Андрагогија

Андрагогија рада
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
Едиса Кецап
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Андрагогија рада као андрагошка дисциплина; Основне терминолошко-појмовне релације у области андрагогије рада и стручног образовања одраслих; Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (до информатичког друштва); Савремени проблеми образовања за радно-професионалну сферу човековог живота: квалитет радног живота човека, историјски корени и карактеристике професије, андрагошка професионална оријентација, каријерно вођење, видови и стратегије образовања одраслих за рад, институционалне основе стручног образовања одраслих, савремени тредови на тржишту рада и стручно образовање одраслих, специфичности организовања кратких обука одраслих, процес стицања вештина код одраслих, усавршавање наставника, улога универзитета у остваривању континуираног професионалног усавршавања стручњака...; образовни циклус: испитивање образовних оптреба, планирање образовног рада, програмирање образовних садржаја, непосредно припремање и организовање васпитно-образовног процеса, извођење вапитно-образовног процеса, валоризација васпитно-образовних резултата, (само)праћење и (само)процењивање полазника у стручном образовању одраслих.
Циљ изучавања предмета: Циљ предмета је да студенте оспособи за обављање процеса испитивања образовних потреба, планирања, програмирања, реализације и вредновања континуираног образовања за радно-професионалну сферу човековог живота, уважавајући међузависност света рада и света образовања, као и особености које проистичу из професионалног развоја личности. На нивоу знања студент који успешно заврши програм знаће: - специфичности света рада и света образовања које настају као резултат њихове повезаности у историјској перспективи, - особености професионалног живота и развоја појединца, - значења основних појмова из области андрагогије рада и стручног образовања одраслих, - савремене тенденције света рада и њихову повезаност са стручним образовањем одраслих, - појам и фазе реализације образовног циклуса. На нивоу вештина студент који успешно заврши програм умеће да: - формира образовну понуду за одрасле у складу са карактеристикама света рада и особеностима професионалног развоја човека, - обавња послове из домена андрагпшке професионалне оријентације, - креира образовне активности у блести стручног образовања одраслих на основу познавања видова, стратегија и других елемената релеватних за програме ове врсте, - самостално и у тиму обавља за андрагога најрелеватније послове током реализације образовног циклуса у стручном образовању одраслих, - конципира и реализује истраживања у области стручног образовања одраслих, - самостално и у тиму реализује конкретне програме стручног образовања одраслих.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Општа андрагогија.
Облици наставе: Настава се реализује кроз предавања и вежбе чији међусобни однос током године варира. Током другог семестра се организују посете релеватним институцијама у којима се реализују програми стручног образовања одраслих. За заинтересоване студенте се организује присуствовање и/или учествовање у реализацији конкретних програма стручног образовања намењених различитим категоријама одраслих.
Обавезе студената: - Редовно похађање наставе, - презентација индивидуалног, партнерског или тимског рада на часу, - израда семинарског рада.
Постојећи курсеви:
↑↑↑