Археологија

Курс:
Материјална култура у раном средњем веку III (докт.)
Предавачи: др Перица Шпехарванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед, класификација и анализа предмета материјалне културе раносредњовековног периода. Морфолошка и технолошка анализа покретних налаза из свих сфера човекове активности. Проучавање радионичких центара за поједине врсте налаза, праваца њиховог ширења, као и њихове улоге у процесу акултурације.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената да самостално препознају и протумаче налазе из репертоара раносредњовековне материјалне културе.
Предуслови за полагање: Познавање страних језика и показан смисао за научно-истраживачки рад.
Облици наставе: Менторске консултације и пракса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P. Špehar, Мaterijalna kultura iz ranovizantijskih utvrđenja u Đerdapu, Beograd 2010.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно утврђење, Београд 2010.
М. Vogt, Spangenhelme. Baldenheim und verwandte typen, Mainz 2006.
А. В. Мастыкова, Женскиѝ костюм центрального и западного предкавказья в конце IV –середине VI в. н.э., Москва 2009.
C. Morrisson, V. Popović, V. Ivanišević, Les Trésors monétaires byzantins des Balkans et d`Asie Mineure (491-713), Paris 2006.
M. Schulze-Dörrlamm, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuseum I, Mainz 2002.
Е. Riemer, Romanische Grabfunde des 5-8. Jahrhunderts in Italien, Rahden/Westf 2000.
M. Schulze-Dörrlamm, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuseum II, Mainz 2010.
J. Henning, Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter: archäologische Beiträge zur Landwirtschaft des 1. Jahrtaunsend u. Z., Berlin 1987.
J. Werner, Der Shatzfund von Vrap in Albanien, Wien 1986.
Byzanz. Das Römerreich im Mitelalter 1-3, Hrsg. F. Daim, J. Drauschke, Mainz 2011.
The Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration, eds. V. Ivanišević, M. Kazanski, Paris-Belgrade 2012.
↑↑↑