Андрагогија

Курс:
Социологија масовне културе (осн.)
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Један од конститутивних елемената савремених друштава је масовна култура. Настанак индустријског, и са њим, масовног друштва је услов појаве масовне културе. Курсом ће бити елаборирани следећи фаномени «културна индустрија», «индустрија свести» и конструкција масовног укуса; медијска култура; постмодерна култура; функционализација масовне културе према идеолошком интересу; демократски карактер вс. антидемократски карактер масовне културе; глобална комуникација; хомогенизација културних вредности; побуна против «вестернизације» културе (против модела познатог као «Америцан wаy оф лифе»); феномен ретрадиционализације у пољу масовне културе; облици тривијалне културе. “Употребна вредност” масовне културе. Презентација апликативног материјала. Анализа посебних садржаја масовне културе (медијски програми, естрада, филм, стрип, музика...).
Циљ изучавања курса: Испитати природу категорија масовне културе: релација: савремено друштво – масовна култура; начин функционисања; теоријске концепције; резултати истраживања; масовна култура – глобални феномен; масовна култура на посебном нивоу (посебно у Србији)
Предуслови за полагање: Положен испит из Социологије културе.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе, писање и саопштавање семинарских радова.
План курса:

1. недеља
предавање - Савремено друштво и култура
Научно-техничка револуција и култура. Нови век и култура. Човек као субјект. Разарање / стварање догми.

2. недеља
предавање - Теорије о масовној култури
Маршал Маклуан, Едгар Морен, Абрахам Мол, Антоњина Клосковска, Жан Бодријар, Пјер Бурдије.

3. недеља
предавање - Масовно друштво
Настанак масовног друштва. Индустријска револуција. "Доба када су овце појеле људе". Миграција: село - град.

4. недеља
предавање - Масовна култура
Културна индустрија, индустрија свести и производња масовног укуса. Масовни медији као основа масовне културе. Народна, масовна и елитна култура Уједначавање (хомогенизација) масовне културе Култура и тржиште.

5. недеља
предавање - Социологија масовних комуникација
Штампа, филм, радио, телевизија, носиоци звука и слике, интернет и њихова комуникацијска моћ. Пошиљалац и прималац: да ли је могућа интеракција? Садржај масовних комуникација: “императив” масовног укуса” или “императив” центара индустрије масовне културе?

6. недеља
предавање - Масовни медији
Друштвена улога масовних медија: информисање, интерпретација, повезивање, социјализација, забава; употреба масовних медија и утицај на појединца: образовни утицај на ставове и мнење, на понашање; дисфункције и злоупотребе.

7. недеља
предавање - Масовна култура и идеологија
Производја идеологије. Идеолошка функционализација масовне културе. Идеологија масовне културе. Демоктратски потенцијал масовне културе. Популистички карактер масовне културе. Модели друштвене моћи и позиција масовних медија у њима. Комуникација и манипулација.

8. недеља
предавање - Тривијална култура
Социологија кича. Друштвена условљеност кича Карактер кича. Релација: култура – кич Тривијална литература. Потрошачка култура. Масовни медији и кич. Кич и шунд. Продукција и рецепција кича. Гаџет и кемп. Политика и кич. Религија и кич. Туристички киц. Мода и кич. Кич као “културни” норматив свакодневице. Вредности и кич.

9. недеља
предавање - (Псеудо)Ретрадиционализација
Мода “традиционалне културе” (пр.: феномен “wорлд мусиц”). Ремитологизација. Апотеоза традиције (случај: Србија). Клерикализам у масовној култури. Да ли је могућ “повратак ка изворишту духовности”?

10. недеља
предавање - Стил живота и масовна култура
Стил живота и друштвена структура. Расправе о животним стиловима. Квалитет живота. Животни стандард. Доколица. Да ли је могућа типологија животних стилова

11. недеља
предавање - Јавно мнење
Јавно мнење: развој појма. Савремене теорије јавног мнења. Јавно мнење као комуниколошки појам. Јавно мнење као предмет емпиријских истраживања Конституисање јавности. Да ли је могућа јавност као фактор трансформације политике моћи ка политици одговорности? Јавност и консензус о друштвеним вредностима. Медији: претпоставка јавности или “мрвљење” јавности.

12. недеља
предавање - Масовна култура и уметност
Да ли је могуће дефинисати границу између масовне културе и уметности? Уметничко у масовној култури и тривијално у уметности

13. недеља
предавање - “Глобално село” и масовне комуникације
Свет у обручу комуникацијске мреже. Електронска међузависност. “Све се зна и ништа не се не зна”. Информација као моћ. Политички и финансијски (идеолошки) монопол над информацијом. “Седма сила” од “Афере Драјфус” до сервилности. Универзални језик масовних комуникација. “Вестернизација” и отпори.

14. недеља
предавање - Културни модели
Поткултура. Контракултура. Алтернативна култура. Доминантна култура.

15. недеља
предавање - Постмодерна
Постмодерна култура према предмодерној и модерној. Означитељ и “стварност”. Деконструкција. Разградња легитимитета “великих тема”. Човек као нарцис. Потребе “сада и одмах”.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Antonjina Kloskovska, Masovna kultura, Matica srpska, Novi Sad, 1985.
Džon Kin, Mediji i demokratija, Filip Višnjić, Beograd, 1995.
Едмунд Лич, Култура и комуникација, XX век, Београд, 2002.
Франсис Бал, Моћ Медија, Клио, Београд, 1997.
Лудвиг Гиц, Феноменологија кича, XX век, Београд, 1979.
Луј Доло, Индивидуална и масовна култура, Клио, Београд, 2000.
Маршал Маклуан, Познавање општила – човекових прожетака , Просвета, Београд, 1971.
Сузан Бак-Морс, Свет снова и катастрофа, Београдски круг, Београд, 2005.
↑↑↑