Археологија

Курс:
Архитектура у Србији од 18. до 20. века (осн.)
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава је усмерена на историју профане и сакралне архитектуре, почев од ранобарокних, до најновијих, неомодернистичких тенденција. Истицање најзначајнјих аутора, грађевина и стилова. Практичан део је везан за обилазак градитељских дела на терену. Подразумева припрему свих чинилаца и њихову специјалистичку едукацију, проверу теоријских знања
Циљ изучавања курса: Упознавање са развојним токовима српске архитектуре од почетка 18. до краја 20.века. Стицање знања о генези стилова, типова, страних утицаја, кључних остварења, опуса и др.Примена знања у пракси
Предуслови за полагање: Обавезно похађање предавања и вежби, полагање теста на крају семестра
Облици наставе: Предавања и вежбе, теоријско-практични приступ. Излагања наставника, реферати студената, дискусије, видео презентације
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у курс
Увод у курс: периодизација српске новије архитектуре, проблеми њеног историографског истраживања, план рада, преглед питања и литературе

1. недеља
вежбе - Српска архитектура у доба турске власти – позни период

2. недеља
предавање - Српска архитектура од средине XVIII до почетка XIX века,Отоманско-балкански стил
Српска архитектура од средине XVIII до почетка XIX века, Отоманско-балкански стил

2. недеља
вежбе - манастир Крушедол, Доситејев Лицеј, Топчидерски комплекс, Конак Кнегиње Љубице

3. недеља
предавање - Класицизам, романтизам, Саборна и Топчидерска црква у Београду
Класицизам, Романтизам, Саборна и Топчидерска црква у Београду

3. недеља
вежбе - Саборна црква у Београду, Успењска црква у Панчеву...
Саборна црква у Београду, Успењска црква у Панчеву, Црква св.Георгија у Смедереву, Саборни храм у Нишу

4. недеља
предавање - Х. Н. Живковић, Ј. Неволе, А. Вуковић, А. Бугарски

4. недеља
вежбе - Црква Архангела Гаврила у Великом Градишту, Преображењска црква у Панчеву...
Црква Архангела Гаврила у Великом Градишту, Преображењска црква у Панчеву, Капетан Мишино здање, Министарство правде

5. недеља
предавање - Д. Ђорђевић, Д. Живановић, С. Ивачковић, Ј. Илкић

5. недеља
вежбе - Токови у српској архитектури прве половине 20. века

6. недеља
предавање - К. Јовановић, Д. Т. Леко, П. Поповић

6. недеља
вежбе - Управа фондова, Скупштина Србије, Врачарска штедионица, Мали пијац на Сави

7. недеља
предавање - Академизам у српској архитектури (преглед, 1865-1914)
Академизам у српској архитектури (преглед, 1865-1914), Н. Несторовић, А. Стевановић

7. недеља
вежбе - Хотел „Москва“, палата Српске Краљевске Академије, Прва Хрватска штедионица...
Хотел „Москва“, палата Српске Краљевске Академије, Прва Хрватска штедионица, Министарство шума, руда, пољопривреде и вода и Министарство финансија

8. недеља
предавање - М. Рувидић, Сецесија у српској архитектури

8. недеља
вежбе - Стари Генералштаб, дворски комплекс на Дедињу, Министарство пошта, Пошта 2

9. недеља
предавање - Тражења националног стила (1850-1950), Академизам (1918-1950), Руски емигранти
Тражења националног стила (преглед, 1850-1950), Академизам (1918-1950), Руски емигранти

9. недеља
вежбе - Соколски дом ,,Матица“, споменик на Зебрњаку, Француска амбасада, Аграрна банка

10. недеља
предавање - М. Коруновић, А. Дероко, Група архитеката модерног правца

10. недеља
вежбе - хотел „Мажестик“, палата „Реуниона“, Пошта Београд 1, Државна штампарија

11. недеља
предавање - Д. Брашован, М. Злоковић

11. недеља
вежбе - Игумановљева палата, споменик Незнаном јунаку, Дечја клиника, палата „Албанија“

12. недеља
предавање - Српска архитектура 1945-1990 (преглед), И. Антић

12. недеља
вежбе - Пројекат олимпијског стадиона В. Марха, Соцреализам, палата СИВ-а, Генералштаб
Пројекат олимпијског стадиона В. Марха, Соцреализам, палата СИВ-а, Генералштаб Николе Добровића

13. недеља
предавање - Хрватски архитекти у изградњи Београда, токови српског црквеног градитељства
Хрватски архитекти у изградњи Београда (20. век), Токови српског црквеног градитељства (крај 20. – почетак 21. века)

