Андрагогија

Курс:
Херитологија (осн.)
У оквиру предмета: Херитологија
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријска настава: Увод у науку о баштини: проблем баштине и баштињења као предмет научног истраживања; Развој научног проучавања проблема баштине и баштињења; Институције баштине: споменик и споменичка вредност, баштинске установе, проблем музеја; Баштинске праксе: техничка, правна и друштвена заштита наслеђа; Методологија науке о баштини: холистички приступ, баштина као тоталитет, теорија комуникације, баштина као медиј, херменеутика тоталитета и интерпретација баштине. Практична настава: Одржава се у институцијама баштине (музеји, архиви, библиотеке) и на терену (археолошки и природни локалитети, споменички амбијенти) у складу са одговарајућим тематским целинама теоријске наставе.
Циљ изучавања курса: Разумевање предмета и метода науке о баштини; упознавање са институцијама баштине и основама практичних и примењених баштинских дисциплина
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Увод у студије баштине. Присуствовање предавањима и вежбама са решавањем индивидуалних задатака.
Облици наставе: Теоријска настава излаже се ex catedra са илустрацијама, а практични део са демонстрацијама на терену. Вежбе су у кабинету и институцијама баштине.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у науку о баштини
Проблем баштине и баштињења као предмет научног истраживања

1. недеља
вежбе - Увод у науку о баштини
Проблем баштине и баштињења као предмет научног истраживања

2. недеља
предавање - Генеза херитологије
Развој научног проучавања проблема баштине и баштињења: петнаести-осамнаести век

2. недеља
вежбе - Генеза херитологије
Развој научног проучавања проблема баштине и баштињења: петнаести-осамнаести век

3. недеља
предавање - Генеза херитологије
Развој научног проучавања проблема баштине и баштињења: деветнаести - двадесети век

3. недеља
вежбе - Генеза херитологије
Развој научног проучавања проблема баштине и баштињења: деветнаести - двадесети век

4. недеља
предавање - Институције баштине
Споменик и споменичка вредност

4. недеља
вежбе - Институције баштине
Споменик и споменичка вредност

5. недеља
предавање - Институције баштине
Баштинске установе

5. недеља
вежбе - Институције баштине
Баштинске установе

6. недеља
предавање - Институције баштине
Проблем музеја

6. недеља
вежбе - Институције баштине
Проблем музеја

7. недеља
предавање - Баштинске праксе
Техничка заштита наслеђа

7. недеља
вежбе - Колоквијум
Израда првог колоквијума

8. недеља
предавање - Баштинске праксе
Правна заштита наслеђа

8. недеља
вежбе - Семестрални рад
Консултације у вези семестралног рада

9. недеља
предавање - Баштинске праксе
Баштина и заједница; употреба баштине

9. недеља
вежбе - Семестрални рад
Консултације у вези семестралног рада

10. недеља
предавање - Методологија науке о баштини
Холистички приступ; баштина као тоталитет

10. недеља
вежбе - Семестрални рад
Консултације у вези семестралног рада

11. недеља
предавање - Методологија науке о баштини
Теорија комуникације; баштина као медиј

11. недеља
вежбе - Семестрални рад
Консултације пред предају семестралног рада

12. недеља
предавање - Методологија науке о баштини
Херменеутика тоталитета и интерпретација баштине

12. недеља
вежбе - Семестрални рад
Предаја семестралног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Tomislav Šola, “Vrijeme za teoriju”, u: Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Zagreb 2003, 241-327.
Z. Z. Stransky, “Temelji opšte muzeologije”, Muzeologija 8, Zagreb, 1970, 37-74.
Доналд Прециози, „Збирке/музеји“, Критички термини историје уметности, Нови Сад 2004, 486-498.
Драган Булатовић, "Музеј на као економија жеље", Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду В, 2009, 21-37
Vladimir Brguljan, Međunarodni sistem zaštite prirodnih i kulturnih dobara, Beograd – Zagreb 1985, 9-18.
Standardi i normativi za muzejsku delatnost, Beograd 1989, 5-13
Tomislav Šola, "Prilog mogućoj definiciji muzeologije", Informatica Museologica 1-3 (67-69), 1984, 8-10
Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb, 1993, 9-69.
Vojćeh Glužinjski, "Osnove muzeologije kao nauke", Osnove muzeologije, Beograd 2014, 162-243.
Alois Riegl, "Moderni kult spomenika, njegova bit, njegov postanak", Anatomija povjesnog spomenika, Zagreb 2006, 349-412.
Žan Kler, Herostrat ili muzej pod znakom pitanja, Kultura 41,1978, 29-43.
Чезаре Бранди,Теорија рестаурације, Београд 2007.
Gottfried Boehm, Mnemosyne. O kategoriji sećajućeg gledanja, Beograd 1987, 75-98.
Општа допунска литература
Bernar Deloš, Virtuelni muzej: ka etici novih slika, Beograd 2006.
С. Ненадовић, Заштита градитељског наслеђа I, Београд 1980.
Tomislav Marasović, Aktivni pristup graditeljskom nasleđu, Split 1985.
↑↑↑