Археологија

Курс:
Египат и други
У оквиру предмета: Египат и други
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курс је посвећен међусобним односима старог Египта и других култура, пре свега у погледу материјалне културе и идеја. Обухвата две основне теме: однос Египћана према другима и начин на који су други видели или виде Египћане. Прва тема, оквирно обухвата подтеме: а) везе Египта са другим савременим културама, ширење елемената египатске материјалне културе и схватања и прихватање страних утицаја; б) слика Египћана о себи самима, функција конструкције «другог» у слици о себи, порекло локалног становништва, насељавање и положај других етничких група у Египту. Оквир друге теме чине: Египат у очима Европе до Напеолеонових освајања; Египат у новијој европској уметности, архитектури и примењеним уметностима. Тежиште курса и коначни избор појединачних тема ће бити прилагођени интересовању и потребама студената.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да упозна студенте са манифестацијама културних веза и природом односа између старог Египта и других, њему савремених, културних и етничких заједница, као и са перцепцијом Египта у европској култури. Курс треба да допринесе развијању спобности да се критички анализирају примарни и секундарни извори као и реконструисана слика прошлости и способности да се дефинишу проблеми и питања и постави стратегија истраживања.
Предуслови за полагање: Солидно познавање енглеског језика. За студенте археологије: Положен испит Увод у културу и археологију Египта и један од изборних курсева Свет мртвих – гробница и схватање о загробном животу у старом Египту, Слика и реч - египатска иконографија и Кућа бога: египатски храм. За студенте са других одељења се подразумева знање које одговара испиту Увод у културу и археологију Египта.
Облици наставе: зависи од броја пријављених студената; менторска настава и/или уводна предавања, семинари, дискусије; 15 недеља, 2+0 часа недељно.
Обавезе студената: Обавезно присуствовање; припрема за часове и учешће у дискусијама; израда и семинарског рада у току семестра и његова презентација на часу, израда самосталног есеја (до 3000 речи).
Начин оцењивања рада и резултата: ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ: учешће у дискусији, успешност припреме и презентације (25%), семинарски рад (40%) Испит: писмени (30%)
↑↑↑