Археологија

Курс:
Египат и други (осн.)
У оквиру предмета: Египат и други
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је посвећен међусобним односима старог Египта и других култура, пре свега у погледу материјалне културе и идеја. Обухвата две основне теме: однос Египћана према другима и начин на који су други видели или виде Египћане. Прва тема, оквирно обухвата подтеме: а) везе Египта са другим савременим културама, ширење елемената египатске материјалне културе и схватања и прихватање страних утицаја; б) слика Египћана о себи самима, функција конструкције «другог» у слици о себи, порекло локалног становништва, насељавање и положај других етничких група у Египту . Окосницу друге теме чине перцепција Египта у европској култури (Египат у очима Европе до Напеолеонових освајања; Египат у новијој европској уметности, архитектури и примењеним уметностима) и критика евроцентричног погледа.
Циљ изучавања курса: Разумевање прокламованих и стварних односа старог Египта са и према другим њему савременим заједницама, слике и улоге Египта у европској култури, а кроз анализу археолошких, иконографских и писаних података; подизање способности самосталне стручне обраде података.
Предуслови за полагање: Солидно познавање енглеског језика. За студенте археологије: положени испити Египат: увод у археологију династичког периода и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву, као и један од изборних курсева Религија Египта, Слика и реч – египатска иконографија. За студенте са других одељења се подразумева знање које одговара испитима Увод у културу и археологију Египта и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву.
Облици наставе: предавања, семинари, самостални рад; усмена презентација рада на задату тему (до 1500 речи)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BAINES, J., Contextualizing Egyptian Representations of Society and Ethnicity, in: The Study of the Ancient Near East in the Twenty-First Century, ed. by J.S.. Cooper and G.M. Schwartz, Winona Lake 1996, 339-384.
БРЕШАНИ, Е., Странац, у: Ликови Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 231-262.
BRIER, B., Egyptomania! what accounts for our intoxication with things Egyptian? Archaeology 57:1 (January/February 2004) 16-22.
DANNENFELDT, K.H., Egypt and Egyptian Antiquities in the Renaissance, Studies in Renaissance 6 (1959) 7-27.
ECO, U., From Marco Polo to Leibniz: The Stories of Intercultural Misunderstanding (A lecture presented on December 10,1996 at the Italian Academy for Advanced Studies in America). http://www.italianacademy.columbia.edu/pdfs/lectures/eco_marco.pdf
FAZZINI, R. A. – M. E. Meckercher, Egyptomania, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 458-465.
McCOSKEY, D.E., Race Before „Whitness“: Studying Identity in Ptolemaic Egypt, in: Critical Sociology 28:1-2 (2002) 13-39.
ROTH, A.M., Afrocentrism, in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 28-32.
SAID, E., Kultura i imperijalizam, Beograd 2002, 215-248.
SCHNEIDER, T., Foreigners in Egypt. Archaeological Evidence and Cultural Context, in: W. Wendrich (ed), Egyptian Archaeology, Oxford 2010, 143-163.
SMITH, S.T., Imperialism, in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2, Oxford 2001, 153-158.
WHITEHOUSE, H., Egypt in European Thought, in: J.M. Sasson, (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 15-31.
MERRILLEES, R. S., Egypt and the Aegean, Aegeum 18 (2001), 149-158.
ШО, И., Египат и спољни свет, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 456-478.
WENDRICH, W. , Identity and Personhood, in: W. Wendrich (ed), Egyptian Archaeology, Oxford 2010, 200-219.
Општа допунска литература
MALAMUD, M., Pyramids in Las Vegas and in Outer Space: Ancient Egypt in American Twentieth- Century Architecture and Film, Journal of Popular Culture 34:1 (2000) 31-47.
ВАСИЉЕВИЋ, В. 2016. Сенка Египта. Београд: Досије.
ZIEGLER, Ch, From One Egyptomania to Another. The legacy of Roman Antiquity, in: Humbert, J.-M., M. Pantazzi, Ch. Ziegler, Egyptomania. Egypt in Western Art 1730-1930, Ottawa & Paris 1994, 15-20.
LEAHY, A., Ethnic Diversity in Ancient Egypt, in: J.M.Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 225-234.
BERNAL, M., Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Vol. 1, London1991.
GORDON, A., Foreigners, in: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 544-548.
HORNUNG, E., The secret lore of Egypt: its impact on the West, Ithaca and London 2001.
Шо, И. (ур.), Оксфордска историја старог Египта, Београд 2004.
VERCOUTTER, J., The Search for Ancient Egypt, Thames and Hudson, London 1997.
http://www.romeinegypt.unipi.it/
http://www.egyptomania.org/
↑↑↑