Археологија

Курс:
Класично наслеђе у савременој српској култури (осн.)
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: елементи античке грчке културе који су укључени у репертоар културних облика у нашем данашњем окружењу, посебно праћени у материјалним појавним облицима (архитектура, уметност, стил); преглед неких релевантних теоријско-методолошких приступа (теорија рецепције, постколонијална теорија)
Циљ изучавања курса: преиспитивање значаја античког грчког наслеђа у савременом окружењу, тиме и смисла и циља изучавања класичне Грчке
Предуслови за полагање: положен испит из курса Грци и други – колонизација, хеленизација
Облици наставе: предавања, сдискусије, семинарски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni teorijski koncepti
-

2. недеља
предавање - Klasicno nasledje - evropsko nasledje?
-

3. недеља
предавање - Klasicno nasledje - srpsko nasledje?
-

4. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

5. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

6. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

7. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

8. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

9. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

10. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

11. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

12. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

13. недеља
семинар - zavrsni seminar
-

14. недеља
- - priprema ispita
-

15. недеља
- - ispit
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Babić, S. (2002) Janus on the Bridge – A Balkan attitude towards ancient Rome, Images of Rome, R.Hingley (ed.), Journal of Roman Archaeology, Suppl.Series 44, 167 – 18.
• Babić, S. (2008) Grci i drugi – Antička percepcija i percepcija antike, Beograd: Klio
• Golden, M. & P.Toohey (1997) Inventing Ancient Culture – Historicism, Periodization, and the Ancient World, London, New York: Routledge, 1 – 9.
• Goldhill, S. (2004) Love, Sex and Tragedy – Why classics matters? London: Murray publishers
• Hallet, J. P. & T. van Nortwick (1997) Compromising Traditions – The Personal Voice in Classical Scholarship, London, New York: Routledge, 1 – 24, 182 – 190.
• Deretić, J. (1989) Klasična tradicija u grčkoj književnosti, Antičke studije kod Srba (M. Stojanović, ur.) Beograd: Balkanološki institut SANU, 13 – 20.
↑↑↑