Андрагогија

Курс:
Пенолошка андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Пенолошка андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
др Бранислава Кнежићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет и подручја истраживања пенолошке андрагогије; Теорије о криминалитету и теоријске основе пенолошке андрагогије; Особености затвора и затвореника са андрагошког становишта; Облици и организација преваспитног рада са осуђеницима; Методе и средства преваспитног рада; Ресоцијализација осуђеника и програми постпеналног третмана; Елементи плана и програма реинтеграције осуђеника у социјално окружење; Компаративна анализа образовних програма за осуђенике Практична настава Специфичност организације формалних и неформалних облика образовања у затворској средини (описмењавање, обуке, стицање квалификација, преквалификација)
Циљ изучавања курса: Разумевање специфичности организације образовања у затворским институцијама, методике рада на преваспитању кроз ресоцијализацију осуђеника и реинтеграцију у социјално окружење
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис четврте године студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне консултације, рад на случају
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Николић З, Пенолошка андрагогија са методиком преваспитања, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
Јашовић Ж, Основи пенолошке андрагогије (скрипта), Дефектолошки факултет, Београд, 1980
Медић С, Образовање и социјализација одраслих, Београд, 1993, стр. 94-97
Кнежић Б, Образовање и ресоцијализација – методе мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2001, стр. 40-80
Кнежић Б, «Право и могућности осуђених лица на образовање», у: Темида, бр. 1, Виктимолошко друштво Србије, Београд, 1998, стр. 9-15
Кнежић Б, «Не/могућности превенције делинквентног понашања», у: Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, бр. 1, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1994.
Кнежић Б, «Друштвене околности – битан чинилац ресоцијализације осуђеника», у: Темида, бр.1, Виктимолошко друштво Србије, Београд, 2001, стр. 35-41
↑↑↑