Археологија

Курс:
Средњовековна археологија I (осн.)
У оквиру предмета: Средњовековна археологија 1
Предавачи: др Перица Шпехарванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На предавањима се обрађује проблематика из области Ранохришћанске археологије, Рановизантијске археологије, Археологије сеобе народа и времена 7-9.в. на Балканском полуострву, у Карпатској котлини и у другим областима (Европа, Блиски Исток и др.). Проблематика се сагледава у културним, историјским и другим контекстима, са тежњом ка реконструкцији социјалне структуре популације, привредних активности, духовне културе и друштвених процеса који се могу аналзирати на основу правилно препознатих археолошких налаза.
Циљ изучавања курса: Способност сагледавања и тумачења основне археолошке грађе и проблематике ранохришћанског и рановизантијског периода, времена сеобе народа и времена 7-9.в. у културним, историјским и другим контекстима.
Предуслови за полагање: Одслушани претходни семестри према плану студија, положени колоквијуми на крају зимског и летњег семестра и одржана презентација на вежбама. Студенти који желе да упишу мастер студије из Археологије раног средњег века треба да се консултују са ментором око изборних предмета.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, менторски рад, према могућностима практична настава на терену и при обради налаза.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање, историјат истраживања и увод у ранохришћанску археологију

2. недеља
предавање - Увод у ранохришћанску археологију, терминологија

3. недеља
предавање - Ранохришћански погребни обред, начини сахрањивања

4. недеља
предавање - Преглед основних типова ранохришћанске архитектуре

5. недеља
предавање - Хришћански центри на простору Римског и Источноримског царства

6. недеља
предавање - Рани хришћански центри и црквена архитектура на простору Србије

7. недеља
предавање - „Ранохришћански“ покретни налази

8. недеља
предавање - Преглед великих рановизантијских градова

9. недеља
предавање - Рановизантијска насеља и утврђења у Србији, привредне делатности

10. недеља
предавање - Рановизантијска насеља и некрополе у Србији

11. недеља
предавање - Рановизантијски лимес у средњем Подунављу и рановизантијска Ромулијана

12. недеља
предавање - Царичин Град

13. недеља
предавање - Градина на Јелици

14. недеља
предавање - Преглед рановизантијске материјалне културе

15. недеља
предавање - Археологија сеобе народа – увод: историја, структура и модели сеоба

16. недеља
предавање - Археологија сеобе народа – номадска племена (Хуни и др.)

17. недеља
предавање - Археологија сеобе народа – номадска племена (Авари)

18. недеља
предавање - Археологија сеобе народа – германска племена

19. недеља
предавање - Археологија сеобе народа – германска племена

20. недеља
предавање - Археолошки трагови сеобе народа у Карпатској котлини и на Балкану

