Археологија

Курс:
СЛИКА И РЕЧ – ЕГИПАТСКА ИКОНОГРАФИЈА
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Велики део споменика материјалне културе старог Египта је украшен сценама или појединачним ликовним представама. Уска веза декорације са натписима који чине њен интегрални део проистиче из њихове функције. На изабраним примерима (рељеф и сликарство, скулптура, архитектонска пластика, намештај и друго) ће бити испитивани функција и значај ликовних представа за Египћане, однос мотива, тема и њихог садржаја, традиција и иновација, однос уметничког и занатског, принципи представљања, делотворност слике и магија, веза слике и пратећег текста. Студенти ће се упознати са теоријским основама и методама анализе египатских споменика, темама и мотивима коришћеним у контексту храма и гробнице, њиховим значењем и променама у погледу форме и/или садржаја. Посебна пажња ће бити посвећена ликовној представи као извору података о друштву и улози писаних извора и археолошких података у интерпретацији египатских ликовних споменика.
Циљ изучавања курса: Развијање визуелне перцепције и ојачавање способности да се споменици анализирају и интерпретирају на основу форме, садржаја, писаних извора и контекста коме припадају.
Предуслови за полагање: Положени испити Увод у културну историју и археологију Египта и Схватања о загробном животу у старом Египту (раније Свет мртвих – гробница и схватање о загробном животу у старом Египту); солидно познавање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари (2+2 часа)
Обавезе студената: похађање наставе; учешће у дискусији; колоквијум (писмени); презентација на часу; семинарски рад. Студенти се за тему семинарског рада опредељују током прве две недеље наставе и имају најмање две недеље за припрему презентације.
Начин оцењивања рада и резултата: ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ: 50 поена (колоквијум 20 поена; семинарски рад 15 поена, презентација семинарског рада 10 поена, учешће у дискусији 5 поена). ИСПИТ: писмени, 50 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Иконографија и иконологија – теоријски оквир

1. недеља
вежбе - Преглед развоја египатске уметности

2. недеља
предавање - Египтологија и интрепретација ликовних представа

2. недеља
вежбе - Преглед развоја египатске уметности

3. недеља
предавање - Аспективно представљање: ликовне представе као израз египатског схватања света

3. недеља
вежбе - Дискусија о темама прва три предавања

4. недеља
предавање - Канон пропорција људске фигуре

4. недеља
вежбе - Технологија израде слике и скулптуре
Анализа изабраних примера

5. недеља
предавање - Традиција и иновација у Египту – иконографски приступ

5. недеља
вежбе - Традиција и иновација у ликовној уметности
Анализа изабраних примера

6. недеља
предавање - Реалност приказаног: критеријуми избора

6. недеља
семинар - Функција приказаног као критеријум за избор теме
Анализа избора тема за декорацију гробнице на примерима.

7. недеља
- - Колоквијум

8. недеља
предавање - Слика и реч: међусобни однос ликовне представе и пратећег текста

8. недеља
вежбе - Међусобни однос ликовне представе и пратећег текста
Презентације студентских радова

9. недеља
вежбе - Религија и магија у ликовној уметности
Презентације студентских радова; вежбе на изабраним примерима

9. недеља
семинар - Религија и магија у ликовној уметности

10. недеља
предавање - Писани извори и интерпретација ликовних представа

10. недеља
семинар - Писани извори и интерпретација ликовних представа
Анализа изабраних примера. Студентске презентације

11. недеља
предавање - Исказивање статуса ликовним средствима

11. недеља
семинар - Исказивање статуса ликовним средствима
Извори и функција статуса у контексту ликовних представа. Студентске презентације.

12. недеља
предавање - Креативност и индивидуалност

12. недеља
семинар - Креативност и индивидуалност
Презентације студентских радова

13. недеља
предавање - Промене слике: историјски догађаји и промене у друштву

13. недеља
вежбе - Уметност и друштво
Разговор: утицај промена у друштву старог Египта на ликовну уметност. Студентске презентације.

