Андрагогија

Курс:
Регрутовање и селекција људских ресурса (осн.)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Теоријска основа и кључне истраживачке парадигме у процесима регрутовања и селекције људских ресурса - Формалне и неформалне структуре организације - Андрагошко обликовање стимулативних послова - Утицај промена у савременој организацији на процесе регрутовања, прибављања и селекције људских ресурса Практична настава Испитивање и прогнозирање потреба и планирање побољшања кадровске структуре - Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова
Циљ изучавања курса: Развој компетенција и стицање теоријских знања о процесима регрутовања и селекције људских ресурса и обликовању стимулативних послова.
Предуслови за полагање: Положен Развој људских ресурса
Облици наставе: Предавања, вежбе, групни рад, консултације, семинарски рад, студија случаја, On-line метод, разговор са искусним колегом практичаром
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријска основа процеса регрутовања и селекције људских ресурса

2. недеља
предавање - Kључне истраживачке парадигме у процесима регрутовања и селекције људских ресурс

3. недеља
вежбе - Kључне истраживачке парадигме у процесима регрутовања и селекције људских ресурс

4. недеља
предавање - Формалне и неформалне структуре организације

4. недеља
вежбе - Формалне и неформалне структуре организације

5. недеља
вежбе - Формалне и неформалне структуре организације

6. недеља
предавање - Андрагошко обликовање стимулативних послова

7. недеља
пројекат - Андрагошко обликовање стимулативних послова

8. недеља
пројекат - Андрагошко обликовање стимулативних послова

9. недеља
пројекат - Андрагошко обликовање стимулативних послова

10. недеља
предавање - Утицај промена у савременој организацији на кадровске процесе
Утицај промена у савременој организацији на процесе регрутовања, прибављања и селекције људских ресурса

11. недеља
предавање - Испитивање и прогнозирање потреба и планирање побољшања кадровске структуре

11. недеља
вежбе - Испитивање и прогнозирање потреба и планирање побољшања кадровске структуре

12. недеља
предавање - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова

13. недеља
семинар - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова

14. недеља
семинар - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова

15. недеља
семинар - Дизајнирање и примена инструмената, метода и техника
Дизајнирање и примена андрагошких инструмената, метода и техника за регрутовање, прибављање и селекцију кадрова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bahtijarević-Šiber, F. (1999), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb
Robbins, S. (1998), Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Mate, Zagreb
Dessler, G. (2007), Основи менаџмента људских ресурса
Овесни, К., прир. (2008), Регрутовање и селекција људских ресурса, хрестоматија
Општа допунска литература
Ћамиловић, С. (1996), Кадrовски процеси, Текон, Београд
Лалман, М. (2004), Историја социолошких идеја, том II, стр. 179-199
Неспорова, А. (2000), Запосленост и политика тржишта рада у транзицијским господарствима, Ревија за социјалну политику, Свезак 7, Бр. 2, стр. 183-196
↑↑↑