21. недеља
предавање - Археолошки трагови сеобе народа у Србији

22. недеља
предавање - Позни Романи на источној обали Јадрана и романске енклаве

23. недеља
предавање - Команска култура

24. недеља
предавање - Балкан у раном средњем веку
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Археолошко благо Ђердапа, Београд 1978, 57-85.
Археолошко благо Србије, Београд 1983, 95-98, 107-117.
Б. Баван и В. Иванишевић, Ivstiniana Prima – Царичин Град, Лесковац 2006.
Dj. Basler, Arhitektura kasnoantičke epohe u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972, 30-31, 65-143, 153-162, 167-170.
V. Bitrakova-Grozdanova, Starokšćanski spomenici na tlu SR Makedonije, Materijali XV, Beograd 1978, 129-136.
Z. Vinski, Osvrt na mačeve ranog srednjeg vijeka u našim krajevima, Vesnik Vojnog muzeja JNA 2, Beograd 1955, 34-52.
Z. Vinski, Kasnoantička baština u grobovima ranog srednjeg vijeka kao činjenica i kao problem, у: VI Kongres arheologa Jugoslavije Ljubljana 1963, Beograd 1964, 101-114.
Z. Vinski, Krstoliki nakit epohe seobe naroda u Jugoslaviji, Vjesnik Arheološkog muzeja III/3, Zagreb 1968, 103-165.
Z. Vinski, Epoha seobe naroda, у: Rani srednji vijek, Beograd-Zagreb-Mostar 1986, 19-27. Гамзиград – касноантички царски дворац, Београд 1983, 5-16, 99-137.
F. Gerke, Kasna antika i rano hrišćanstvo, Novi Sad 1973, 5-6, 8, 20-227, 255-257.
D. Dimitrijević, J. Kovačević, Z.Vinski, Seoba naroda-arheološki nalazi jugoslovenskog Podunavlja, Zemun 1962, 5-115.
V. Ivanišević-M. Kazanski, La nécropole de l’époque des grandes migrations à Singidunum, Singidunum 3, Beograd 2002, 101-148 (са резимеом на српском језику).
Lj. Karaman, Nova knjiga o ranohrišćanskoj Saloni (приказ E. Dyggve, History of salonitan christianity, Oslo 1951), Peristil I, Zagreb 1954, 179-188.
Ј. Ковачевић, Историја Црне Горе I, Титоград 1967, 251-277.
Ј. Ковачевић, Аварски каганат, Београд 1977.
Ј. Ковачевић, Досељење Словена на Балканско полуострво, у: Историја српског народа, прва књига, ур. С. Ћирковић, Београд 1981, 109-124.
В. Кондић-В. Поповић, Царичин Град. Утврђено насеље у византијском Илирику, Београд 1977, 7-226.
И. Микулчиќ, Стоби. Антички град, Скопје 2003, 10-14, 20, 100-205.
И. Микулчиќ, Хераклеја Линкестис. Антички град во Македонија, Скопје 2007, 14-20, 86-147.
М. Милинковић, Рановизантијско утврђење на Тупом Кршу и околна утврђења у тутинској области, Новопазарски зборник 9, Нови Пазар 1985, 47-54.
М. Милинковић, Германска племена на Балкану. Археолошки налази из времена сеобе народа, Београд 1998 (необјављена докторска дисретација), 11-336, 444-463, 476-480, 483-508.
М. Милинковић, О тзв. Женском германском гробу из Улпијане, у: Споменица Јована Ковачевића, Београд 2003, 143-177.
М. Милинковић, Археологија моде као археологија идентитета - неколико примера, у: Ниш и Византија, зборник радова II, Ниш 2003, 185-195.
М. Милинковић, Прилог питању убикације Јустинијане Приме, Лесковачки зборник 49, Лесковац 2009, 239-246.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Београд 2010.
Л. Мирковић, Мозаици Еуфразијеве базилике у Поречу, Зборник радова Народног музеја V, Београд 1967, 195-213.
М. Мирковић, Централне балканске области у доба позног царства, у: Историја српског народа, прва књига, ур. С. Ћирковић, Београд 1981, 89-108.
И. Николајевић, Белешке о неким проблемима ранохришћанске архитектуре у Босни и Херцеговини, Зборник радова Византолошког института 10, Београд 1967, 95-116.
I. Nikolajević, Sahranjivanje u ranohrišćanskim crkvama na području Srbije, Arheološki vestnik 29, Ljubljana 1978, 678-692.
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959, 48-137.
П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1999, 34-45, 79-92, 120-123.
В. Поповић, Куврат, Кувер и Аспарух, Старинар XXXVII, Београд 1986, 103-126.
В. Поповић, Албанија у касној антици, у: Илири и Албанци, серија предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, Београд 1988, 201-250.
В. Поповић, Украсни делови ношње и накит од сребра у периоду Сеобе народа, у: Античко сребро у Југославији, Београд 1994, 69-76.
В. Поповић, Дезинтеграција и рурализација града у источном Илирику од 5. до 7. века н.е., у: Sirmium–град царева и мученика, Сремска Митровица 2003, 239-258.
И. Поповић, Златни аварски појас из околине Сирмијума, Београд 1997, 5, 7-54.
Д. Срејовић-А. Симовић, Портрет византијске царице из Балајнца, Старинар IX-X, Београд 1959, 77-85.
N. Cambi, Starokršćanska crkvena arhitektura na području salonitanske metropolije, Arheološki vestnik 29, Ljubljana 1978, 606-622.
S. Ciglenečki, Izsledki in problemi poznoantične arheologije v Sloveniji, Arheološki vestnik 50, Ljubljana 1999, 287-309.
П. Шпехар, Касноантичка и рановизантијска утврђења у Босни и Херцеговини (залеђе провинције Далмација), Зборник за историју Босне и Херцеговине 5, Београд 2008, 17-45.
P. Špehar, Materijalna kultura iz ranovizantijskih utvrdjenja u Đerdapu, Beograd 2010.
М.Милинковић, Мрежа насеља и њихова структура на северу Илирика у 6.в. – археолошки подаци, Византијски свет на Балкану Књига II, Београд 2012, 299-310.
М. Милинковић, Рановизантијска насеља у Србији и њеном окружењу, Београд 2015.
Градина на планини Јелици. Регионални центар на северу Источног римског царства, у: М. Милинковић (ур.), ГРАДИНА НА ЈЕЛИЦИ УТВРЂЕНИ ЦЕНТАР У ИЛИРИКУ VI ВЕКА И ВИШЕСЛОЈНО АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ, 2017.
Општа допунска литература
И. Бугарски, Некрополе из доба антике и раног средњег века на локалитету Чик, Београд 2009.
V. Ivanišević, M. Kazanski, A. Mastykova, Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes migrations, Paris 2006.
В. Кораћ-М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 1-79.
D. Mrkobrad, Arheološki nalazi seobe naroda u Jugoslaviji, Beograd 1980.
↑↑↑