Археологија

Курс:
Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи (осн.)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Овим предметом покривени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе у периоду од 1200. до 1500. године на подручју Византије и земаља византијског културног круга као и западне Европе. Практични део подразумева упознавање са појединачним примерима кроз вежбе у музејима,рад на терену и коришћење електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима средњовековне уметности у Византији и западној Европи од 1200. до 1500. године.
Предуслови за полагање: Студент мора испунити обавезе прописане Статутом Филозофског факултета. Неопходно присуство студената на предавањима и вежбањима.
Облици наставе: Предавања и вежбе: 15 предавања и 15 вежби по модулу
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004,123-188.
R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 187-217.
Општа допунска литература
Gothic, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997.
↑↑↑