Археологија

Курс:
Слика и реч - египатска иконографија (осн.)
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Важно средство преношења и ширења идеја су ликовне представе и велики део споменика материјалне културе старог Египта је делимично или у целости украшен ликовним представама. Студенти ће се упознати са теоријским основама и методама анализе египатских споменика. На изабраним примерима (рељеф и сликарство, скулптура, архитектонска пластика, намештај и друго) ће бити испитивани функција и значај ликовних представа за Египћане, значење и међусобни однос мотива, тема и њихог садржаја, традиције и иновације, однос уметничког и занатског, принципи представљања, делотворност слике и магија, веза слике и пратећег текста, са посебним освртом на формалне одлике хијероглифског писма. Посебна пажња ће бити посвећена значају визуелне комуникације у Египту, ликовним представама као извору података о друштву, те улози писаних извора и археолошких података у интерпретацији египатских ликовних споменика.
Циљ изучавања курса: Развијање визуелне перцепције и знања и вештина потребних за анализу и интерпретацију египатске визуалне културе у ширем друштвеном и културном контексту; стицање базичних вештина потребних за усмено излагање и писање о ликовним споменицима Египта.
Предуслови за полагање: Знање енглеског. Положени испити Египат: Увод у археологију династичког периода и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву. Студенти са других одељења - одговарајуће предзнање.
Облици наставе: предавања, дискусије, семинари, усмене презентације радoва на задате теме (до 600 речи).
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
-

2. недеља
предавање - Египатски поглед на свет и сврха ликовних представа; уметност и занатство
Литература: BAINES, J. 1994. On Status and Purposes of Ancient Egyptian Art. Cambridge Archaeological Journal 4(1): 67-94.

3. недеља
предавање - Однос ликовних представа и писма; ликовне представе - магијска својства и ритуал
Литература: BAINES, J. 1989. Communication and display: the integration of early Egyptian art and writing. Antiquity 63: 471-482.

4. недеља
предавање - Обликовање ликовне представе
Принципи египатске уметности; пропорције људске фигуре, композиција; поступак израде ликовних представа
Литература: BRUNNER-TRAUT, E. 1975. Aspektive. In Lexikon der Ägyptologie 1, hrg. W. Helck und E. Otto, 474-488. Wiesbaden: Harrassowitz. (u biblioteci dostupan radni prevod na naš jezik)
ROBINS, G. 1991. Composition and the Artist’s Squared Grid. The Journal of the American Research Center in Egypt 28: 41-54.

5. недеља
предавање - Анализа и интерпретација
Увод у проблеме анализе и интерпретације египатских ликовних представа; питање односа квалитета и функционалности; значај и ограничења коришћења писаних извора
Литература: VASILJEVIĆ, V. 2003. Terminology as Interpretation in Studies on Decoration of Private Tombs, Гласник Српског археолошког друштва 19: 135-142.
WALSEM, R. 1998. The interpretation of iconographic programmes in Old Kingdom elite tombs of the Memphite area. Methodical and theoretical (re)considerations. In Proceedings of the 7th International Congress of Egyptologists, Cambridge 3-9 September 1995, ed. by C.J. Eyre, 1205-1213. OLA 82. Leuven: Peeters.
ROBINS, G. 1990. Problems in Interpreting Egyptian Art. Discussions in Egyptology 17: 45-58.

6. недеља
предавање - Симболично и магијско у египатској уметности
Oблици, материјали, боје
Литература: BAINES, J. 2007. Visual and written culture in ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press. (Ch. 12: Stone and other materials: usages and values, pp. 262-280).
ROBINS, G. 2001. Color symbolism. In Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 291-294. Oxford: OUP.
WILKINSON, R. 2001. Symbols. In Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, 329-335. Oxford: OUP.

7. недеља
предавање - Традиција и иновација у египатској иконографији

8. недеља
предавање - Теме у египатској уметности
Теме, значење, функција и распоред храмовске декорације

9. недеља
предавање - Теме у египатској уметности
Литература: DODSON, A. 2010. Mortuary Architecture and Decorative Systems. In A Companion to Ancient Egypt, ed. by A. B. Lloyd, 804-825. Oxford: Willey-Blackwell.

