Андрагогија

Курс:
Квалитет у образовању одраслих (осн.)
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Актуализовање захтева за упостављање система квалитета у образовању (одраслих) – разлози и трендови. Основни појмови везани за систем квалитета у образовању – индикатори, стандарди, пројекције итд. Модели успотављања система квалитета у образовању одраслих. Евалуација као средство успостављања и унапређивања система квалитета у образовању. Евалуација различтих аспеката образовања: институција, програма, процеса, кадрова и постигнућа полазника. Самоевалуација. Практична настава: Индикатори, технике и инструменти за евалуацију различитих аспеката образовања одраслих (за институције, програме, процесе, кадрове и постигнућа полазника) и самоевалуацију.
Циљ изучавања курса: Разумевање основних појмова и поставки система квалитета у образовању и евалуације као средства за његово успостављање и унапређивање, уз стицање вештина за коришћење неких од техника и инструмената евалуације различитих аспеката образовања одраслих.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, презентације, рад у малим групама, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пејатовић, А, (2006), Образовање и квалитет живота, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Пејатовић, А, (1997), Матодолошке претпоставке проучавања квалитета образовања, у: «Истраживања у педагогији и андрагогији...», Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Булатовић, Р, (2001), Вредновање образовног понашања одраслих, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Београд
Савићевић, Д, (1989), Концепција образовних потреба у андрагогији, Завод за уџбенике и наставна средства и др, Београд
Богдановић, М, (1994), Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд
Крајнц, А, (1989), Образовање у функцији развоја или пријелаз од квантитативних ка квалитативним промјенама, Андрагогија, бр. 1-3, с. 1-17.
Школе и квалитет, (1998), Завод за уџбенике и наставна средства и др, Београд
↑↑↑