Андрагогија

Курс:
Регрутовање и селекција људских ресурса (осн.)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Теоријска основа и кључне истраживачке парадигме у процесима регрутовања и селекције људских ресурса - Формалне и неформалне структуре организације - Андрагошко обликовање стимулативних послова - Утицај промена у савременој организацији на процесе регрутовања, прибављања и селекције људских ресурса Практична настава Испитивање и прогнозирање потреба и планирање побољшања кадровске структуре - Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова
Циљ изучавања курса: Развој компетенција и стицање теоријских знања о процесима регрутовања и селекције људских ресурса и обликовању стимулативних послова.
Предуслови за полагање: Положен Развој људских ресурса
Облици наставе: Предавања, вежбе, групни рад, консултације, семинарски рад, студија случаја, On-line метод, разговор са искусним колегом практичаром
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријска основа процеса регрутовања и селекције људских ресурса
Различите школе мишљења. Процеси регрутовања и селекције људских ресурса: историјска перспектива. Етика и процеси регрутовања и селекције људских ресурса.

2. недеља
предавање - Kључне истраживачке парадигме у регрутовању и селекцији људских ресурса
Квантитативна, квалитативна и комбинована истраживања у менаџменту људских ресурса о процесима регрутовања и селекције. Стратешки аспекти обезбеђивања људских ресурса. Регрутовање. Методе селекције и одлуке. Задржавање запослених.

3. недеља
предавање - Kључне истраживачке парадигме у регрутовању и селекцији људских ресурса
Квантитативна, квалитативна и комбинована истраживања у развоју људских ресурса о процесима регрутовања и селекције. Усклађивање захтева организације и захтева тима за новим запосленима. Процеси регрутовања и селекције и компетенције запослених. Андрагошко увођење приправника у организацију.

4. недеља
предавање - Формалне и неформалне структуре организације
Утицај формалних структура организације на процесе регрутовања и селекције људских ресурса. Обрасци (стилови) менаџмента. Укљученост у организационе процесе. Циљеви организације. Степен отворености структуре система. Норме које регулишу односе запослених и радних задатака. Структуралне целине у организацији. Димензије и специфична својства организације. Окружење организације и процеси регрутовања и селекције људских ресурса.

4. недеља
вежбе - Формалне и неформалне структуре организације
Утицај формалних структура организације на процесе регрутовања и селекције људских ресурса. Утицај неформалне структуре организације на процесе регрутовања и селекције људских ресурса.

5. недеља
вежбе - Формалне и неформалне структуре организације
Организациони дизајн, регрутовање и селекција људских ресурса.

6. недеља
предавање - Андрагошко обликовање стимулативних послова
Модел карактеристика радног места. Андрагошко редизајнирање радног места. Алтернативно организовање посла. Подстицање променом радног окружења. Укључивање запослених. Награђивање запослених.

7. недеља
пројекат - Андрагошко обликовање стимулативних послова
Процена запослених помоћу модела карактеристика радног места.

8. недеља
пројекат - Андрагошко обликовање стимулативних послова
Андрагошко редизајнирање радног места. Алтернативно организовање посла.

9. недеља
пројекат - Андрагошко обликовање стимулативних послова
Подстицање променом радног окружења. Укључивање запослених. Награђивање запослених.

10. недеља
предавање - Утицај промена у савременој организацији на кадровске процесе
Утицај промена у савременој организацији на процесе регрутовања, прибављања и селекције људских ресурса.

11. недеља
предавање - Испитивање и прогнозирање потреба и планирање побољшања кадровске структуре
Флексибилни избори обезбеђивања ресурса. Нумеричка флексибилност. Темпорална флексибилност. Функционална флексибилност. PESTLEC анализа. Умрежавање. Job board mining. Headhunting. Стратегија "перспективног кандидата".

11. недеља
вежбе - Испитивање и прогнозирање потреба и планирање побољшања кадровске структуре
Преузимање људских ресурса. Развој сопствених људских ресурса.

12. недеља
предавање - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова. Циклус регрутовања људских ресурса. "Управљање кандидатом". Стицање кандидата. Развој стратегије за прибављање кандидата.

13. недеља
семинар - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова. "Управљање кандидатом". Стицање кандидата. Развој стратегије за прибављање кандидата.

14. недеља
семинар - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Циклус регрутовања људских ресурса. Оглашавање посла. Приказивање, сортирање и рангирање пријављених кандидата. "Претприказни" упитници.

15. недеља
семинар - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Профилисање вештина, способности, образовања и искуства кандидата.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Сикавица, П., Новак, М. (1999). Пословна организација. Загреб: Информатор
Hoe, Р. и др. (2006). Менаџмент људских потенцијала. Загреб: Мате, 108—202
Robbins, S., Judge, T. (2009). Организацијско понашање. Загреб: Мате, 224—257, 606—61
Torrington, D., Hall., L., Taylor, S. (2004). Менаџмент људских ресурса. Београд: Дата статус, 136—259
Ovesni, K. (2008). Teaching Adults – A Proffession In Its Infancy. In: D. Potolea and P. Jarvis (eds.): Edu–World 2008. Pitesti: University of Pitesti, 279–289.
Овесни, К. (2007). Професионалне компетенције андрагога, Зборник радова са међународне конференције “Андрагогија на почетку трећег миленијума”, Београд, 2007, 323-334
North, K. (2008). Upravljanje znanjem. Zagreb: Naklada Slap.
Cooper, D., Robertson, I.T. (2007). Psihologija odabira zaposlenika. Jastrebarsko: Naklada Slap. 1-170.
Dessler, G. (2007). Основи менаџмента људских ресурса. Београд: Дата статус
Овесни, К., прир. (2015), Регрутовање и селекција људских ресурса, хрестоматија
Општа допунска литература
Лалман, М. (2004), Историја социолошких идеја, том II, стр. 179-199
Неспорова, А. (2000), Запосленост и политика тржишта рада у транзицијским господарствима, Ревија за социјалну политику, Свезак 7, Бр. 2, стр. 183-196
↑↑↑