Археологија

Курс:
Психологија за наставнике (осн.)
У оквиру предмета: Психологија за наставнике
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава:Психолошке теорије и школско учење (основни облици, школско учење, чиниоци успеха у), памћење, заборављање, мотивација; Учење на различитим узрастима и у различитим социјалним контекстима. Учење и подучавање као интеракцијски процес. Учење и развој; Утицај школе и школовања на развој; Конструктивистички (пијажетански) приступ; Ко-конструктивистички (виготскијански) приступ; Психометријски приступ; Наслеђе и средина; Когнитивни, афективни, социјални и морални развој и школа; Говор и мишљење; Адолесценција; Разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике; Утицај културе на развој; Улоге наставника-психолошки аспекти; Проблеми учења/наставе различитих предмета. Практична настава Мала истраживања школе разлипитим техникама (посматрање, интервју, упитници, тестови итд); вештине осмишљавања тестирања ученичких постигнућа (формулисање дескриптора, прављење задатака, композиција тестова)
Циљ изучавања курса: Овај курс уводи студенте у разумевање 1) природе и сложености процеса учења и подучавања 2) индивидуалних разлика и 3) уважавања развојно-психолошких карактеристика, као и специфичних захтева у односу на професионалне улоге наставника.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: PP презентације, интерактивна настава, видео демонстрације, групне дискусије, посете институцијама. Анализа случајева.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Милан Марковић: "Научност" образовних и васпитних циљева - заблуде култа науке и како их се ослобађати". СAЗНАВАЊЕ И НАСТАВА, Институт за педагошка истраживања, Београд
Пијаже, Ж. & Инхелдер, Б. (1978): Интелектуални развој детета; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Ивић, И и сар. (1976) Развој и мерење интелигенције, том И; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд;
Смиљанић, В. (1989): Развојна психологија; Савез друштва психолога Србије, Београд
Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А. (2003). Оцењивање за развој ученика. Министарство за просвету и спорта Републике Србије и Центар за евалуацију, Београд
Доналдсон,М: Ум детета, Завод за уджбенике и наставна средства, Београд
Блум, Б. Таксономија или класификација образовних и одгојних циљева, Југословенски завод за проучавање школских и просветних питања, Београд, 1970
Ивић, И. Скица за једну психологију основношколских уджбеника, Психологија 1976, бр. 1-2 (стр. 25-47) и бр. 3-4 (стр. 61-74)
Вучић, Л. Педагошка психологија, Савез друштава психолога Србије, Београд
↑↑↑