Андрагогија

Курс:
Андрагогија рада - општи курс
У оквиру предмета: Андрагогија рада
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
Едиса Кецап
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Упознавање студената са међусобним релацијама света рада и образовања (одраслих), релевантном проблематиком везаном за стручно образовање одраслих и специфичностима професионалног развоја одраслих, као и оспособљавање за организовање и реализовање неких од програма из домена континуираног стручног образовања одраслих и обављања послова у оквиру андрагошке професионалне оријентације (каријерно вођење).
Циљ изучавања курса: 1. Познавање специфичности света рада и образовања (за рад) које настају као резултат њихове међузависности у историјској перспективи, као и савремених тендеција у оквиру ове релације. 2. Познавање особености професионалног живота и развоја појединца, као основе за креирање програма стручног образовања одраслих. 3. Усвојеност основних, категоријалних појмова у области радно-професионалног образовања одраслих, карактеристика његових видова и стратегија остваривања. 4. Познавање савремених тендеција на тржишту рада, њихових одраза на подручје образовања до резултовања образовном понудом, као и решења у области стручног образовања одраслих као изазовача промена у свету рада и радном животу појединца, 5. Обављање послова из опсега андрагошке професионалне оријентације (каријерног вођења). 6. Самостално и тимско реализовање конкретних образовних програма намењених стицању и развијању општих радних вештина неопходних за опстанак на тржишту рада.
Предуслови за полагање: Општи услови за упис друге госине студија андрагогије.
Облици наставе: Настава се одржава са фондом часова 4 + 2, и реализује се кроз предавања, вежбе и посете релеватним институцијама.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, да активно учествују у тимском раду и дискусијама, обаве пет семинарских вежбања, напишу и одбране семинарски рад и положе писмени испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Од студентских обавеза се оцењује: 1. Написан и одбрањен семинарски рад - 25 бодова 2. Приказ истраживања - 3 3. Сампроцена сопствених кључних вештина за свет рада - 2 4. Кратак запис о професионалном статусу андрагога - 2 5. Израда CV - 3 6. Извештај о присуствовању реализацији неког програма обуке из домена стручног образовања одраслих или програма развоја кључних вештина - 10 7. Учешће у дискусији - 5 8. Учешће у тимском раду - 5 9. Положен писмени испит - 50 Укупан максималан број бодова је 100. Из дела предиспитних обавеза мора се прикупити минимум 35 бодова (с тим што су израда и одбрана семинарског рада обавезни). Минимални број бодова на испиту, да би се положио, је 26. Студент да би успешно завршио курс из Андраггоије рада мора да прикупи минимум 35 + 26 бодова.
План курса:

1. недеља
предавање - Андрагогија рада као андрагошка дисциплина
Уводно предавање о проблемима који се изучавају у оквиру Андраггоије рада. Упоређивање схватања више аутора, током различитих периода развоја андрагогије као науке, о месту Андрагогије рада у систему андрагошких дисциплина (рад у малим групама). Вођена дискусија о функционалности критеријума за разликовање општег и стручног образовања.
Литература: Ранко Булатовић, (прир), Андрагогија рада, хрестоматија, str. 170-178,
Огризовић, М, (1966), Проблеми андрагогије, Савез народних свеучилишта Хрватске, Загреб, стр. 61-67
Самоловчев, Б. Мурадбеговић, Х, (1979), Општа андрагогија, ИРО "Веселин Маслеша", Сарајево, стр. 83-86
Андриловић, В. и сарадници, (1985), Андрагогија", Школска књига, Загреб, стр. 17, 143-147
Савићевић, Д, (1991), Савремена схватања андрагогије, Просвета копродукција, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, стр. 201-206
Кулић, Р, Деспотовић, М, (2001), Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд, стр. 15-20, 32-34

1. недеља
вежбе - Андрагогија рада као андрагошка дисциплина
Упоређивање схватања више аутора, током различитих периода развоја андрагогије као науке, о месту Андрагогије рада у систему андрагошких дисциплина (рад у малим групама). Вођена дискусија о функционалности критеријума за разликовање општег и стручног образовања.

2. недеља
предавање - Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (први део)
2. Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (1. део) Образовање за рад као цивилизацијска тековина и стални покретач цивилизацијског развоја. Науковање као метод и као друштвена институција: древно науковање, средњевековно науковање, модерно науковање. Индустријске револуције и стручно образовање одраслих.
Литература: Савићевић, Д, (1983), Човјек и доживотно образовање, Републички завод за унапређивање школства, Титоград, стр. 126-162
Артур Б. Мејс, 1963, Суштина индустријског образовања, Отокар Кершовани, Ријека,приређени материјал. 6 стр.

2. недеља
вежбе - Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (први део)
Приређивање паралелних листи "рад" и "образовање одраслих".

3. недеља
предавање - Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (други део)
Научно-технолошка револуција, промене у свету рада и промене у сфери (стручног) образовања одраслих.
Литература: Рихта, Р. и сарадници, (1972), Цивилизација на раскршћу, друштвене и људске последице научнотехнолошке револуције, Комунист, Београд, стр. 128-147

3. недеља
вежбе - Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (други део)
Наставак састављања паралелних листи "рад" и "образовање".

4. недеља
предавање - Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (трећи део)
Информатичко друштво, отворено друштво, друштво које учи и компетенције неопходне за укључивање у свет рада.
Литература: Мартић, Д, Информатичко друштво - нови захтеви раду и образовању, приређени материјал, 5 стр.