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ALDRED, C., Bild (Menschenbild in den Darstellungen), in. Lexikon der Ägyptologie 1, Wiesbaden 1975, Sp. 795-798.
ALTENMÜLLER, H., Le maître du tombeau en tent qu´Horus fils d´Osiris. Réflexions sur le sens de la décoration murale des tombeaux de l´Ancien Empire en Égypte (2500-2100 sv. J.-C.), in: Ankh 4/5 (1995-1996) 196-212.
BAINES, J., Communication and display: the intergration of early Egyptian art and writing, Antiquity 63 (1989) 471-482.
BAINES, J., On Status and Purposes of Ancient Egyptian Art, in: Cambridge Archaeological Journal 4:1 (1994) 67-94.
BAINES, J., and N. YOFFEE, Order, legitimacy and wealth: setting the terms, in: Order, legitimacy and wealth in ancient societies, ed. by J. Richards and M. Van Buren, Cambridge 2000, 13-17.
BRUNNER-TRAUT, E., Aspektive, in: Lexikon der Ägyptologie 1, Wiesbaden 1975, 474-488. (u biblioteci dostupan radni prevod na naš jezik)
BIANCHI, R.S., An Elite Image, in: Chief of Seers. Egyptian Studies in Memory of Cyril Aldred, ed. by E.Goring, N. Reeves and J. Ruffle, London and New York 1997, 34-48.
BIANCHI, R.S., Ancient Egyptian Reliefs, Statuary, and Monumental Paintings, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2533-2554.
BOLSHAKOV, A.O., The Ideology of the Old Kingdom Portrait, Göttinger Miszellen 117/118 (1990) 89-142.
DAVIS, W., On reductive Descriptions of Egyptian Art, Göttinger Miszellen 47 (1981) 43-53.
DAVIS, W., The Canonical Theory of Composition in Egyptian Art, Göttinger Miszellen 56 (1982) 9-26.
DAVIS, W., Egyptian Images: Percept and Concept, Göttinger Miszellen 64 (1983) 83-96.
DRENKHAHN, R., Artisans and Artists in Pharaonic Egypt, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 331-344.
EATON-CRAUSS, M., Artists and Artisans, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 136-140.
FREED, R., Art, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001,127-136.
MÜLLER, M., Egyptian aesthetics in the Middle Kingdom, Proceedings of the 7th International Congress of Egyptologists, Cambridge 3-9 September 1995, ed. by C.J. Eyre, Leuven 1998, 785-792.
O’CONNOR, D., Society and individual in early Egypt, in: Order, legitimacy and wealth in ancient societies, ed. by J. Richards and M. Van Buren, Cambridge 2000, 21-35.
PANOFSKI, E., Umetnost i značenje: ikonološke studije, Beograd 1975, 19-31 (= Panofsky, E., Meaning in the Visual Arts, Penguin Books, 1970, 51-67).
RICHARDS, J., Society and Death in Ancient Egypt. Mortuary Landscapes of the Middle Kingdom, Cambridge 2005, 19-31.
ROBINS, G., Problems in Interpreting Egyptian Art, Discussions in Egyptology 17 (1990) 45-58.
ROBINS, G., Composition and the Artist's Squared Grid, in: The Journal of the American Research Center in Egypt 28 (1991) 41-54.
ROBINS, G., Some Principles of Compositional Dominance and Gender Hierarchy in Egyptian Art, Journal of the American Research Center in Egypt 31 (1994) 33-40.
ROBINS, G., Color symbolism, in: Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, Oxford 2001, 291-294.
ROBINS, G., Grid Systems, in: Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 2, Oxford 2001, 68-71
ROTH, A.M., The Absent Spouse. Patterns and Taboo in Egyptian Tomb Decoration, in: The Journal of the American Research Center in Egypt 36 (1999) pp. 37-53.
VASILJEVIĆ, V., Untersuchungen zum Gefolge des Grabherrn in den Gräbern des Alten Reiches, Zentrum für Archäologische Untersuchungen, Band 15, Belgrad 1995, 123-132.
WALSEM, R., The interpretation of iconographic programmes in Old Kingdom elite tombs of the Memphite area. Methodical and theoretical (re)considerations, in: Proceedings of the 7th International Congress of Egyptologists, Cambridge 3-9 September 1995, ed. by C.J. Eyre, Leuven 1998, 1205-1213.
WEEKS, K.R., Art, Word and the Egyptian World View, in: Egyptology and the Social Sciences, ed. by K. R. Weeks, Cairo 1979, pp. 57-81.
WILKINSON, R., Symbols, in: Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 3, Oxford 2001, 329-335.
TEFNIN, R., Discours et iconicité dans l’art égyptienne, Göttinger Miszellen 79 (1984) 55-71.
ВАЛБЕЛ, Д, Занатлија, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 58-64, 69-70.
MOLYNEAUX, B.L., Representation and reality in private tombs of the late eighteenth dynasty, Egypt. An approach to the study of the shape of meaning, in: The Cultural Life of Images. Visual Representations in Archaeology, London and New York 1997, 108-129.
Општа допунска литература
WILKINSON, R.H., Symbol and Magic in Egyptian Art, London 1994. (F.F.)
WILKINSON, R.H., Reading Egyptian Art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture, Thames and Hudson, London 1998. (1st edition 1992)
MÜLLER, M., Die ägyptische Kunst aus kunsthistorischer Sicht, in: Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte, hrsg. von M. Eaton.Krauss und E. Graefe, HÄB 29, Gerstenberg Verlag, Hildesheim 1990, 39-56, Tf. 5-6.
http://www.thebanmappingproject.com/
http://www.newton.cam.ac.uk/egypt/tt99/index.html
IVERSEN, E., Canon and Proportions in Egyptian Art, Warminster 1975.
ALDRED, C., Egyptian Art, Thames and Hudson, London 1988.
E. BRUNNER-TRAUT, Aspective, in: H. Schäfer, Principles of Egyptian Art, Oxford 1974, 421-446.
DAVIS, W., The Canonical Tradition in Ancient Egyptian Art, Cambridge New Art History and Criticism N. Bryson, Cambridge 1989.
Egypt. The World of the Pharaohs, ed. by R. Schulz and M. Seidel, Cologne 1998
FISCHER, H.G., L'écriture et l'art de l'Égypte ancienne, Paris 1980.
MALEK, J., Egyptian Art, (Edition: Art&Ideas) Phaidon Press, London 1999.
ROBINS, G., Proportion and Style in Ancient Egyptian Art, Thames and Hudson, London 1994.
SCHÄFER, H., Principles of Egyptian Art, Oxford 1974.
SEIDLMAYER, S.J., Die ikonographie des Todes, in: H. Willems (ed.), Social Aspects of Funerary Culture in the Egyptian Old and Middle Kingdoms, OLA 103, Leuven 2001, 205-252.
↑↑↑