Археологија

Курс:
Култна места у млађој праисторији Балкана (осн.)
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Проучавање култних места и светилишта варварских праисторијских заједница на простору Балкана северно од грчког света релативно је нова тема у савременој археологији. Источни делови Балкана, посебно подручје данашње јужне Бугарске (Тракија) су боље истражени. На просторима које су настањивала трачка племена током бронзаног и гвозденог доба откривена су бројна тзв. јамна светилишта, култна места под тумулима и култна места на стенама. Западни део Балкана карактерише мањи број пећинских "светилишта" из броназаног и гвозденог доба, култна места у виду тумула и култне оставе оружја и накита из гвозденог доба. У Србији су недавно откривена култна места на планини Мироч, у залеђу Ђердапа.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са археолошком грађом која потврђује постојање праисторијских култних места на простору источног и западног Балкана, односно на простору где се током бронзаног и гвозденог доба формирају илирске и трачке заједнице.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова за праћење курса.
Облици наставе: Усмена предавања са пројекцијама. Студенти презентују поједине теме и пишу есеје из истих.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ratnici na razmeđu istoka i zapada. Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj (ur. D. Balen-Letunić), Zagreb 2004.
M. Šašel-Kos, Appian and Illyricum, Ljubljana 2005.
N. Theodossiev, The Sacred Mountain of the Ancient Thracians, Thracia 11, Serdicae 1995, 371-384.
N. Theodossiev, North-Western Thrace from the Fifth to FIrst Centuries BC, BAR, International Series 859, Oxford 2000.
M. Jevtić, Sacred Grooves of the Tribali on Miroč Mountain, Старинар LVI/2007, Beograd 2008, 271-290.
Општа допунска литература
М. Домарадски, Тракииските култови места (втората половина на II-I хилјадолетие пр. Х.), Studia Archaeologica, Suppl. II, Sofia 2002.
M. Rousseva, Thracian Cult Architecture, Jambol 2000.
M. Jevtić, M. Peković, Mihajlov ponoč on Miroč - Tribal Cult Places, Старинар LVII/2007, Beograd 2009, 191-219.
Ф. Папазоглу, Људске жртве и трагови канибализма код неких средњобалканских античких племена, Зборник Филозофског факултета у Београду X-1 (1968), 47-61.
↑↑↑