4. недеља
вежбе - Образовање одраслих и свет рада у историјској перспективи (трећи део)
Наставак састављања паралелних листи "рад" и "образовање". Самопроцена сопствених релеватних компетенција и издвајање сопствених образовних потреба.

5. недеља
предавање - Квалитет живота човека и рад
Удео радног живота човека у укупном квалитету његовог живота. Индикатори квалитета посла и радног места.
Литература: Пејатовић, А, Квалитет радног и квалитет укупног живота човека, приређени материјал, 8 стр.

5. недеља
вежбе - Квалитет живота човека и рад
Анализа индикатори квалитета посла и радног места у свету и у нашој земљи.

6. недеља
предавање - Андрагошка професионална оријентација
Диференцијалне теорије избора занимања (Ро, Холанд). Развојне теорије професионалног опредељења (Гинзберг, Супер). Циљеви, задаци, стратегије остваривања, карактеристике и модел анрагошке професионалне оријентације. Каријерно вођење.
Литература: Милка Ољача, Маријана Косановић, 1987, Андрагошка професионална оријентација у удруженом раду, Институт за педагогију, Филозофски факултет, Нови Сад, одабрана поглавља
Милица Гузина, 1980, Кадровска психологија, Научна књига, Београд, стр. 13-37

6. недеља
вежбе - Андрагошка професионална оријентација
Пројективање послова у области каријерног вођења на основу различитих фаза професионалног развоја одраслих.

7. недеља
предавање - Видови и стратегије остваривања образовања одраслих за рад
Видови и стратегије образовања одраслих за рад: видови – школовање, осособљавање, усавршавање, ИНСЕТ, специјализација, преквалификација, доквалификација, реквалификација, иновирање знања, освежавање знања, стажирање, обука (тренинг)...; стратегије – образовање уз рад, образовање из рада, кооперативно образовање. Развој потреба за процесом преквалификовања. Андрагошко-дидактичке специфичности процеса преквалификовања.
Литература: Шефика Алибабић, (1998), Компаративне димензије усавршавања наставника, Андрагошке студије, вол. 5, бр. 1, стр. 5-15
Никола Поткоњак, Петар Шимлеша, 1989, Педагошка енциклопедија 1 и 2, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Београд, одређење видова и стратегија
Пејатовић, А, Појмовна одређења стручног образовања одраслих, видова и стратегија његове реализације, приређени материјал, 4 стр.
Понграц, С, (1990), Иновирање образовања одраслих, Андрагошки центар, Загреб, стр. 117-141

7. недеља
вежбе - Видови и стратегије остваривања образовања одраслих за рад
Формирање образовне понуде на основу различитих комбинација видова и стратегија остваривања образовања одраслих за рад.

8. недеља
предавање - Институционалне основе радно-професионалног образовања одраслих у Србији
Институције и програми стручног и професионалног образовања одраслих формалног и неформалног субсистема.
Литература: Пејатовић, А, Институционалне основе радно-професионалног образовања одраслих у Србији, приређени материјал, 2 стр.

8. недеља
- - Институционалне основе радно-професионалног образовања одраслих у Србији
Посета некој од релевантних институција.

9. недеља
предавање - Савремени трендови на тржишту рада у Републици Србији и образовање одраслих
Улога радно-професионалног образовања одраслих у ублажавању проблема незапослености. Програми оспособљавања за активно тражење посла. Појам предузетништва.
Литература: Душан Савићевић, 2000, Пут ка друштву учења, ДП "Ђуро Салај", ЈНИП "Просветни преглед", Београд, стр. 88-119, 221-234, 235-252
Миомир Деспотовић, 1990, Образовање одраслих и дугорочна незпосленост, Васпитање и образовање, Титоград, бр. 4, стр. 3-16
Јадранка Димов, Рефик Шећибовић, 1998, Школовањем до посла, Образовни информатор, Економски институт, Београд, прво поглавље

9. недеља
вежбе - Савремени трендови на тржишту рада у Републици Србији и образовање одраслих
Разматрање трендова на основу различитих статистичких извора података.

10. недеља
вежбе - Посета релевантној образовној установи
Евалуација посета институцијама на основу различитх аспеката.

10. недеља
вежбе - Посета релеватној образовној установи
Разговор о институцији, програмима, циљним групама полазника, пословима које обавља андрагог итд.

11. недеља
предавање - Појам, историјски корени и карактеристике професије
Појам и карактеристике професије. Критеријуми за одређивање професионалног статуса занимања. Релације између појмова професија, занимање, позив, струка.

11. недеља
вежбе - Појам, историјски корени и карактеристике професије
Радионица "Вредновање одређених карактеристика професија"

12. недеља
предавање - Национална класификација занимања
Номенклатура занимања, сврха, садржај и начина «читања».

12. недеља
вежбе - Национална класификација занимања
Рад са номенклатуром. Опис послова андрагога у номенклатури занимања.

13. недеља
вежбе - Активно тражење посла
Демонстрирање сета радионица из обуке за активно тражење посла.

13. недеља
вежбе - Активно тражење посла
Демонстрирање сета радионица из обуке за активно тражење посла.

14. недеља
- - Припрема за испит
Заједнички термин, везан за појашњавање делова програма. Индивидуалне консултације.

15. недеља
- - Испит
↑↑↑