестра и месец дана праксе након 6. семестра (пракса ће се бодовати са по 3 бода по месецу).
Облици наставе: 2 часа недељно током 2 семестра.
Обавезе студената: Похађање наставе, писање семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: усмени испит; оцењује се са подједнаким учешћем (20%) семинарски рад са одбраном (1) и 4 питања по следећем распореду: 2. питање – предавања од 1 до 5; 3. питање – предавања од 6 до 12; 4. питање – предавања од 13 до 18; 5. питање – предавања од 19 до 24.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Увод; постојбина Словена, извори и археологија.
.

2. недеља
предавање - Словени у 4-7. столећу.

3. недеља
предавање - Срби у 4-8. столећу - извори, слојеви и грнчарија.

4. недеља
предавање - Срби у 6-8. столећу - стан, погреб и друго.

5. недеља
предавање - Бугари – досељење, последице, култура, 7-8. столеће.

6. недеља
предавање - Ширење Франака на исток, последице, Хрвати и друго, 9. столеће.

7. недеља
предавање - Југоисточна Панонија у 9. столећу – Словени, Бугари, Авари и остали.

8. недеља
предавање - Велика Морава и Чешка, 9-10. столеће.

9. недеља
предавање - Срби у 9-10. столећу.

10. недеља
предавање - Бугарска и Византија у 9-10. столећу.

11. недеља
предавање - Мађари у 9-10. столећу.

12. недеља
предавање - Српско Подунавље и Посавина у 9-10. столећу.

13. недеља
предавање - Хрватска у 10-11. столећу.

14. недеља
предавање - Доба цара Самуила.

15. недеља
предавање - Срби у 11. столећу.

16. недеља
предавање - Доба Византије на нашем тлу са нумизматиком, 11-12. столеће.

17. недеља
предавање - Доба Мађарске на нашем тлу са нумизматиком, 11-13. столеће.

18. недеља
предавање - Србија од Немање до Монгола.

19. недеља
предавање - Насеља и грнчарија, гробља и накит у 13-15. столећу.

20. недеља
предавање - Градови, ратничка опрема, оружје и грбови у 13-15. столећу.

21. недеља
предавање - Манастири, цркве, надгробни споменици са натписима 13-15. столећа.

22. недеља
предавање - Нумизматика 9-12. столећа.

23. недеља
предавање - Нумизматика 13-15. столећа нашег тла.

24. недеља
предавање - Крајишта у 15-16. столећу.

25. недеља
предавање - Поморје 15-16. столећа.

26. недеља
предавање - Археолошке особености нашег тла у 16-17. столећу.

27. недеља
- - Припреме за испит

28. недеља
- - Припреме за испит

29. недеља
- - Припреме за испит

30. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P.Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Sarajevo1973.
М. Бајаловић-Хаџи-Пешић, Накит 7-18 века у Музеју града Београда, каталог збирке, Београд 1984.
J.Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. stoljeća, Zagreb 1980.
Š.Bešlagić, Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo 1971. ili Š.Bešlagić, Stećci, kultura i umjetnost, Sarajevo1982.
Đ.Bošković, Stari Bar, Beograd 1962.
Ж. Вьжарова, Славянски и славянобългарски селища в бьлгарските земи от края на 6-11 век, София 1965.
Ж. Вьжарова, Славяни и Прабьлгари по данни на некрополите от 6-11 в. nа територията на Бьлгария, София 1976.
Z.Vinski, O nalazima karolinških mačeva u Jugoslaviji, Starohrvatska prosvijeta 11, Split 1981, 9-53. ili Z.Vinski, Ponovo o karolinškim mačevima u Jugoslaviji, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 16-17, Zagreb 1984, 183-216.
А. Дероко, Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950.
B. Dostal, Slovanska pohrebište ze stredni dobi hradištni na Morave, Praha 1966.
Z.Žeravica Ranoslovenska nekropola Бagruša u Petoševcima kod Banjaluke, Glasnik Zemaljskog muzeja 40-41, Sarajevo 1986, 129-206.
С. Ерцеговић – Павловић, Римске и средњевековне некрополе у Мачванској Митровици, Sirmium 12, Београд1981.
С. Ерцеговић – Павловић, Средњовековна насеља и некрополе у Бољетину и Хајдучкој Воденици, Ђердапске свеске, посебна издања 1, Београд 1986.
М. Јанковић, Две средњовековне некрополе у Источној Србији, Старинар 24-25, Београд 1975, 227-241.
М.Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10 - 11 веку, Београд 1981.
М. и Ђ. Јанковић, Словени у југословенском Подунављу, каталог изложбе, Београд 1990.
Ђ.Јанковић, Словенски град у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983, 142-160.
Ђ. Јанковић, Српске громиле, Београд 1998.
V.Jovanović, Prilozi hronologiji srednjovekovnih nekropola u Srbiji i Makedoniji (I), Balcanoslavica 6, Beograd 1977, 141-187.
V.Jovanović, Prilozi hronologiji srednjovekovnih nekropola u Srbiji i Makedoniji (II), Balcanoslavica 8, Beograd 1979, 115-157.
В.Јовановић, Археолошка истраживања средњовековних споменика и налазишта на Косову, Зборник Округлог стола о научном истраживању Косова, Београд 1988, 17-60.
V.Jovanović, Lj.Vuksanović, Matičane, necropole sud-slave de X – XI ciecle, Inventaria Archaeologica fasc. 25, 1981.
Ј. Ковачевић, Од доласка Словена до XII века, у: Историја Црне Горе I, 1967, 281-442.
Ј. Максимовић, Српска средњевековна скулптура, Нови Сад 1971.
Е. Манева, Средновековен накит од Македонија, Скопје 1992.
T.Marasović, V.Gvozdenović, A.Mohorovčić, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978.
Г. Марјановић-Вујовић, Кућа из друге половине 17. века откопана у утврђеном подграђу Београдског града – Доњем граду, Годишњак града Београда 20, Београд 1973, 201-217.
Г. Mарјановић-Вујовић, Трњане, српска некропола краја XI - почетка XIII века, Београд 1984.
Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980.
N.Miletić, Slovenska nekropola u Gomjenici kod Prijedora, Glasnik Zrmaljskog muzeja 21-22, 81-145.
M.Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999.
М.Поповић – В.Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар 39, Београд 1988, 125-179.
В.В. Седов, Славяне в древности, Москва 1994. или В. В. Седов, Восточные славяне в 6-13 вв., Москва 1982..
Н. Станојев, Некрополе X-XV века у Војводини, Нови Сад 1989.
С. Трифуновић,Насеља Лимиганата и Словена у Банату и Бачкој, Гласник Српског археолошког друштва 15-16, Београд 2000, 43-80.
С. Поповић, Крст у кругу. Архитектура манастира у средњовековној Србији, Београд 1994.
I. Čremošnik, Ranoslovensko naselje Jazbine u Batkoviću kod Bijeljine, Godišnjak ANIUBIH XV/13, Sarajevo 1977, 227 – 302.
В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2002.
↑↑↑