10. недеља
предавање - Теме у египатској уметности
Теме, значење, функција: скулптура, цртеж и примењене уметности

11. недеља
предавање - Уметност у друштву
Однос друштва према ликовним делима: поштовање, присвајање, занемаривање; иконографија статуса; ликовна уметност као део привреде.

12. недеља
предавање - Завршна разматрања
Египатска ликовна уметност као извор података о египатској култури и друштву
Литература: WEEKS, K.R. 1979. Art, Word and the Egyptian World View. In Egyptology and the Social Sciences, ed. by K. R. Weeks, 57-81. Cairo: The American University in Cairo Press.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BIANCHI, R.S. 2000. Ancient Egyptian Reliefs, Statuary, and Monumental Paintings. In Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, ed. by J.M. Sasson, 2533-2554. New York: Scribner.
BRYAN, B. 2009. Memory and Knowledge in Egyptian Tomb Painting. In Dialogues in Art History, from Mesopotamian to Modern: Readings for a New Century, ed. by E. Cropper, 19-39. New Haven - London: Yale University Press.
EATON-CRAUSS, M. 2001. Artists and Artisans. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 136-140. Oxford: OUP.
FREED, R. 2001. Art. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 127-136.Oxford: OUP.
LABOURY, D. 2010. Portrait versus Ideal Image. In UCLA Encyclopedia of Egyptology, ed. by Willeke Wendrich. Los Angeles. http://escholarship.org/uc/item/9370v0rz
LABOURY, D. 2011. Amarna Art. In UCLA Encyclopedia of Egyptology, ed. by Kathlyn M. Cooney, Willeke Wendrich. Los Angeles. http://escholarship.org/uc/item/0n21d4bm
SHIRAI, Y. 2006. Ideal and reality in Old Kingdom private funerary cults.In The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague, May 31–June 4, 2004, ed. by M. Bárta, 325–333.. Prague: Czech Institute of Egyptology.
VASILJEVIĆ, V. 1995. Untersuchungen zum Gefolge des Grabherrn in den Gräbern des Alten Reiches, Zentrum für Archäologische Untersuchungen, Band 15. Beograd: Centar za arheološka istraživanja. (str. 123-132).
VASILJEVIĆ, V. 2008. Embracing his double: Niankhkhnum and Khnumhotep. Studien zur altägyptischen Kultur 37: 363-372.
Општа допунска литература
FISCHER, H.G. 1980. L’écriture et l’art de l’Égypte ancienne. Paris : Presses Universitaires de France.
IVERSEN, E. 1975.Canon and Proportions in Egyptian Art. Warminster: Aris and Phillips.
LABOURY, D. 1998. Fonction et signification de l’image égyptienne, Bulletin de la Classe des Beaux-Arts de l’Académie Royale de Belgique Series 6 (9): pp. 131 – 148.
SCHÄFER, H. 1974. Principles of Egyptian Art. Oxford: OUP.
WILSON, P. 2010. Temple Architecture and Decorative Systems. In A Companion to Ancient Egypt, ed. by A. B. Lloyd, 781-803. Oxford: Willey-Blackwell.
WILKINSON, R.H. 1994. Symbol and Magic in Egyptian Art. London: Thames and Hudson.
WILKINSON, R.H. 1998. Reading Egyptian Art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture. London: Thames and Hudson.
VASILJEVIĆ, V., Über die rеlative Größe der Darstellungen des Grabherrn im Alten Reich, Studien zur Altägyptischen Kultur 25 (1998) 341-351.
The Giza Archives: http://www.gizapyramids.org/code/emuseum.asp , Giza Digital Library: http://www.gizapyramids.org/code/emuseum.asp?newpage=library
Meketre Scene Project: http://www.meketre.org/index.php Theban Mapping Project: http://www.thebanmappingproject.com/ Oxford Expedition to Egypt - Scene Details Database http://www.oxfordexpeditiontoegypt.com/Database.php
ALDRED, C. 1988. Egyptian Art. London: Thames & Hudson.
BAINES, J. 1985. Theories and Universals of Representation: Heinrich Schäfer and Egyptian Art. Art History 8 (1): 1-25.
DAVIS, W. 1982. The Canonical Theory of Composition in Egyptian Art. Göttinger Miszellen 56: 9-26.
↑↑↑