Археологија

Курс:
Египат и други (осн.)
У оквиру предмета: Египат и други
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је посвећен међусобним односима старог Египта и других култура, пре свега у погледу материјалне културе и идеја. Обухвата две основне теме: однос Египћана према другима и начин на који су други видели или виде Египћане. Прва тема, оквирно обухвата подтеме: а) везе Египта са другим савременим културама, ширење елемената египатске материјалне културе и схватања и прихватање страних утицаја; б) слика Египћана о себи самима, функција конструкције «другог» у слици о себи, порекло локалног становништва, насељавање и положај других етничких група у Египту . Окосницу друге теме чине перцепција Египта у европској култури (Египат у очима Европе до Напеолеонових освајања; Египат у новијој европској уметности, архитектури и примењеним уметностима) и критика евроцентричног погледа.
Циљ изучавања курса: Разумевање прокламованих и стварних односа старог Египта са и према другим друштвима, слике и улоге Египта у европској култури, а кроз анализу археолошких, иконографских и писаних података; подизање способности самосталне стручне обраде података.
Предуслови за полагање: Солидно познавање енглеског језика. За студенте археологије: положени испити Египат: увод у археологију династичког периода и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву.
Облици наставе: предавања, семинари, самостални рад; усмена презентација рада на задату тему (до 1500 речи)
План курса:

1. недеља
предавање - Увод: Ко су Египћани?
Слика Египћана о себи самима, функција конструкције «другог» у слици о себи. састав и порекло локалног становништва.

2. недеља
предавање - Странци у Египту
Насељавање других етничких група у Египту; прокламовани однос према странцима и њихов положај у египатском друштву (топос и мимезис)

3. недеља
предавање - Египат и спољни свет 1
Везе Египта са другим савременим културама

4. недеља
предавање - Египат и спољни свет 2
Ширење елемената египатске материјалне културе и схватања; прихватање страних утицаја.

5. недеља
предавање - Перцепција Египта у европској култури до Напеолеонових освајања.

6. недеља
предавање - Египтологија
Стари Египат као „други“ у научним истраживањима. Критика евроцентричног погледа.

7. недеља
предавање - Египтоманија
Опчињеност Египтом - Египат у новијој европској уметности, архитектури и примењеним уметностима и популарној култури. Проучавање перцепције Египта.

8. недеља
семинар - Студија случаја
Студентске презентације, дискусије

9. недеља
семинар - Студија случаја

10. недеља
семинар - Студија случаја

11. недеља
семинар - Студија случаја

12. недеља
семинар - Студија случаја

13. недеља
семинар - Завршни семинар

14. недеља
- - Припрема испита

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
FAZZINI, R. A., and M. E. Meckercher. 2001. Egyptomania. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 458-465. Oxford: OUP.
GORDON, A. 2001. Foreigners. In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 544-548. Oxford: OUP.
HASSAN, F.A. 2010. Egypt in the Memory of the World. In Egyptian Archaeology, ed. by W. Wendrich, 259-273. Oxford: Willey-Blackwell.
HUMBERT, J.-M. 1994. Egyptomania: A Current Concept from the Renaissance to Postmodernism. In Egyptomania. Egypt in Western Art 1730-1930, ed. by Humbert, J.-M., M. Pantazzi, Ch. Ziegler, 21-26. Otawa: National Gallery of Canada.
MOERS, G. 2010. The World and the Geography of Otherness in Pharaonic Egypt. In Geography and Ethnography. Perceptions of the World in Pre-Modern Societies. ed. by K.A. Raaflaub, and R.J.A. Talbert, 169-181. Oxford : Wiley-Blackwell.
ROTH, A.M. 2001. Afrocentrism. In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 28-32. Oxford: OUP.
BAINES, J. 1996. Contextualizing Egyptian representations of society and ethnicity. In The Study of the Ancient Near East in the 21st Century.ed. by J. S. Cooper and G. Schwartz, 339–84. Winona Lake: Eisenbrauns.
SAID, E. 2002. Kultura i imperijalizam. Beograd: Beogradski krug, 215-248.
SCHNEIDER, T. 2010. Foreigners in Egypt. Archaeological Evidence and Cultural Context. In Egyptian Archaeology, ed. by W. Wendrich, 143-163. Oxford: Willey-Blackwell.
SMITH, S.T. 2001. Imperialism. In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2, ed. by D. Redford, 153-158.Oxford: OUP.
ZIEGLER, Ch. 1994. From One Egyptomania to Another. The legacy of Roman Antiquity. In Egyptomania. Egypt in Western Art 1730-1930, ed. by J.-M. Humbert, M. Pantazzi, Ch. Ziegler, 15-20. Ottawa: National Gallery of Canada.
ВАСИЉЕВИЋ, В. 2016. Сенка Египта. Београд: Досије.
Општа допунска литература
БРЕШАНИ, Е. 2005. Странац. У Ликови Египта, приредио С. Донадони, 231-262. Београд: Clio.
BRIER, B. 2004. Egyptomania! what accounts for our intoxication with things Egyptian? Archaeology 57(1): 16-22.
BERNAL, M. 1991. Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Vol. 1. London.
WHITEHOUSE, H. 2000. Egypt in European Thought. In Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, ed. by J.M. Sasson, 15-31. New York: Scribner.
CURL, J. S. 2005. The Egyptian Revival. Ancient Egypt as the Inspiration for Design Motifs in the West. London: Routledge.
LEAHY, A., Ethnic Diversity in Ancient Egypt, in: J.M.Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 225-234.
BERGERON, K. 2002. Verdi’s Egyptian spectacle: On the colonial subject of Aida. Cambridge Opera Journal 14: 149-159.
DANNENFELDT, K.H. 1959. Egypt and Egyptian Antiquities in the Renaissance. Studies in Renaissance 6: 7-27.
VASILJEVIĆ, V. 2012. Princess Ru and Papyrus. Stereotypes on ancient Egypt in graphic novels. Etnoantropološki problemi n.s. 7(3): 763 – 788.
VERCOUTTER, J. 1997. The Search for Ancient Egypt. London: Thames and Hudson.
http://www.romeinegypt.unipi.it/
http://www.egyptomania.org/
MALAMUD, M. 2000. Pyramids in Las Vegas and in Outer Space: Ancient Egypt in American Twentieth- Century Architecture and Film, Journal of Popular Culture 34(1): 31-47.
MCCOSKEY, D.E. 2002. Race Before „Whitness“: Studying Identity in Ptolemaic Egypt. Critical Sociology 28(1-2): 13-39.
↑↑↑