Археологија

Курс:
Датовање за археологе
У оквиру предмета: Датовање за археологе
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Упознавање са основним техникама компаративно-историјског и физичко-хемијских датовања која се користе у савременој археологији.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената археологије да прикупљају узорке за датовање, одређују њихов археолошки контекст, правилно користе и тумаче резултате датовања традиционалним и физичко-хемијским методама.
Предуслови за полагање: Као предуслов се познавање дела средњошколоског градива из физике и хемије.
Облици наставе: Предвиђено је одржавање предавања, вежби и рад на пројекту. Посебан нагласак је стављен на консултације и презентацију рада на пројекту.
Обавезе студената: Обавезе студената су поред редовног похађања наставе и рад на пројекту који се организује на нивоу групе или појединачно.
Начин оцењивања рада и резултата: Поред усменог/писменог испита оцењује се и залагање у оквиру групе и учествовање на изради пројекта.
План курса:

1. недеља
предавање - Компаративно историјски метод
На примеру Милојчићеве и Парзингерове периодизације култура неолита централне и југоисточне Европе биће приказан овај метод, који је до педесетих година XX века био једини начин за успостављање хронолошких односа међу налазиштима и различитим културним појавама.

1. недеља
предавање - Значај датовања у савременој археологији
Студенти ће се упознати са улогом датовања у археологији, појмовима апсолутна хронологија, релативна хронологија, стратиграфска сонда...

1. недеља
вежбе - Значај датовања у савременој археологији
Дискусија на тему ѕначаја датовања са приказом различитих примера.

2. недеља
предавање - Компаративно историјски метод
На примеру Милојчићеве и Парзингерове периодизације култура неолита централне и југоисточне Европе биће приказан овај метод, који је до педесетих година XX века био једини начин за успостављање хронолошких односа међу налазиштима и различитим културним појавама.

2. недеља
вежбе - Компаративно историјски метод
Приказ различитих примера и дискусија и њима.

3. недеља
предавање - Хронолошке табеле
На овом часу студенти ће се упознати са неколико хронолошких табела, које ће бити продискутоване и објашњен начин њиховог настанка.

3. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Од треће недеље студенти ће на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

4. недеља
предавање - Апсолутна хронологија физичко-хемијским методама - увод
Кратак преглед метода са освртом на полемике које су обележиле шездесете и седамдесете године XX века (Милојчић - Сцхwабедиессен)

4. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

5. недеља
предавање - Датовање на основу радиоактивног угљеника Ц14
Биће објашњен настанак атома Ц14, основне технике пречишћавања узорака, метод бројања (пропорционални гасни бројач, АМС). Биће представљен и проблем неравномерне продукције атома Ц14 са последицама. Неопходност калибрације. Начин прикупљања узорака, методи чишћења узорака, тумачење резултата, рејтинг лабораторија.

5. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће,појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

6. недеља
предавање - Датовање методом дендрохронологије
Годишњи прстенови, стварање «мастер трее ринга», примењивост у археологији, са посебним нагласком на средњевековне грађевинске објекте. Улога дендрохронологије у калибрацији Ц14 датума.

6. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

7. недеља
предавање - Датовање археомагнетизмом
Основне претпоставке овог метода, врсте узорка према квалитету резултата, начин прикупљања узорака, објашњење начина израде кривуља померања земљиног магнетног поља.

7. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

8. недеља
предавање - Датовање на основу термолуминисценције
Објашњење основних постулата овог метода датовања. Биће приказане основне технике прикупљања узорака, њихов третман у лабораторијским условима. Објашњење неколико формула за израчунавање старости узорка.

8. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

9. недеља
предавање - Остали методи датовања
Датовање на основу трагова фисије, калијум-аргон, и преглед осталих метода датовања која се мање користе у археологији, Елецтрон Спин Рессонанце Датинг, Ураниум-Тхориум Датинг, Хидратација обсидијана, уранијумски тест.

9. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

10. недеља
предавање - Остали методи датовања
Наставак претходног часа.

10. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

11. недеља
предавање - Могућности поређења различитих метода апсолутног датовања
На овом часу биће продискутоване претходне технике датовања са својим особеностима са посебним нагласком на врсту догађаја који поједини метод датује (престанак живота, последње горење узорка...).

11. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.

12. недеља
предавање - Могућности поређења различитих метода апсолутног датовања
Наставак претходног часа.

12. недеља
пројекат - Презентација рада на пројектима
Студенти ће, на сваком часу вежби, појединачно или у групама, приказивати резултате свога рада на задатим пријектима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Renfrew, Bahn, Archaeology:Theories, methods and practice, London 1991 Тасић, Н.Н., Могућности поређења различитих метода апсолутног датовања, у: Археологија и природне науке, Београд 1992, 107-110. Aitken, Physics in archaeology, Oxford 1974 Michels, W. J.Dating Methods in Archaeology, 1973 Handbooks for archaeologists, No.3 Radiocarbon dating, 1985. Handbooks for archaeologists, No.2 Dendrochronological dating, 1985.
↑↑↑