Андрагогија

Курс:
Квантитативна и квалитативна истраживања (докт.)
Предавачи: др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: теоријско-епистемолошке основе квантитативних и квалитативних истраживања у андрагогији. Природа и карактеристике сазнања у андрагогији и квантитативна и квалитативна истраживања. Истраживачке стратегије и етичка спeцифичност квантитативних и квалитативних истраживања. Извори сазнања и природа података. Пројектовање у квантитативним и квалитативним истраживањима – карактеристике и разлике. Предмет, циљ, задаци, хипотезе, индикатори, узорак, методе, технике и инструменти. Операционализација, нивои мерења и мерне скале у истраживању образовања одраслих. Начини сређивања, анализирања и интерпретирања података. Практична настава: Израда инструмената. Писање извештаја о обављеном истраживању. Могућности примене и комбиновање квантитативних и квалитативних метода и техника на конкретним истраживањима у андрагогији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са карактеристикама, могућностима, специфичностима квантитативних и квалитативних истраживања у андрагогији
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, студијски истраживачки рад, семинарски рад, дискусије и менторски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Богдановић, М. (1981). Квантитативни приступ у социологији, Београд, Службени лист СФРЈ, стр. 133-135.
Фајгељ, С. (2003). Психометрија (метод и теорија психолошког мерења). Београд, Центар за примењену психологију.
Кнежић, Б. (2001). Образовање и ресоцијализација – методе мерења, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства.
Матовић, Н. (2007). Мерење у педагошким истраживањима, Београд, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет.
Milles, M.B., Huberman, M.A. (1994). Qualitative Data Analysis, London: Sage.
Halmi, A. (1996). Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima, Zagreb: Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada.
Општа допунска литература
Yin, K. R., (2003). Case study research, Design and methods. Sage Publications
Schostak, J.F. (2002). Understanding, designing and conducting qualitative research in education, Bruchingham: Open University Press.
Шевкушић, С. (2011). Квалитативна истраживања у педагогији – допринос различитих методолошких приступа, Београд, Институт за педагошка истраживања.
Ристић, Ж. (1995). О истраживању, методу и знању. Београд, Институт за педагошка истраживања.
Лакићевић, М., Кнежић, Б. (2011). Истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Београд, ФПН и Чигоја.
Bredo, E. I., Feinberg, W. (1982). The Interpretative Approach to Social and Educational Reserch, in: Knowledge and Values in Social and Educational Research, Philadelphia: Temple University Press.
Hymes, D. (1980). Language in Education: Ethnolinguistic Essays, Washington: Center for Linguistics
Cohen, L., Manion, L., Morrison K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, Zagreb, Naklada Slap.
Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Zagreb, Naklada Slap.
Кнежић, Б. (2004). Од дефиниције до операционализације – са освртом на истраживање насиља, Београд, Темида, бр.1, стр. 45-50.
Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods, Newbury Park: Sage.
↑↑↑