13. недеља
вежбе - Иво Куртовић, Александар Ђокић
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Z. Manević, Novija srpska arhitektura, u: Srpska arhitektura 1900-1970, Bеograd 1972, 7-38.
М. Митровић, Новија архитектура Београда, Београд 1975.
Z. Manević, Jučerašnje graditeljstvo, Urbanizam Beograda 53-54, Beograd 1979, Prilog 9, I-XXX.
Д. Медаковић, Српска уметност у XVIII веку, Београд 1980, 165-188.
Ж. Шкаламера, Сецесија у српској архитектури, Зборник Народног музеја XII-2, Београд 1985, 7-12.
Z. Manević, Srpska arhitektura XX veka, u Arhitektura XX vijeka, Beograd-Zagreb-Mostar 1986, 19-31.
Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије, Београд 1986, 93-160.
З. Маневић, Архитекта Милан Злоковић, Београд 1989, 5-37.
А. Кадијевић, Живот и дело архитекте Драгише Брашована (1887-1965), Годишњак града Београда XXXVII, Београд 1990, 141-173, линк: (http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/1990-XXXVII/141-173Godisnjak%20grada%20Beograda%201990.pdf)
В. Матић, Архитектура фрушкогорских манастира, у: Фрушкогорски манастири, Галерија САНУ, Београд 1990, 78-82.
Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, Београд 1996, 37-63.
А. Кадијевић, Архитектура и урбанизам у Србији од 1854. до 1904. године, у: Наука и техника у Србији друге половине XIX века (зборник радова), Крагујевац 1998, 263-284.
M. Đurđević, А. Каdijević, Russian Emigrant Architects in Yugoslavia (1918-1941), Centropa 2, New York 2001, 139-148.
Б. Ковачевић, Архитектура зграде Генералштаба. Монографска студија дела Николе Добровића, Београд 2001.
M. Јовановић, Француски архитект Експер и ар деко у Београду, Наслеђе III, Београд 2001, 67-84 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-605X/2001/1450-605X0103067J.pdf
З. Маневић, Класицизам у српској архитектури, Зборник МС за класичне студије 4-5, Нови Сад 2002-2003, 123-127.
А. Кадијевић, Улога руских емиграната у београдској архитектури између два светска рата, ГГБ XLIX-L (2002-2003), 131-142, линк: http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXLIX-L/Godisnjak%2049-50-131-142.pdf
А. Кадијевић, Два тока српског архитектонског Ар-Нувоа: интернационални и национални, Наслеђе 5, Београд 2004, 53-70, линк: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-605X/2004/1450-605X0405053K.pdf
А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (19-20.век), Београд 2005, 291-345.
М. Ротер-Благојевић, Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20.века, Београд 2006, 15-60.
Б. Несторовић, Архитектура Србије у XIX веку, Београд 2006.
A. Kадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури, средина XIX – средина XX века, Београд 2007.
M. Joвановић, Српско црквено градитељство и сликарство новијег доба, Београд 2007.
Д. Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 1815-1914, Београд 2009.
А. Кадијевић, Поглед на класицизам у српској архитектури, Рачански зборник 14, Бајина башта 2009, 115-122.
А. Кадијевић, Три новије цркве Београда - три подстицаја развоју српског сакралног градитељства, Наслеђе XI, Београд 2010, 113-133, линк: http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/11/10-aleksandar-kadijevic-tri-novije-crkve.pdf
В. Камилић, Осврт на делатност Групе архитеката модерног правца, ГГБ LV-LVI, Београд 2008-2009, 239-264, линк (http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLV-LVI/Godisnjak55-562008-2009-239-264.pdf)
A. Kadijević, Hrvatski arhitekti u izgradnji Beograda u 20. stoljeću, Prostor 42, Zagreb 2011, 467-477, линк: http://www.arhitekt.unizg.hr/prostor/Lists/Clanci/Attachments/360/15_kadijevic.pdf
А. Кадијевић, Експресионизам у београдској архитектури (1918-1941), Наслеђе XIII, Београд 2012, 59-77, линк: http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/4-aleksandar-kadijevic.pdf
В. Путник, Архитектура соколских домова у Краљевини СХС и Краљевини Југославији, Београд 2015, 51-96.
Општа допунска литература
М. Митровић, Новија архитектура Београда, Београд 1975.
Z. Manević, Srpska arhitektura XX veka, u Arhitektura XX vijeka, Beograd-Zagreb-Mostar 1986, 19-31.
З. Јовановић, Александар Дероко, Београд 1991.
А. Бркић, Знакови у камену, Београд 1992.
А. Кадијевић, Момир Коруновић, Београд 1996.
М. Р. Перовић, С. Крунић, Никола Добровић, есеји, пројекти, критике, Београд 1998.
С. Тошева, Бранислав Којић, Београд 1998.
A. Kadijević, Mihajlo Mitrović. Projekti, graditeljski život, ideje, Beograd 1999.
С. Богуновић, Теорија покренутости простора као философски основ зграде генералштаба војске Југославије у Београду, Годишњак града Београда XLVII-XLVIII, 2000-2001, 253-262.
линк: (http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXLVII-XLVIII/252-262GodisnjakXLVII-XLVIII2000-2001.pdf)
Б. Ковачевић, Архитектура зграде Генералштаба. Монографска студија дела Николе Добровића, Београд 2001.
З. Јаковљевић, Фасаде Саборне цркве у Београду, Наслеђе 3, Београд 2001, 141-154, линк: (http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje3/11_zoran_jakovljevic.pdf)
Љ. Благојевић, Модерна кућа у Београду, Београд 2001.
A. Ignjatović, Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana 1906-1919, Beograd 2004.
Д.Живановић Архитекта Милорад Рувидић, Београд 2004.
Д. Милашиновић-Марић, Дисциплина архитектуре и слобода духа - архитекта Иван Антић, Архитектура и урбанизам 16-17, Београд 2005, 7-13, линк: http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2005/0354-60550517007M.pdf
Љ. Милетић Абрамовић, Паралеле и контрасти. Српска архитектура 1990-2005, Београд 2007.
A. Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, Beograd 2007.
Лексикон неимара (уредио З. Маневић), Београд-Подгорица 2008.
В. Путник, Фолклоризам у архитектури Београда (1918-1950), ГГБ LVII, Београд 2010, 174-210, линк: http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLVII/godisnjak%202010-174-210.pdf
Lj. Blagojević, Itinereri: Moderna i Mediteran. Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Београд 2015.
↑↑↑