Андрагогија

Курс:
Андрагогија рада (осн.)
У оквиру предмета: Андрагогија рада
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
Едиса Кецапистраживач-сарадник
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Андрагогија рада као андрагошка дисциплина. Међузависност света рада и образовања у историјској перспективи (од праисторије до информатичког друштва). Методе анализе рада. Номенклатура занимања. Европски оквир квалификација. Врсте стручног образовања. Стратегије стручног образовања. Целоживотни професионални развој. Незапосленост и стручно образовање одраслих. Занимање, професија, позив, струка. Практична настава: Карактеристике обука у стручном образовању одраслих. Обука за активно тражење посла. Праћење и процењивање реализације програма стручног образовања.
Циљ изучавања курса: Разумевање међузависности света рада и образовања и професионалног развоја одраслих, стицање знања о врстама и стратегијама стручног образовања одраслих, и развој вештина за постављање организационе основе одређених врста уз оптималну комбинацију
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Андрагошка дидактика
Облици наставе: Предавања, презентције, симулације, демонстрације, индивидуални рад, рад у малим групама, посете, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Булатовић, Р. (прир), Хрестоматија из Андрагогије рада, стр. 82-123, 171-178
Димов, Ј, Шећибовић, Р, (1998), Школовањем до посла, Образовни информатор, Економски институт, Београд, уводни део
Алибабић, Ш, (1998), Компаративне димензије усавршавања наставника, Андрагпшке студије, бр. 1, стр. 5-15
Савићевић, Д, (2000), Пут ка друштву учења, ДП Ђуро Салај, ЈНИП Просветни преглед, Београд, стр. 88-119, 221-234, 235-252
Пејатовић, А, (2008), Практикум из Андрагогије рада
Бабић, З, (2003), Улога активне политике на тржишту рада у Хрватској, Финанцијска теорија и пракса, 27, (4), стр. 547-566
Деспотовић, М, (2010), Развој курикулума у стручном образоваљу, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, стр. 87-123, 171-178
Гузина, М, (1980), Кадровска психологија, Научна кљига, Београд, стр. 13-37
Ољача, М, Косановић, М, (1987), Андрагошка професионална оријентација у удруженом раду, Институт за педагогију, Филозофски факултет, Нови Сад, први део
Пејатовић, А, Пекеч, К, (2011), Евалуација у систему квалитета стручних обука за одрасле, у: Качавенда-Радић, Н. и др. (ур), "Квалитет у образовању", Београд. Филозофски факултет, ИПА, стр. 173-187
↑↑↑