Археологија

Курс:
Археологија сеобе народа (докт.)
У оквиру предмета: Археологија сеобе народа
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Пружање увида у археолошко проучавање процеса сеобе народа, од концепта сеоба до конкрених материјалних трагова.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање полазника за самосталан научно-истраживачки рад у области археологије сеобе народа.
Предуслови за полагање: Знање страних језика и показан смисао за научно-истраживачки рад.
Облици наставе: Семинарска настава, менторске консултације и истраживања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Милинковић, Германска племена на Балкану. Археолошки налази из времена сеобе народа, Београд, Филозофски факултет, 1998.
М. Милинковић, О тзв. Женском германском гробу из Улпијане, Зборник проф. Јована Ковачевића (ур. Ж. Микић-Р.Бунарџић), Београд 2003, 143-177
М. Милинковић, Археологија моде као археологија идентитета - неколико примера, Ниш и Византија, Зборник радова II, Ниш 2004, 185-195.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Београд 2010.
D. Dimitrijević-J-Kovačević-Z-Vinski, Seoba naroda-arheološki nalazi jugoslovenskog Podunavlja, Zemun 1962, 5-115.
Z. Vinski, Krstoliki nakit epohe seobe naroda u Jugoslaviji, Vjesnik Arheološkog muzeja III/3, Zagreb 1968, 103-165.
В. Поповић, Украсни делови ношње и накит од сребра у периоду Сеобе народа, у: Античко сребро у Југославији, Београд 1994, 69-76.
М. Милинковић, Археологија моде као археологија идентитета - неколико примера, у: Ниш и Византија, зборник радова II, Ниш 2004, 185-195.
V. Ivanišević-M. Kazanski, La nécropole de l’époque des grandes migrations à Singidunum, Singidunum 3, Beograd 2002., 101-148 (са резимеом на српском језику).
Ј. Ковачевић, Аварски каганат, Београд 1977.
V. Ivanišević-M. Kazanski-A. Mastykova, Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes migrations, Paris 2006.
S. Brather, Archaeology and Identity. Central and East Central Europe in the Earlier Middle Ages, Bucuresti 2008.
W. Pohl, Justinian and the Barbarian Kingdoms, in: M. Maas (ed.), The Age of Justinian, New York 2005, 448-476.
P. Geary, Mit o nacijama. Srednjovekovno poreklo Evrope, Novi Sad 2007.
А. Станев, Елементи на германския фибулен костюм на юг от Дунав по археологически данни от балканските провинции на източната римска империя V-VI век, 2012 (без наведеног места издања).
Литература се одређује према потребама полазника курса.
↑↑↑