Археологија

Курс:
Слика и реч - египатска иконографија (осн.)
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Важно средство преношења и ширења идеја су ликовне представе и велики део споменика материјалне културе старог Египта је делимично или у целости украшен ликовним представама. Студенти ће се упознати са теоријским основама и методама анализе египатских споменика. На изабраним примерима (рељеф и сликарство, скулптура, архитектонска пластика, намештај и друго) ће бити испитивани функција и значај ликовних представа за Египћане, значење и међусобни однос мотива, тема и њихог садржаја, традиције и иновације, однос уметничког и занатског, принципи представљања, делотворност слике и магија, веза слике и пратећег текста, са посебним освртом на формалне одлике хијероглифског писма. Посебна пажња ће бити посвећена значају визуелне комуникације у Египту, ликовним представама као извору података о друштву, те улози писаних извора и археолошких података у интерпретацији египатских ликовних споменика.
Циљ изучавања курса: Развијање визуелне перцепције и знања и вештина потребних за анализу и интерпретацију египатске визуалне културе у ширем друштвеном и културном контексту; стицање базичних вештина потребних за усмено излагање и писање о ликовним споменицима Египта.
Предуслови за полагање: Знање енглеског. Положени испити Египат: Увод у археологију династичког периода и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву. Студенти са других одељења - одговарајуће предзнање.
Облици наставе: предавања, дискусије, семинари, усмене презентације радoва на задате теме (до 600 речи).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BAINES, J., Color Terminology and Color Classification: Ancient Egyptian Color Terminology and Polichromy, American Anthropologist 87:2 (1985) 282-297.
BAINES, J., Communication and display: the intergration of early Egyptian art and writing, Antiquity 63 (1989) 471-482.
BAINES, J., On Status and Purposes of Ancient Egyptian Art, in: Cambridge Archaeological Journal 4:1 (1994) 67-94.
BIANCHI, R.S., Ancient Egyptian Reliefs, Statuary, and Monumental Paintings, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2533-2554.
BIANCHI, R.S., An Elite Image, in: Chief of Seers. Egyptian Studies in Memory of Cyril Aldred, ed. by E.Goring, N. Reeves and J. Ruffle, London and New York 1997, 34-48.
BOCHI, P.A., Time in the Art of Ancient Egypt: From Ideological Concept to the Visual Construct, KronoScope 3:1 (2003) 51-82.
BRUNNER-TRAUT, E., Aspektive, in: Lexikon der Ägyptologie 1, Wiesbaden 1975, 474-488. (u biblioteci dostupan radni prevod na naš jezik)
DAVIS, W., Egyptian Images: Percept and Concept, Göttinger Miszellen 64 (1983) 83-96.
DRENKHAHN, R., Artisans and Artists in Pharaonic Egypt, in: J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 331-344.
FREED, R.E., Art of Ancient Egypt, in: T. Wilkinson (Ed.), Egyptology Today, Cambridge: 2008, 123-143.
ROBINS, G., Problems in Interpreting Egyptian Art, Discussions in Egyptology 17 (1990) 45-58.
ROBINS, G., Some Principles of Compositional Dominance and Gender Hierarchy in Egyptian Art, Journal of the American Research Center in Egypt 31 (1994) 33-40.
Shirai, Y., Ideal and reality in Old Kingdom private funerary cults, in: M. Barta (ed.), The Old Kingdom Art and Archaeology, Prague 2006. 325-333 http://www.gizapyramids.org/code/emuseum.asp?newpage=authors_list#S
VASILJEVIĆ, V., Der Massenmittelpunkt menschlicher Figur auf den frühen Denkmälern des Alten Ägypten, Зборник филозофског факултета XVII, серија A (1991) 73-83.
VASILJEVIĆ, V., Istraživanja o pratnji vlasnika grobnice u grobnicama Starog carstva, u: V. Vasiljević, Untersuchungen zum Gefolge des Grabherrn in den Gräbern des Alten Reiches, Belgrad 1995, 123-132
VASILJEVIĆ, V., Terminology as Interpretation in Studies on Decoration of Private Tombs, у: Гласник Српског археолошког друштва 19 (2003) 135-142.
VASILJEVIĆ, V., Embracing his double: Niankhkhnum and Khnumhotep, in: Studien zur altägyptischen Kultur 37 (2008) (у штампи)
VISCHAK, D., Identity in/of Elephantine: The Old Kingdom Tombs at Qubbet el Hawa, in: Z.Hawass and J. Richards (Eds.), The Archaeology and Art of Ancient Egypt. Essyas in Honor of David B. O’Connor, Vol. 2, Le Caire 2007, 443-457.
WALSEM, R.,The interpretation of iconographic programs ...Methodical and theoretical (re)considerations, in Proceedings of the 7th International Congress of Egyptologists, Leuven 1998, 1205-1213.
WEEKS, K.R., Art, Word and the Egyptian World View, in: Egyptology and the Social Sciences, ed. by K. R. Weeks, Cairo 1979, pp. 57-81.
PANAGIOTOPOULOS, D., Keftiu in Context: Teban Tomb Paintings as a Historical Source, in: Oxford Journal of Archaeology 20-3 (2001) 263-283.
Општа допунска литература
ALDRED, C., Egyptian Art, London 1988.
IVERSEN, E., Canon and Proportions in Egyptian Art, Warminster 1975.
FISCHER, H.G., L’écriture et l’art de l’Égypte ancienne, Paris 1980.
PANOFSKI, E., Umetnost i značenje: ikonološke studije, Beograd 1975, 19-31 (= Panofsky, E., Meaning in the Visual Arts, Penguin Books, 1970, 51-67).
ROBINS, G., The Art of Ancient Egypt, London 2000.
SCHÄFER, H., Principles of Egyptian Art, Oxford 1974.
VASILJEVIĆ, V., Über die rеlative Größe der Darstellungen des Grabherrn im Alten Reich, Studien zur Altägyptischen Kultur 25 (1998) 341-351.
WILKINSON, R.H., Symbol and Magic in Egyptian Art, London 1994.
↑↑↑