Андрагогија

Курс:
Управљање људским ресурсима (мастер)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Различити теоријски концепти управљања људским ресурсима - Научна истраживања проблема управљања људским ресурсима и допринос сродних научних дисциплина - Димензије управљања људским ресурсима - Процес професионализације и улога андрагога у управљању људским ресурсима - Промене у организацији, флексибилизација организације и управљање људским ресурсима - Учење у флексибилној организацији - Утицај глобалних промена на управљање људским ресурсима Практична настава Импликације промена у организацији - Промене дирекције у флексибилнној организацији - Реконцептуализација односа - Информације, формални и алтернативни модели њиховог прикупљања и презентације у организацији - Модели сарадње у управљању људским ресурсима - Развој вештина прилагођавања променама - Одлучивање и координација деловања - Учење у флексибилној организацији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са различитим концептима и истраживачким парадигмама управљања људским ресурсима. Развој компетенција за истраживање и интервенисање на подручју управљања људским ресурсима у организацијама.
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис мастер студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, истраживачки рад, консултације, On-line метод, семинарски рад; студија случаја
План курса:

1. недеља
предавање - Различити теоријски концепти управљања људским ресурсима

2. недеља
предавање - Научна истраживања проблема управљања људским ресурсима
Научна истраживања проблема управљања људским ресурсима и допринос сродних научних дисциплина

3. недеља
предавање - Димензије управљања људским ресурсима

3. недеља
вежбе - Димензије управљања људским ресурсима

4. недеља
предавање - Процес професионализације и улога андрагога у управљању људским ресурсима

4. недеља
вежбе - Процес професионализације и улога андрагога у управљању људским ресурсима

5. недеља
предавање - Промене у организацији и управљање људским ресурсима
Промене у организацији, флексибилизација организације и управљање људским ресурсима

6. недеља
семинар - Импликације промена у организацији

7. недеља
семинар - Импликације промена у организацији

8. недеља
предавање - Учење у флексибилној организацији

8. недеља
вежбе - Промене дирекције у флексибилнној организацији

9. недеља
вежбе - Реконцептуализација односа

10. недеља
предавање - Утицај глобалних промена на управљање људским ресурсима

11. недеља
вежбе - Формални и алтернативни модели прикупљања и презентације информација
Информације, формални и алтернативни модели њиховог прикупљања и презентације у организацији

12. недеља
вежбе - Модели сарадње у управљању људским ресурсима

13. недеља
вежбе - Развој вештина прилагођавања променама

14. недеља
вежбе - Одлучивање и координација деловања

15. недеља
вежбе - Учење у флексибилној организацији
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Овесни, К., прир. (2008), Управљање људским ресурсима, хрестоматија
Dessler, G. (2007), Основи менаџмента људских ресурса
Bahtijarević-Šiber, F. (1999), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb
Овесни, К. (2007), Професионалне компетенције андрагога, Зборник радова са међународне конференције “Андрагогија на почетку трећег миленијума“, ИПА и ДОО, Београд, 2007,стр. 323-334
Маслов, А. (2004), Психологија у менаџменту, ASEE, Нови Сад
Robbins, S. (1998), Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Mate, Zagreb.
↑↑↑