Андрагогија

Курс:
Енглески језик 1
У оквиру предмета: Енглески језик 1
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
мр Нина Влаховићнаставник страног језика
Милица Стојановићнаставник страног језика
мр Ана Поповић-Пецићнаставник страног језика
Маја Стевановићнаставник страног језика
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Страни језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Страни језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру облсти које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: Услов да се студент определи за изучавање енглеског, јесте најмање 8 година учења језика током претходног школовања (између 670 и 880 часова у зависности од типа школе и статуса језика), тј. ниво Б1 одређен Заједничким европским референтним оквиром за учење страних језика (Савет Европе). Овај ниво знања подразумева да студент влада: основним лексичким фондом, најважнијим граматичким структурама, основним комуникативним вештинама, основним социо-културним знањима о земљама чији језик изучава, способношћу да језик схвата као систем комуникације, способношћу да анализира процес сопственог учења страног језика.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања, ради домаће радове и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. Коначна оцена формира се на основу броја поена које је студент остварио на основу предиспитних обавеза (које нису услов за излазак на испит)и које, у укупном збиру поена од 100, учествују са 60 поена(у форми два контролна теста и носе 40 и 20 поена) и на основу резултата писменог испита (у форми теста) који носи 40 поена. Оцена се формира на основу укупног броја остварених поена.
План курса:

1. недеља
предавање - 1
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање садашњости

2. недеља
предавање - 2
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање садашњости

3. недеља
предавање - 3
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање прошлости

4. недеља
предавање - 4
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање прошлости

5. недеља
предавање - 5
-Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање будућности

6. недеља
предавање - 6
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање будућности

7. недеља
предавање - 7
-Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Перфективни облици глагола

8. недеља
предавање - 8
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Перфективни облици глагола

9. недеља
предавање - 9
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање модалности

10. недеља
предавање - 10
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Инфинитиви и герунди

11. недеља
предавање - 11
Утврђивање пређеног градива.

12. недеља
предавање - 12
Тест.

13. недеља
предавање - 13
Исправка теста.

14. недеља
предавање - 14
Самостални рад студената на утврђивањз градива.

15. недеља
предавање - 15
Самостални рад студената на утврђивањз градива.

16. недеља
предавање - 16
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Изражавање активног и пасивног стања

17. недеља
предавање - 17
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Слагање времена (индиректни говор)

18. недеља
предавање - 18
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Кондиционалне реченице

19. недеља
предавање - 19
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Партиципи

20. недеља
предавање - 20
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Детерминатори

21. недеља
предавање - 21
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Типови клауза

22. недеља
предавање - 22
- Разумевање текста - Анализа структура - Обрада вокабулара - Множина именица

23. недеља
предавање - 23
Обнављање градива.

24. недеља
предавање - 24
Тест.

25. недеља
предавање - 25
Исправка теста.

26. недеља
предавање - 26
Припрема за испит.

27. недеља
предавање - 27
Припрема за испит.

28. недеља
предавање - 28
Припрема за испит.

29. недеља
предавање - 29
Самостални рад студената на утврђивањз градива.

30. недеља
предавање - 30
Испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Материјал са текстовима прилагођеним потребама студената одређених студијских група Стојић, С. English Grammar Exercises - for first year students, скрипта Влаховић, Н. English Grammar in Context - скрипта. За студенте ПС, ПЕ и АН: Прица, М. English for Students of Psychology and Education.
Општа допунска литература
Alexander, L.G. Longman English Grammar. London: Longman. Поповић, Љ. /Мирић В. Граматика енглеског језика са вежбањима, Београд. Swan, M. Practical English usage. Oxford: OUP. Материјал за припрему испита FCE
↑↑↑