Археологија

Курс:
Увод у историју уметности II (осн.)
У оквиру предмета: Увод у историју уметности II
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Зоран Ракићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Програм предмета је тематски и подељен је у неколико целина. У првој целини се разматрају теоријске основе архитектуре, њене основне законитости, елементи обликовања и грађевински материјали. Друга обухвата појам и поделу скулптура, скулпторске материјале и технике као и елементе ликовног изражавања у скулптури. Засебна целина посвеђена је цртежу и сликарству – општим појмовима, цртачким и сликарским техникама и материјалима, потом мотивима и темама у сликарству. Најобимнија целина бави се изучавањем историјског развитка историје уметности као науке од античких времена до данас. У оквиру ове целине обухваћен је и преглед развитка историје уметности и ликовне критике у Србији од друге половине XVIII столећа до данашњих дана.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о теоријским основама архитектуре, скулптуре и сликарства, њиховим основним законитостима, елементима ликовног изражавања, техникама, мотивима и темама као и о историјском развитку историје уметности као науке и ликовне критике.
Предуслови за полагање: Похађање наставе регулисано је статутом Факултета
Облици наставе: Настава се изводи током два семестра, у оквиру предавања и вежби, укључујући и рад на терену.
План курса:

1. недеља
предавање - Основа, пресек и план грађевинe. Типови сакралних грађевина.
Основа, пресек и план грађевинe. Типови сакралних грађевина: једнобродна црква, базилика, ротонда, триконхос, црква у облику слободног и уписаног крста.

2. недеља
предавање - Основни архитектонски елементи.
Основни архитектонски елементи: стуб, стубац, пиластер, архитрав, колонада, лук, аркада, колонета, лунета, тимпанон, врсте прозорских отвора, портал, обрада и украшавање фасада, кордонски и кровни венац, конзола, лизена, контрафори, конструкција и врсте свода, конструкција и делови куполе; тромпе и пандантифи.

3. недеља
предавање - Делови хришћанског храма и њихова богослужбена намена.
Делови хришћанског храма и њихова богослужбена намена. Олтар, протезис и ђаконикон, наос, нартекс, ексонартекс, параклис.

4. недеља
предавање - Основе архитектуре античке Грчке и Рима.

5. недеља
предавање - Владарске инсигније и одећа.
Владарске инсигније (круна, жезло, акакија) и одећа (дивитисион, лорос, огрлица, перибрахион, епиманике).

6. недеља
предавање - Хришћанска иконографија - уводно предавање. Свето писмо као извор.
Хришћанска иконографија – појам, методологија и историјат иконографских истраживања. Основни извори за проучавање источнохришћанске иконографије: Свето писмо.

7. недеља
предавање - Основни извори за проучавање источнохришћанске иконографије.
Основни извори за проучавање источнохришћанске иконографије: хагиографије, апокрифни списи, црквена поезија, литургички и дидактично-мистични списи.

8. недеља
предавање - Типови Богородице и Христа.

9. недеља
предавање - Циклус Великих празника.

10. недеља
предавање - Циклус Страдања Христових.

11. недеља
предавање - Циклус Чуда Христових. Циклус Парабола Христових.

12. недеља
предавање - Циклус Христових посмртних јављања.

13. недеља
предавање - Циклус Богородице. Циклус Јована Претече.

14. недеља
предавање - Циклус Св. Николе. Циклус Св. Ђорђа.

15. недеља
предавање - Циклус Васељенских сабора. Старозаветне теме у источнохришћанској иконографији

16. недеља
предавање - Страшни суд и Апокалипса.

17. недеља
предавање - Сликана декорација у источнохришћанском храму
Ерминије. Систем сликане декорације у источнохришћанском храму. Сликана декорација куполе. Сликана декорација олтарског простора.

18. недеља
предавање - Распоред живописа у наосу и припрати.

19. недеља
предавање - Основни извори за изучавање иконографије западнохришћанске уметности
Основни извори за изучавање иконографије западнохришћанске уметности: Златна легенда, Размишљања о животу Христа, Велико огледало, Аrs moriendi.

20. недеља
предавање - Циклус Стварања света. Старозаветне теме у западнохришћанској уметности.

21. недеља
предавање - Представе светитеља у западнохришћанској иконографији.

22. недеља
предавање - Представе светитељки у западнохришћанској иконографији.

23. недеља
предавање - Богослужбена одећа ђакона, свештеника и епископа.

24. недеља
предавање - Богослужбени предмети и богослужбене књиге
Богослужбени предмети (путир, патена, звездица, аер, плаштаница итд.) и богослужбене књиге (јеванђеље, апостол, псалтир, служабник, октоих, триод и др).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектута у средњовековној Србији, Београд 1953 (28-37, 330-333), 1962 (друго издање) (23-32, 271-273), 1985 (треће издање) (23-32, 281-283).
Свето писмо (Прва књига Мојсијева и једно јеванђеље по избору).
Grupa autora, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog hrišćanstva, Zagreb 1979. (само поједине одреднице)
D. Srejović-A. Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd 1979 (прво издање), (Afrodita, Ahilej, Amazonke, Apolon, Arej, Argonauti, Arijadna, Artemida, Atena, Dafna, Dedal, Demetra, Dionis, Eneja, Eros, Europa, Gorgone, Had)
Исто, (Hefest, Hektor, Helena, Hera, Herakle, Hermes, Kentauri, Kiklopi, Laokont, Leda, Marsija, Medeja, Muze, Narcis, Nika, Nimfe, Nioba, Odisej, Orfej, Paris, Patroklo, Persefona, Persej, Pigmalion, Posejdon, Prometej, Psihe, Romul, Sfinga, Sirene)
Исто, (Tesej, Zevs)
Д. Богдановић, Стара српска библиотека, Летопис Матице српске књ. 408, св. 5-6, Нови Сад 1971, 405-431, 588-620 (постоји и сепарат), прештампано у: Д. Богдановић, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997, 5-79.
Л. Мирковић, Православна литургика I, Београд 19652, 19823, 115-135.
Општа допунска литература
T. H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, London 1994.
↑↑↑