Андрагогија

Курс:
Андрагогија рада (осн.)
У оквиру предмета: Андрагогија рада
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
Едиса Кецап
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава: Андрагогија рада као андрагошка дисциплина. Међузависност света рада и образовања у историјској перспективи. Карактеристике рада у информатичком друштву. Тржиште у области стручног образовања у Србији. Врсте стручног образовања. Стратегије стручног образовања. Незапосленост и стручно образовање одраслих. Занимање, професија, позив, струка. Практична настава: Формирање образовне понуде везане за свет рада, с обзиром на различите индивидуалне и ситуационе карактеристике. Праћење и процењивање реализације програма стручног образовања.
Циљ изучавања курса: Разумевање специфичности света рада и образовања, насталих као резултат њихове међузависности, стицање знања о врстама и стратегијама стручног образовања одраслих и развој вештина за постављање њихове организационе основе уз оптималну комбинацију.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Андрагошка дидактика
Облици наставе: Предавања, презентције, рад у малим групама, посете, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Булатовић, Р. (пр), Хрестоматија из Андрагогије рада
Мејс, А. (1963), Суштина индустријског образовања, Отокар Кершовани, Ријека
Рихта, Р. и сарадници, (1972), Цивилизација на раскршћу.., Комунист, Београд
Димов, Ј, Шећибовић, Р, (1998), Школовањем до посла, Образовни информатор, Економски институт, Београд
Алибабић, Ш, (1998), Компаративне димензије усавршавања наставника, Андрагпшке студије, бр. 1, стр. 5-15
Савићевић, Д, (2000), Пут ка друштву учења, ДП Ђуро Салај, ЈНИП Просветни преглед, Београд
Пејатовић, А, (2007), Центри за континуирано образовање одраслих - блиски сусрет образовања и рада, Андрагогија на почетку трећег миленијума, Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију
Пејатовић, А, (2008), Практикум из Андрагогије рада
↑↑↑