Андрагогија

Курс:
Увод у студије баштине (осн.)
У оквиру предмета: Увод у студије баштине
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Основи науке о баштини. Филозофија музеализације. Историјске парадигме баштињења и савремено схватање појма patrimoniuma. Музеографске технологије и управљачки процеси у баштинској делатности. Процеси музеализације демонстрираће се у расправама о: - Баштина и историјска истина. - Баштини у едукативним процесима. Обавезно образовање и специјалистички програми. - Заштита баштине и сродне делатности. - Баштина и интереси (Наслеђе и „национална марка“).
Циљ изучавања курса: Увођење у филозофију сведочанствености и епистемологију patrimoniuma. Разумевање сврховитости колкционирања сведочанстава и њихове употребе. Исходи: Усвајање мултидисциплинарне доктрине баштињења.
Предуслови за полагање: Обавезно присуство предавањима и учешће на вежбама са израдом индивидуалних радова. Предмет могу бирати као иѕборни, осим наведених и сви студенти београдских универзитета.
Облици наставе: Наставне целине теорија и историја излажу ex catedra са илустрацијама, а прагматички део са демонстрацијама на терену. Вежбе су у кабинету и музејима.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у студије баштине
Представљање програма предмета; опис садржаја предавања; представљање литературе.

1. недеља
вежбе - Увод у студије баштине
Договор о раду на вежбама

2. недеља
предавање - Баштина, дефинисање појма
Етимологија речи баштина, patrimonium; предмет баштине; садржај, опсег и досег појма баштине; дефинисање појма.
Литература: Andre Chastel, “Pojam baštine”, Pogledi 3-4, vol. 18 (Split 1988): 709-723.

2. недеља
вежбе - Баштина, дефинисање појма
Најава првог задатка; теме студија баштине; правила академског писања.

3. недеља
предавање - Порекло баштине
Историјат студија баштине; појмови и термини: „добро“, „старина“, „споменик“, “patrimonium”, „наслеђе“, „архив“, „музеј“; настанак баштине
Литература: Драган Булатовић, „Баштинство или о незаборављању“, Крушевачки зборник, 11 (2005): 7-20; Стеван Томић, Споменици културе, њихова својства и вредности, Београд 1983.

3. недеља
вежбе - Порекло баштине
Теме студија баштине; правила академског писања.

4. недеља
предавање - Студије баштине
Нужност науке о баштини; култивисање јавног памћења; специфичност студија баштине; баштина и прошлост / култура / друштво / уметност / економија.
Литература: Tomislav Šola, “Vrijeme za teoriju”, u: Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, Zagreb 2003, 241-327.

4. недеља
вежбе - Студије баштине
Предаја првог задатка; најава колоквијума.

5. недеља
предавање - Баштина и прошлост
Однос прошлости и баштине; баштина као савремена представа о прошлости; споменици, сведочанства и вредности.
Литература: Alois Riegl, “Moderni kult spomenika, njegova bit, njegov postanak”, u: Anatomija povjesnog spomenika, Zagreb 2006, 349-412.

5. недеља
вежбе - Баштина и прошлост
Анализа резултата првог задатка.

6. недеља
предавање - Баштина и култура
Oднос студија баштине и студија културе; културно наслеђе; баштина као култивисање наслеђа.
Литература: Милан Попадић, „Културно наслеђе – оглед из филозофије баштине“, Етнолошко-антрополошке свеске, бр. 15, (2010): 11-22.

6. недеља
вежбе - Баштина и култура
Најава семестралног задатка.

7. недеља
предавање - Баштина и друштво
Однос друштва и баштине; формирање и развијање слике прошлости у друштву, настанак и критика „универзалних“ вредности.
Литература: Pjer Burdije, “Umetnička dela i razvijanje ukusa”, Kultura 41, (1978): 9-28.

7. недеља
вежбе - Баштина и друштво
Теме семестралног задатка.

8. недеља
предавање - Баштина и уметност
Однос уметности и баштине; уметност као медиј баштинске комуникације; однос стварности и имагинације.
Литература: Ivo Maroević, “Umjetnost u muzeologiji”, Baštinom u svijet, Petrinja, 2004, 76-81.

8. недеља
вежбе - Баштина и уметност
Консултације пред колоквијум (резиме и анализа предавања).

9. недеља
предавање - Баштина и економија
Однос економије и баштине; брига о добру и газдовање вредностима; употребе и злоупотребе.
Литература: Драган Булатовић, „Баштина као brand или музеј као економија жеље“, Годишњак за друштвену историју 2-3, Београд (2004): 137-148.

9. недеља
вежбе - Баштина и економија
Закључне консултације пред колоквијум

10. недеља
предавање - Институције баштине
Историјски модели институција баштине: музеј, архив, библиотека, заводи за заштиту...; баштина и институционализовање јавне меморије.
Литература: Vladimir Brguljan, “Uvod u međunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara”, u: Međunarodni sistem zaštite prirodnih i kulturnih dobara, Beograd – Zagreb 1985, 9-20.

10. недеља
вежбе - Институције баштине
Колоквијум.

11. недеља
предавање - Учење баштине
Методолошке основе науке о баштини; модели изучавања; музеологија, херитологија, студије баштине.
Литература: Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb, 1993, 9-69; Драган Булатовић, „Музеј као економија жеље“, Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета у Београду, V, (2009): 21-35; Tomislav Šola, “Vrijeme za teoriju”, u: Eseji o muz

11. недеља
вежбе - Учење баштине
Анализа резултата колоквијума.

12. недеља
предавање - Тумачење баштине
Документ и сведочанство; феноменологија, епистемологија и херменеутика баштине; информатологија; својство сведочанствености.
Литература: Zbynek Z. Stransky, “Temelji opšte muzeologije”, Muzeologija 8, Zagreb (1970): 37-74.

12. недеља
вежбе - Тумачење баштине
Закључне консултације у вези семестралног задатка.

13. недеља
предавање - Управљање баштином
Стратешко газдовање баштином; едукација и професионализација учесника у процесу баштињења; менаџмент наслеђа и праксе баштинске индустрије: одрживи развој, културни туризам, ревитализација, рециклаже, мапирања...
Литература: Tomislav Šola, Marketing u muzejima, Beograd 2004.

13. недеља
вежбе - Управљање баштином
Студентске перезентације семестралног задатка.

14. недеља
предавање - Будућност баштине
Савременост и будућност баштине; баштина и конструисање представе о сопству.
Литература: Драган Булатовић, „Музеализација стварније будућности“, Музеји 2 (2009): 7-15; Svetlana Bojm, Budućnost nostalgije, Beograd 2005.

14. недеља
вежбе - Будућност баштине
Студентске перезентације семестралног задатка

15. недеља
предавање - Резиме предавања
Резиме предавања и најава курса Херитологије у трећем семестру

15. недеља
вежбе - Резиме предавања
Студентске перезентације семестралног задатка.
↑↑↑