Археологија

Курс:
Социјална антропологија за археологе (осн.)
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Моника Милосављевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је предвиђен за студенте археологије и комплементаран је курсевима „Увод у студије археологије“ и „Археологија и социјална антропологија – историја идеја“. На курсу се обрађују основни феномени значајни за археологију и социјалну антропологију, као што су: прожимање и међусобни однос природе и културе, комуникација и језик, облици егзистенције и економски системи, пол и род, сродство, порекло и породица, социјална стратификација (класа, етнос и расизам), политичка организација (дружина, племе, поглаварство, држава), религија, уметност и стил, културна промена итд. Све ове теме су у антропологији дефинисане и проблематизоване, те се у археологији морају користити с неопходним предзнањем које овај курс пружа.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним појмовима и темама и концептима социo-културне антропологије који су истовремено и неизоставни, саставни део археолошке дисциплине.
Предуслови за полагање: Положен испит из обавезног курса “Увод у студије археологије”; познавање енглеског језика.
Облици наставе: 1 час предавања уз Power point презентацију, 1 час вежби – дискусија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Haviland, W. A. 2002. Kulturna antropologija, Naklada Slap, Jasterbarsko (poglavlja 4, 6-15).
Gidens, E. 2001. Sociologija, (drugo izdanje), “CID”, “Romanov”, Podgorica - Banja Luka. (поглавља 3, 5, 7, 9, 10)
Monaghan, J. & P. Just. 2003. Socijalna i kulturna antropologija, Šahinpašić, Sarajevo.
Палавестра, А. 2011. Културни контексти археологије, Филозофски факултет, Београд (poglavlja 1,2 4, 9)
Tucić, N. 1999 Evolucija, čovek i društvo, Dosije – AIM, Beograd. str. 65-86; 124-132.
Порчић, М. 2016. Палеодемографија: критички преглед теорије, метода и истраживања. Београд: Лабораторија за биоархеологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. стр. 36-39
Palavestra, A. i M. Porčić 2008 Arheologija, evolucija i darvinizam.
Berggren, A. and L. N. Stutz. 2010. From spectator to critic and participant. A new role of archaeology in ritual studies. Journal of Social Archaeology, 171-197.
Barth, F. 1969. ‘Introduction’, in: F. Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries. Bergen, 9-38.

Robben, A. G. M. 2004 ‘Death and Anthropology: An Introduction’. In A.G.M. Robben (ed.), Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader. Oxford: Blackwell Publishing.
Porčić, M., 2010. House Floor Area as a Correlate of Marital Residence Pattern: A Logistic Regression Approach, Cross-Cultural Research 44, 405-424.
Општа допунска литература
Cavalli-Sforza, L. L. 2008. Geni, narodi i jezici, Algoritam, Zagreb.
Hodder, I. 1982. Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture. Cambridge: Cambridge University. Press.
Луелен, T. Увод у политичку aнтропологију, “Градац”, Чачак – Београд, 2001. (Стр. 23-60; 104-135)
Ember, C., M. Ember and P. Peregrine 2007. Anthropology. Pearson (поглавља:1, 4, 14-26).
↑↑↑