Археологија

Курс:
Основе класичне археологије Грчке (осн.)
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: историја археолошког истраживања класичне Грчке, од антикварских почетака до савремених тенденција; дефинисање предмета истраживања (географско, хронолошко, тематско, проблемско); преглед најзначајнијих археолошких споменика античке Грчке у оквиру традиционалног хронолошког система, са посебним освртом на стилске карактеристике појединих периода, репрезентованих типичним примерима; упознавање са основама текућих преиспитивања стилских и хронолошких параметара античке грчке културе; преглед различитих методолошких и теоријских приступа класичној археологији Грчке и компаративни приказ у односу на друге области археолошког истраживања.
Циљ изучавања курса: стварање основног референтног оквира за истраживање класичне Грчке, упознавање са тематским и проблемским специфичностима дисциплине и њеним односом према археолошком истраживању уопште, као и другим дисциплинама чији је предмет класична Грчка.
Предуслови за полагање: почетни курс без предуслова.
Облици наставе: предавања, дискусије.
План курса:

1. недеља
предавање - хронолошки и географски оквир класичне грчке археологије

2. недеља
предавање - почеци класичне грчке археологије - ренесанса, антиквари

3. недеља
предавање - Јохан Јоаким Винкелман и други филхеленисти 18. и 19. века

4. недеља
предавање - институционализација класичне дисциплине у 19. веку

5. недеља
предавање - класична археологија као историја уметности античког доба

6. недеља
предавање - класична археологија и писани извори

7. недеља
предавање - откриће микенског доба - Х. Шлиман

8. недеља
предавање - откриће минојског доба – А. Еванс

9. недеља
предавање - питање порекла античке грчке културе

10. недеља
предавање - питање порекла античке грчке културе, дефинисање хронолошких, географских и култ

11. недеља
предавање - класична грчка археологија и културно-историјска парадигма у 20. веку

12. недеља
предавање - почеци гвозденог доба – дорска најезда

13. недеља
предавање - почеци и институционализација класичне грчке археологије у Србији

14. недеља
- - закључна разматрања и дискусија, припрема за испит

15. недеља
- - провера знања – тест

16. недеља
предавање - увођење процесне парадигме у класичну грчку археологију

17. недеља
предавање - процесно објашњење настанка и развоја гвозденог доба – А. Снодграс

18. недеља
предавање - друштвено-економски развој у бронзаном и гвозденом добу – поглаварство, редистри

19. недеља
предавање - трансформација гвозденодопског друштва - Лефканди

20. недеља
предавање - постпроцесно објашњење трансформације гвозденодопског друштва – настанак и разво

21. недеља
предавање - архајско доба – колонизација, оријентализација настанак и развој полиса

22. недеља
предавање - промене у материјалној култури архајског доба

23. недеља
предавање - промене у материјалној култури архајског доба

24. недеља
предавање - класично доба – стилски развој у архитектури, скулптури и вазном сликарству

25. недеља
предавање - класично доба – стилски развој у архитектури, скулптури и вазном сликарству

26. недеља
предавање - класично доба као канон, узор и модел – постпроцесна критика

27. недеља
предавање - хеленизам – редефинисање културних, географских и хронолошких граница

28. недеља
предавање - хеленизам – питања синкретизма, мултикултурализма и империјализма

29. недеља
- - завршна разматрања и дискусија, припрема за испит

30. недеља
- - провера знања - тест
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Babić, S. (2008) Grci i drugi – Antička percepcija i percepcija antike, Beograd: Klio, 11 – 38.
Morris, I. (1994) Archaeologies of Greece, in: I. Morris, ed., Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies, Cambridge University Press, 1 – 47.
Morris, I. 2000. Archaeology as Cultural History. Oxford: Blackwell.
Morris, I. & B. Powell (2006) The Greeks – History, Culture and Society, New Jersey: Princeton Prentice Hall, 42 – 92, 288 – 313, 381 – 400, 473 – 499, 531 – 534.
Osborne, R. (1996) Greece in the Making, 1200 – 479 BC, London, New York: Routledge, 19 – 52,161 – 170, 292 – 315.
Petrović, P. (1989) Evropski naučnici i počeci antičke arheologije kod Srba, u: R. Samardžić, ur. (1989) Antičke studije kod Srba, Beograd: Balkanološki institut SANU, 275 – 267.
Snodgrass, A. (2006) The New Archaeology and the Classical Archaeologist, Archaeology and the Emergence of Greece, Edinburgh University Press, 63 – 77.
Srejović, D. i A. Cermanović-Kuzmanović (1979) Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd: Srpska književna zadruga.
Whitley, J. (2001) The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge University Press, 3 – 59, 60 – 74, 269 – 293, 400 - 419.
Општа допунска литература
Boardman, J. (1964) The Greek Art, London: Thames & Hudson.
Boardman, J. (1974) Athenian Black-Figure Vases, London: Thames & Hudson.
Boardman, J. (1975) Athenian Red-Figure Vases, London: Thames & Hudson.
Boardman, J. (1978) Greek Sculpture: The Archaic Period, London: Thames & Hudson.
Cermanović-Kuzmanović, A. (1977) Grčke slikane vaze, Beograd: Službeni list.
Џонсон, M. (2007) Археолошка теорија, Београд : Clio.
Levy, P. (1980) Atlas of the Greek World, Oxford: Phaidon.
Olsen, B. (2002) Od predmeta do teksta, Beograd: Clio.
Osborne, R. (1998) Archaic and Classical Greek Art, Oxford University Press, 9 – 21.
Srejović, D. i dr. (1997) Arheološki leksikon, Beograd: Savremena administracija
↑↑↑